Статей чи статтей як правильно?

Наукова стаття і правила її написання (стр. 1 из 3)

Міністерство освіти і науки України

Волинський національний університет ім. Лесі Українки

Контрольна робота

на тему: «Наукова стаття і правила її написання»

Виконав

Студент 31 групи

Факультету міжнародних відносин

Гута А.В.

Луцьк 2008

ВСТУП

Наукову статтю без перебільшення можна назвати одним із основним джерел науково-технічної інформації. За довгу історію наукового пізнання наукова стаття, як завершена наукова праця, набула певних ознак стандартизації.

Процес оформлення результатів наукової праці передбачає дотримання певних стандартів. Наукова стаття має характеризуватися не лише високим рівнем змісту, відповідною структурою, а й оформленням.

У наукових статтях слід стисло, логічно і доступно відображати результати дослідження і писати державною мовою. Особливо важливим є ясність викладу, систематичність і послідовність у подачі матеріалу.

Текст рукопису доцільно поділяти на абзаци, тобто на частини, що починаються з нового рядка. Правильна розбивка на абзаци полегшує читання і засвоєння змісту тексту. Критерієм такого розподілу є зміст написаного. Кожен абзац включає самостійну думку, що міститься в одному чи кількох реченнях.

У рукописі слід уникати повторень, не допускати переходу до нової думки, поки перша не отримала повного закінченого вираження.

Не можна розтягнуті фрази з накопиченням придаткових речень, вступних слів і фраз, писати за можливістю короткими і зрозумілими реченнями.

Текст краще сприймається, якщо в ньому виключені тавтології, часте повторення тих самих слів і виразів, сполучення в одній фразі кількох свистячих і шиплячих літер.

Виклад має містити критичну оцінку існуючих точок зору, висловлених у літературі з даного питання, навіть якщо факти не на користь автора. У тексті бажано менше робити посилань на себе, але якщо це необхідно, то висловлюватись в третій особі: автор думає, на нашу думку тощо.

Не рекомендується перевантажувати статтю цифрами, цитатами, ілюстраціями, тому що це відволікає увагу читача й робить важким розуміння змісту. Однак не слід і відмовлятися зовсім від такого матеріалу, тому що за ним читачі можуть перевірити результати, отримані в дослідженні.

При написанні наукової статті, доцільно дотримуватися загального плану викладу.

СТРУКТУРА НАУКОВОЇ СТАТТІ

Сучасна наукова стаття має регламентовану структуру, що суттєво спрощує як пошук необхідної інформації, так і сам процес формування ідеології та створення друкованого науково-технічного продукту — наукової статті.

Головними структурно-інформаційними підрозділами наукової статті є:

1) передмова

2) заголовок наукової статті;

3) інформація про автора;

4) анотація і ключові слова;

5) прийняті позначення;

6) вступ;

7) основна частина, яка включає внутрішню систему рубрикації;

8) висновки;

9) подяки колегам та установам;

10) додатки;

11) бібліографія;

12) післямова;

13) перелік посилань.

Кожний з основних структурно-інформаційних підрозділів наукової статті має своє призначення і виконує певні функції. Кожний окремий підрозділ є носієм лише якоїсь певної інформації. Безумовно, знання цих параметрів дозволить фахівцю, який працює з іноземними джерелами науково-технічної інформації, швидко та високо ефективно виконати відповідний інформаційний пошук.

Передмова

Іноді при оформленні наукової статті виникає необхідність дати передмову, в якій викладаються основні передумови створення наукової праці: чим викликана її поява; коли і де була виконана робота; перелічуються організації й особи, що сприяли виконанню даної роботи.

Заголовок наукової статті

Завжди спочатку продумується назва — заголовок роботи, який повинен бути коротким, визначальним, і відповідати змісту роботи.

Назва роботи виноситься на титульну сторінку, на якій вказуються повне ім'я, по батькові і прізвище авторів у називному відмінку і посада, яку він обіймає на момент написання роботи, назва установи і міста, де була виконана пропонована робота, рік її оформлення, прізвище, посада і звання керівника. Хоча заголовок наукової статті й відображає загальну тематику публікації, однак він дає лише загальне уявлення про її реальний зміст. Виходячи з цих міркувань, з метою відбору інформації та загального ознайомлення заголовок наукової статті рекомендується читати першим, а перекладати останнім — після ознайомлення зі змістом наукової статті і перекладу тих її розділів, які становлять інтерес для користувача.

Інформація про автора

Після назви наукової статті разом з іменами авторів звичайно повідомляються деякі додаткові відомості про авторів, а саме: місце роботи, місто і область чи штат (для видань США).

Анотація і ключові слова

Анотацією називають коротке і разом з тим вичерпне викладення змісту наукової статті, яке розміщують безпосередньо після назви та авторської виноски. Анотація складається таким чином, щоб інформація, викладена в ній, була зрозумілою якомога ширшому колу читачів. Звичайно цей підрозділ наукової статті не містить будь-яких формул або цифрових даних.

Анотація повинна мати обсяг, який не перебільшує 1200-1600 друкованих знаків і є закінченою логічною одиницею, яка дає читачеві можливість обґрунтовано вирішити, чи варто йому знайомитися з цією публікацією, чи ні.

Саме тому, в порівнянні з іншим текстом наукової статті, анотація набирається більш жирним шрифтом і за обсягом інформації займає проміжне положення між заголовком і вступом.

В анотації міститься інформація про напрям, завдання і мету проведеного дослідження, подається більш конкретний опис тематики робіт, виконаних даним автором, пояснюється метод дослідження, наводиться короткий виклад отриманих теоретичних та експериментальних робіт і формулюються загальні висновки, яких можна дійти на базі отриманих результатів. За змістом і методами дослідження анотації наукових статей можна поділити на три основних типи:

1. Анотації наукових статей, в яких викладені результати оригінальних теоретичних та експериментальних досліджень, виконаних авторами.

2. Анотації узагальнюючих наукових статей, присвячених поширенню отриманих результатів в інші галузі. Такі статті займають проміжне положення між оригінальними дослідженнями й оглядами літератури.

3. Анотації оглядових наукових статей.

Загальновідомі і навіть спеціальні терміни чи поняття розкривати не обов'язково, тому що наукова праця, як правило, призначається для підготовленого читача, для фахівців. Проте нові терміни, поняття слід докладно роз'ясняти.

Прийняті позначення

Автори статті використовують цей інформаційний блок не завжди, а у разі необхідності, коли існує ймовірність неоднозначного трактування певних термінів і понять. Тому наводиться термін з його конкретним визначенням або поясненням та коментарями авторів. В цьому розділі також подаються скорочення.

Вступ

У короткому вступі автор інформує читача про суть проблем, визначає основне питання дослідження, щоб підготувати його до кращого сприйняття викладеного матеріалу.

У вступі обґрунтовується значення проблеми, її актуальність, мета і завдання, поставлені автором при написанні наукової праці; стан проблеми на даний момент. Не слід при цьому торкатися фактів і висновків, що викладаються в наступних розділах наукової праці.

Також у вступі часто згадуються імена різних учених, робляться посилання на раніше опубліковані праці, які наводяться в бібліографії, висвітлюються та аналізуються результати, отримані іншими дослідниками.

Розділ Вступ в наукових статтях містить інформацію про:

— адміністративне, географічне положення досліджуваної території, геоморфологічну та геоструктурну належність;

— посилання на основні попередні дослідження, що проводилися в даному регіоні, із зазначенням результатів, авторів або організацій;

— завдання, яке ставилося перед авторами даної статті та обраний метод наукових досліджень.

Основна частина наукової статті

Основною частиною наукової статті називають її підрозділи, що розташовані між Вступом і Висновками. Основній частині належить «левова частка» загального обсягу статті. Крім того, вона може бути насичена формулами і графічним матеріалом.

Найбільш поширеними логічними підрозділами основної частини наукової статті є постановка питання, обґрунтування і викладення ходу вирішення поставленої проблеми та аналіз отриманих результатів. Залежно від тематичного спрямування матеріалу, який подається в основній частині наукової статті, автор може розвивати свою ідею в хронологічному, логічному або просторовому аспектах.

Не варто забувати про такий рівень організації текстового матеріалу наукової статті, як абзац, який визначається як логічно завершений підрозділ тексту, що починається з нового рядка і в якому розвивається якась одна конкретна ідея. Для потреб формалізованого аналізу наукового тексту всі речення, що входять до складу абзацу, поділяють на чотири групи:

— Вступні речення, котрі визначають тематику абзацу в цілому, готують читача до сприйняття головної ідеї абзацу і формують цю ідею.

— Речення, що розвивають головну ідею абзацу, в яких формулюються підтримуючі ідеї, наводяться міркування, що обгрунтовують думки, сформовані у вступних реченнях.

— Перехідні речення, які забезпечують плавний і логічно обумовлений перехід від однієї підтримуючої ідеї до іншої.

— Фінальні речення логічно виправданим способом завершують розгляд головної ідеї абзацу з тим, щоб у особи, котра отримала повідомлення, склалося уявлення про завершеність розгляду даної ідеї (чи сукупності ідей) і про можливість переходу до наступного абзацу.

Висновки

Завданням цього підрозділу наукової статті є короткий виклад ідеї вирішення поставленої задачі, отриманих автором результатів та загальних висновків, які можна зробити на їх базі.

У висновку також подаються узагальнення найбільш істотних положень наукового дослідження, підводяться його підсумки, підтверджується достовірність висунутих автором нових положень, а також висвітлюються питання, що ще вимагають доведення.

За своїм обсягом розділ Висновки відповідає обсягу анотації й становить приблизно 1200-1600 друкованих знаків. Однак у деяких випадках розміри підрозділу можуть сягати 2000 друкованих знаків.

Збільшення відбувається за рахунок включення до складу «Висновків» розгорнутих висновків, які діляться на декілька пунктів і позначаються цифрами або буквами. Висновки мають визначену структуру — складаються з трьох частин, які містять наступне:

Источник: http://MirZnanii.com/a/49364/naukova-stattya-pravila-napisannya

Як правильно писати статті для якісного наповнення сайту

Контент є важливою складовою будь-якого сайту, тому кожен вебмастер зацікавлений в отриманні тільки найкращих статей. Щоб написати хороший текст, який сподобається і відвідувачам, і пошуковим системам, доведеться непогано попрацювати, адже потрібно дотримуватися певні правила. Давайте детальніше розберемо принципи написання хороших статей для сайту.

Вибір теми

Все починається саме з цього пункту. У питанні вибору теми можна керуватися різними принципами. Це може бути певна пошукова фраза, під яку потрібно оптимізувати статтю для залучення трафіку, а може, автор хоче поділитися особистим досвідом, або ж це реакція на якусь подію, новинна замітка і так далі. Але автор повинен визначитися, про що піде мова в публікації.

І ще потрібно вибирати такі теми, в яких автор добре орієнтується. Кожна публікація на сайті в першу чергу призначена для відвідувачів, а не для пошукових роботів. Тому якщо автор погано розбирається в темі, то, скоріше за все, не вийде написати якісної статті.

Заголовок

Далі потрібно назвати майбутню статтю. Це також допомагає визначити межі, в яких повинен залишатися автор. В цілому перший варіант заголовка не обов’язково повинен відповідати всім вимогам. В кінці, коли стаття готова, можна змінити заголовок і зробити його найбільш відповідним змістом. Але кінцевий варіант заголовка повинен бути привабливим, а також відповідати правилам SEO.

Вступна частина

Ця частина статті, як і заголовок, виконують дуже важливу функцію — захоплює увагу читача.

Тому в першому абзаці статті бажано викласти таку інформацію, яка сподобається аудиторії, яка стимулює людей до подальшого вивчення матеріалу.

Тут можна натякнути, про що піде мова в основній частині статті, може, дати якусь інтригу або ще щось. Також добре працює прийом акцентування уваги на певній проблемі, яка розглядається в статті.

Основна частина

Ну, а тут автор повинен викластися на повну. Необхідно надати читачеві вичерпну інформацію з основного питання. Також можна доповнити статтю якоюсь цікавою інформацією, що також допомагає утримувати увагу аудиторії.

Щоб полегшити написання статті, можна спочатку накидати невеликий план, розбивши інформацію на основні пункти. Далі авторові залишиться розкрити кожен пункт в окремих абзацах, і стаття практично готова. До речі, не варто писати текст суцільною стіною, адже його буде складно читати. Слід обов’язково розбивати його на окремі абзаци невеликих розмірів.

При написанні статті бажано керуватися розумінням того, що читачі часто перед уважним ознайомленням спочатку побіжно переглядають публікацію, щоб зрозуміти, як же автор буде викладати свої думки.

Читайте также:  Ближче чи блище як правильно?

Це дуже допомагає у написанні статті.

Так, використання підзаголовків і списків допомагає виділити основні моменти в статті, що дуже добре працює при швидкому читанні статті, так і для пошукової оптимізації підходить.

Посилання

У статті потрібно викладати думки чітко і по справі. Не варто відхилятися від основної теми, тому якщо автор хоче розповісти щось додатково, то краще написати окрему статтю і вказати посилання на неї у відповідному місці основний публікації.

Такі контекстні посилання допомагають не тільки слідувати основної думки, але й урізноманітнити контент сайту в цілому.

Також це і спосіб внутрішньої перелінковки, який дуже добре допомагає утримувати користувачів, а також покращує внутрішні фактори сайту.

Публікація

Коли ж стаття написана, її слід віднімати, виправити помилки, і тепер можна опублікувати на сайті. При публікації бажано також урізноманітнити текстовий контент відповідними картинками, які також повинні бути унікальними. Ще слід прописати заголовок і опис сторінки у відповідних тегах, адже це допомагає покращувати видимість сайту в пошуковій видачі.

Висновок

Як бачите, писати статті не так вже складно. Все, що потрібно, так це спочатку добре вивчити тему, скласти план і розкрити кожен його пункт. Практично кожен здатний впоратися з цим завданням.

Професіонал відрізняється лише тим, що може розповідати цікаво про нудну і просто про складне. А цього навчити інструкцією не вийде, адже це приходить тільки з досвідом.

Так що для поліпшення якості статей треба писати багато і часто, і тоді з часом читачів стане в рази більше.

Источник: http://poradumo.com.ua/345085-i-1749/

Як написати статтю? Поради з написання унікальних статей

Створюючи свій сайт кожна організація прагне, щоб його відвідувала якомога більша кількість відвідувачів.

Як цього домогтися? Відповідь очевидна — навігація по сайту повинна бути зручною, а інформація, розміщена на сайті — цікавою й корисною.

Найчастіше ця інформація з'являється перед користувачем у вигляді різних статей: часом наукових, часом іронічних. Як писати такі статті? Копірайтінг — мистецтво написання текстів в Інтернет — допоможе вам у цьому.

Отже, ми пропонуємо кілька простих правил, які допоможуть написати вашу першу, неповторну й унікальну статтю.

У якості теми статті може бути обрана будь-яка, головне, щоб вона була цікава вам і відповідала загальній тематиці вашого сайту.

Далі вам буде потрібен гарний заголовок. Яким він повинен бути? Нехай він буде ясним, чітким, таким що відбиває тему та ідею тексту. Однак заголовок повинен бути й привабливим для читача, щоб йому захотілося прочитати ваша творчість.

Ну тільки уявіть собі текст під заголовком «Стаття про те, як правильно писати тексти в Інтернет».

Начебто б і відбиває суть статті, але вам хочеться його прочитати? Можливо, набагато привабливішою буде назва: «Мистецтво копірайтінга«?

Ви пам'ятаєте, як у шкільні роки, на уроках російської мови, строгий вчитель мучив вас творами, переказами і т.д. Із чого ви завжди починали? Правильно — з написання

Що далі? — Творити. Забути на якийсь час про орфографічні помилки, коми, тире та інші розділові знаки. Адже процес творчості дуже тонкий, та й музу краще не злякати, а то, раптом, наступного разу не загляне у гості? 😉

Однак не варто забувати, що ви пишете статтю для Інтернет, а не доповідь для наукового симпозіуму. Постарайтеся уникати занадто вигадливих фраз, довжелезних речень, перевантажених складними оборотами. Будьте простіше і люди до вас потягнуться :-).

Пам'ятайте також, що найкраще людина запам'ятовує інформацію, подану на початку й кінці тексту. Тому основні ідеї, зміст статті постарайтеся описати на самому початку, а висновки й важливі висновки — наприкінці.

Якщо ваша стаття насичена спеціальними термінами, краще їх розшифрувати, адже читач може й не знати їх.

Щоб текст було зручно читати, не варто навантажувати його довгими абзацами, акцентувати увагу на важливих моментах краще за допомогою маркованих списків, виділеного тексту і т.д.

Ну от, коли ваш текст готовий і музу можна відправити трохи відпочити, необхідно перевірити правильність вашого творіння. Якщо той строгий вчитель, що вас мучив у школі, не прищепив вам любові до орфографії — не впадайте у відчай, сучасні текстові редактори оснащені вбудованою орфографічною перевіркою.

Скільки часу витратити на статтю? Це цілком залежить від вас і вашого бажання. Можна укластися в кілька хвилин і написати шедевр, а можна сидіти над статтею тиждень і одержати прісний і несмачний текст.

Ну от, поздоровляю, у вас вийшло! Ваша перша стаття готова. Ви публікуєте її на сайті, і із завмиранням серця чекаєте відгуків. І в душі сподіваєтеся на визнання, захват вашим талантом. А отут злі критики з усіх боків нападають, вщент розбивають вашу статтю. Ви засмучені й вирішуєте більше ніколи не сідати за написання текстів.

Не приймайте близько до серця! Конструктивну критику врахуйте, постарайтеся застосувати на практиці, а на відверті образи не звертайте уваги — може вам просто заздрять?

Варто також сказати кілька слів про мету написання вашої статті.

Якщо вам потрібно збільшити вагу свого сайту в пошукових системах за певними запитами, то в статті повинні бути ключові слова — слова в тексті, які в сукупності з іншими ключовими словами здатні представляти текст. У цих ключових словах повинні міститися гіперпосилання на сайт, що просувається.

Якщо ваша стаття потрібна для ненав'язливого рекламування товарів і послуг, нехай вона буде інформативною, а рекомендації товарів, що просуваються, подайте в контексті.

Якщо вам необхідно дати читачеві інформацію про свої товари й послугах зробіть акцент на вигодах, які він одержить, використовуючи ваш товар або послугу. Показовим буде порівняння вашого товару з конкуруючим і підкреслення переваг саме вашого бренду.

У випадку, коли вам необхідно зміцнити довіру до себе, як до фахівця в певній сфері, інформація в статті повинна бути конкретною, корисною для читача, давати йому відповіді на запитання, що його цікавлять.

І пам'ятайте, плагіат є порушенням авторських прав і карається за законом! Використовуючи цитати із чужих сайтів, статей, текстів, указуйте джерело. А якщо прагнете викласти інформацію із чужого сайту на своєму — запитайте дозволу.

Як бачите, нічого надскладного в написанні текстів для Інтернет немає. Головне не бійтеся виражати свої думки, почуття й ваші статті обов'язково знайдуть свого читача!

Щасти Вам!

Источник: http://WebStudio2U.net/ua/news/90-publishing.html

Как писать статью, если вы никогда этого не делали: примеры, алгоритмы и советы

Мы выпустили новую книгу «Контент-маркетинг в социальных сетях: Как засесть в голову подписчиков и влюбить их в свой бренд».

Подпишись на рассылку и получи книгу в подарок!

Большинство копирайтеров – жопорукие. Даже если вы составляете подробное ТЗ, в деталях рассказываете, о чем писать и что хотите увидеть, то все равно рискуете получить ужасный текст. Вместо хорошего и интересного материала писака выдаст что-то совсем другое. Поэтому иногда проще сделать все самому.

Если вы совсем не писатель (или новичок) и вам вдруг захотелось запилить бомбовую статью, а она не пишется – читайте, дальше будут примеры, алгоритмы, объяснения как правильно писать статью и вот это вот все.

Никаких волшебных формул, подкрепленных исследованиями и A/B-тестированием тут не будет, только личный опыт, из которого можно почерпнуть что-то для себя. Если вы начинающий блогер, тоже читайте, потому что блог – это не сливная яма, куда можно выливать поток сознания.

Это площадка для интересного и хорошего контента. И вы по-любому хотите делать именно такой.

Алгоритм написания статьи

Вы собрались с мыслями, создали файлик в «Ворде» и готовы приступать. И тут у вас случается экзистенциальный кризис – вы не понимаете, что делать со своей будущей статьей: о чем и как писать, какой способ подачи выбрать, с чего начать. Так происходит, потому что начали вы не с того. Сперва нужно подготовиться. Посмотрим, как это сделать.

Анализ

Первое правило написания статьи: работа с текстом начинается еще до того, как вы написали первую строчку. Сначала нужно все проанализировать: решить, зачем и для кого вы пишете материал, какого результата хотите добиться и как собираетесь это делать. Ответить на эти вопросы – значит отсечь все лишнее и начать работать по целевой аудитории.

Так вы поймете, в каком стиле писать и можно ли использовать профессиональные термины. После этого можно набросать будущую структуру, определиться с подачей и сделать еще много чего полезного.

Примеры анализа при написании статьи

Пишем статью для блога брокерской компании.

Для кого: потенциальные клиенты, разбирающиеся в теме на базовом уровне; профессиональные брокеры, аналитики и сочувствующие.

Для чего: рассказать про актуальные тренды на рынке и про то, как их использовать в своих корыстных целях.

Результат: подтвердить экспертность; доказать, что сотрудникам компании можно доверять свои деньги.

Как достигаем цели: приводим аргументы и аналитические выкладки; советуем обращаться к профессионалам, если знаний и опыта не хватает; используем базовые профессиональные термины, более сложные объясняем отдельно.

Пройдемся по каждому пункту

Сначала мы определяем нашу целевую аудиторию. Она состоит из двух больших сегментов: коллеги-профессионалы и потенциальные клиенты компании. Первые оценят материал только если он будет полезным и актуальным.

Они хотят получить получить новые знания, которые пригодятся в повседневной работе. Вторые вряд ли будут самостоятельно следовать инструкциям из статьи, они просто поймут, что вы разбираетесь в вопросе и с большей охотой доверят вам свои деньги.

Переходим к следующему пункту.

Сначала мы определяем «читательскую ценность» материала ˜– что получат те, кто кликнет по ссылке и потратит на статью немного своего времени. Это важно, потому что никто не станет читать текст, написанный ради самого текста. Людям нужна польза: советы, примеры, теория, в общем, что-то, что они используют в собственной жизни и работе.

Дальше мы определяем цель компании. Она может быть любой: повысить количество обращений, узнаваемость бренда, подтвердить экспертность. Главное, чтобы она была. Читателям не нужен бесполезный текст, но он не нужен и компании. Какой смысл тратить деньги на написание статей, если выхлопа с них ноль?

Последний блок сводит все воедино и помогает определиться с инструментами. Мы уже узнали целевую аудиторию и поставили цели. Теперь нужно понять, как этих целей достигать.

В нашем случае нужно сделать две вещи: доказать экспертность коллегам, а клиентам посоветовать обратиться к профессионалам. Чтобы достичь первой цели нам нужно найти свежую, актуальную и полезную информацию.

Чтобы достичь второй, нужно подать эту информацию в понятном и удобном виде, потому что у потенциальных клиентов разный уровень экономической грамотности и это надо учитывать.

Если в статье есть сложные вещи, они должны отдельно объясняться на пальцах. То, что очевидно для профессионала, совершенно непонятно для новичка. При этом полностью отказываться от терминов не стоит, просто применять их нужно аккуратно и с заботой о читателе. Пример: «…повысилась волатильность – разница между самой высокой и низкой ценой активов. Их стоимость колебалась в пределах 7%».

Все эти вещи легко переносятся на любую тематику. Если пишете статью в блог магазина косметики, ориентируйтесь на женскую аудиторию почти всех возрастов. Сделайте обзор новых продуктов, или подробную инструкцию со скриншотами и видео.

Упомяните средства, продающиеся в вашем магазине, но без фальшивой рекламы. Не употребляйте английские слова, если можно этого не делать.

 Сделайте понятную и интересную статью для всех и не забудьте про веселье – ваша аудитория не хочет читать учебники.

Важный момент: лучше все записывать. Если держать все аналитические выкладки в голове, легко что-то упустить. А к записи в начале документа всегда можно вернуться, чтобы проверить не сбились ли вы с курса.

Еще лучше – записать все на листок бумаги красивым почерком. Это помогает запомнить все сразу – эффект тот же, что от конспекта.

Читайте также:  Ближче чи блище як правильно?

Если студент не залипал в телефон на паре, то помнит содержание лекции как минимум пару часов после ее окончания.

Делаем структуру

Про что писать, мы определились, теперь разберемся, как писать. Чтобы читателю было понятно и удобно, нужно аккуратно упаковать мысли в блоки и абзацы – так текст проще читать. Это поможет разложить все по полочкам в собственной голове и голове читателя. Ну и искать нужную информацию так тоже проще.

Структура текста не подчиняется правилам и формулам, только здравому смыслу. Если позволяет формат, идите от общего к частному. Разберем пример разработки структуры при написании статьи: попробуем набросать план материала про нейросети.

План статьи

 • Вступление.
 • Что такое нейронные сети?
 • Как они работают?
 • Какие бывают и где применяются?
 • Как их будут использовать в будущем?
 • Заключение.

По-моему, все логично: мы начинаем с общего понятия и постепенно углубляемся в тему.

Используйте заголовки для каждого отдельного смыслового блока, не объединяйте их, если можно обойтись без этого. Посмотрим на пример выше: рассказать о том, что такое нейронные сети и о том, как они работают, можно в двух разных блоках.

А с классификацией и применением так сделать нельзя – эти вещи крепко завязаны друг на друге.

Если пишете материал-инструкцию – описывайте действия в хронологическом порядке, одно за другим. При этом старайтесь сделать каждый пункт независимым друг от друга, чтобы человек мог к нему вернуться и не запутаться.

Если это статья-подборка, то все еще проще. Блоки почти всегда независимы друг от друга, поэтому располагайте их как душе угодно. Если это не ваш случай, сначала пишите о важном, а потом обо всем остальном.

Резюмируем

В общем, главное – логика и здравый смысл.

Пишем

После того, как разберетесь со структурой, пишите. Пишите как пишется, но держите в голове пару важных вещей:

 • Один абзац – одна мысль. Здесь тот же принцип, что и с блоками. Не пытайтесь запихнуть сразу все в один маленький бедный абзац. Ему станет плохо – он раздуется и будет лихорадочно втолковывать читателю что-то непонятное. Последний этого точно не оценит.
 • Цепляйте мысли друг за друга. Конец предыдущей мысли – начало следующей. Здесь проще привести пример: «…самый популярный тип автоматической коробки передач – гидротрансформаторный. Гидротрансформатор передает крутящий момент с помощью потока масла, вращающего турбину и колесо реактора…».
 • Не сидите слишком долго. Старайтесь сразу писать хорошо, но не сидите по часу над одним предложением. Если с первого раза сделать круто не получилось, двигайтесь дальше. Все поправится на следующем этапе.

Вы закончили писать текст, но он ещё не готов. Теперь материал нужно отшлифовать и отполировать.

Редактируем

Это даже сложнее, чем написать материал. Нужно поправить ошибки и неточности, очистить текст от лишних элементов, привести его в удобочитаемый вид и добавить все, что упустили. Разберемся с каждым пунктом:

 • Ошибки. Здесь все понятно – можно довериться самому себе или воспользоваться сервисами проверки. Больше всех мне нравится «Орфограммка», но она платная. За 0 рублей сделать то же самое помогает сервис проверки text.ru. 
 • Лишнее. Первая редакция текста – это всегда поток сознания, который нужно упорядочить. Для этого вычитываем текст и спрашиваем себя, как его можно сократить без ущерба смыслу. Отвлеченный, но наглядный пример: «приложение выполняет настройку системы» сокращается до «приложение настраивает систему». Смысл не потерялся, но читать стало проще. Многие советуют загонять текст в сервис «Главред», но если вы не профессиональный текстовик, он только собьет вас с толку и заставит ненавидеть весь мир. Поэтому, просто доверьтесь интуиции. Еще нужно удалять дубли информации, а размытые формулировки делать четкими и резкими. 
 • Структура. Еще раз проходимся по структуре: проверяем деление на абзацы, вставляем дополнительные заголовки, если уместно.
 • Упущенное. С первого раза тяжело выдать сразу всю нужную информацию. Что-то забывается, а что-то придумывается уже потом. Нужно компенсировать эти потери. Пример: вы вычитываете текст и внезапно вспоминаете мысль, которая коварно от вас ускользнула или придумываете новый классный пример. Все это нужно добавить.

Готово!

Вот теперь с текстом покончено. Осталось разместить материал на сайте, добавить фоточки, графики, таблицы или видео.

Пара слов об оптимизации

«Окей, а как, к примеру, писать SEO-шную статью? Что делать, если нужно следить за заспамленностью, водностью и уникальностью текста? Как быть, если нужно вписывать совершенно дикие запросы?» – спросят те, кто хочет трафика (все). Делать все то же самое. Да, придется потратить больше времени, но это совершенно выполнимая задача.

Оптимизировать под поисковики стоит любой текст. Потому что качественный контент может принести вам много трафика и клиентов. Если очень хочется, можно вообще писать статьи, «основанные на реальных событиях», – поисковых запросах. Мы в SEMANTICA называем это «тематическим трафиком».

Как правильно писать статью: советы, примеры и все такое

 • Всегда думайте о читателе. Не пишите сложно, вы не литератор. Не пишите текст ради текста, делайте его полезным. Используйте личный опыт, но не превращайте статью в «дорогой дневник»: вместо материала про то, «как я покутил с Андрюхой и за ночь побывал в 15 барах» напишите «15 баров в районе Х: обзор и восхитительные истории».
 • Используйте примеры. Здесь все просто – абстрактные понятия сложно примерить на себя. Если пишете о чем-то, расскажите как это используется в реальной жизни: «мощность обогревателя ХХ Ватт – этого достаточно, чтобы согреть стандартную комнату в ХХ м2».
 • Оригинальничайте. Не косите под кого-то. Пишите как пишется, все эти рекомендации оставляют достаточно места для творчества. Главное, не перегибайте палку и не делайте из статьи в блог свой Opus Magnum обо всем на свете. Сначала полезная информация, потом все остальное.

Итоги

Это было сложно, но мы разобрались, как пишется статья, выяснили основные правила написания интересного материала и посмотрели, как все работает на примерах. Главное – до мелочей продумать будущий опус, оптимизировать текст и десять раз перепроверить.

Проанализируйте целевую аудиторию, определитесь, зачем вы вообще пишете, продумайте структуру и отредактируйте готовую статью. В идеале у вас получится хороший материал, который интересно читать. А если правильно оптимизировать текст, то получите и трафик.

Источник: https://semantica.in/blog/kak-pisat-statyu-esli-vy-nikogda-etogo-ne-delali-primery-algoritmy-i-sovety.html

Статью в номер!

Для того чтобы правильно понять, как написать действительно хорошую статью, необходимо знать, что такое статья, какова ее суть и роль. Читайте до конца, и в заключение мы приведем 15 правил написания качественных статей.

Что такое статья?

Статья относиться к аналитическому жанру журналистики. Это публицистическое произведение небольшого размера, посвященное важному вопросу, или злободневной теме. При этом статья – это самый распространенный и самый сложный жанр, с точки зрения ее написания.

В статье перед автором стоит задача рассмотреть социальные ситуации, жизненные процессы, разносторонние явления, и (или) провести их анализ.

Общие и отличительные признаки статьи:

 1. — четкое социальное направление;
 2. — рассмотрение, осмысление и глубокий анализ определенного явления, ее фактов;
 3. — аргументированное обобщение, подтверждающее идею, выстраивание собственной позиции, или позиции редакции в постановке концепции идеи.

Классификация статей

Статья является отдельным жанром журналистики, однако, в связи с тематическим разнообразием и разносторонней направленностью, их группируют по видам и целевому признаку. Виды определяют по трем основным группам:

 1. — информационные – это статьи пояснительного характера, несущие определенную информацию. К ним относят: заметки, новостные статьи, информационную корреспонденцию, информационные отчеты, информационные интервью, блиц-опрос, вопрос-ответ, репортажи, некрологи.
 2. — аналитические – статьи, в которых обязательно присутствует рассуждение, анализ и итог. К ним причисляют: аналитические отчеты, аналитическую корреспонденцию, аналитические интервью, аналитические опросы, беседы, комментарии, социологические резюме, анкеты, мониторинги, рейтинги, рецензии, журналистские расследования, обозрения, обзоры СМИ, прогнозы, версии, эксперименты, рекомендации.
 3. — художественно-публицистические статьи являются симбиозом образно-выразительных средств и понятий, с яркой, эмоционально окрашенной, экспрессивной силой воздействия на читателя. Это эссе, очерки, зарисовки, фельетоны, памфлеты и др.

По целевому назначению выделяют: передовые, пропагандистские, проблемные, критические, научные, рекламные, информационные статьи и т.д.

Передовая статья отражает точку зрения всей редакции по наиболее актуальному вопросу в данный период времени.

Проблемная статья разбирает острые политические и идеологические проблемы. Иногда проблемные статьи строятся в виде диспутов, в которых излагается несколько мнений на определенную тему.

Информационная статья делится на: информационно-повествовательную, в которой материал располагается последовательно, повествуя о чем-либо, и информационно-описательную, в которой информация представлена в виде описания предмета, его составных частей и особых свойств.

Новостная статья характеризуется актуальностью, остротой, интересом и новизной.

Как всегда наш сайт предлагает вам скачать бесплатные статьи по многочисленным тематикам. У нас вы найдете разноплановые научные статьи, и не только.

Но, мы призваны вас оградить, от использования чужих трудов, и предлагаем скачать статьи только как сырьевой материал.

Воспользовавшись правилами написания статей, вы с легкостью создадите свой шедевр, и заслуженно получите соответствующую награду.

Если вам не будет хватать информации по теме, воспользуйтесь разделом «Учебные пособия». Также вам смогут помочь рефераты, доклады и прочие научные работы, содержащие обоснованные и проверенные факты.

Как правильно писать статьи?

Какой должна быть структура статьи?

Ничего сверхъестественно нового в структуре статей не определяется. Как и для любой научной работы, основными частями статьи являются:

 • Введение
 • Основная часть
 • Заключение

Кроме этого обязательным для статьи является наличие заголовка.

15 правил качественной статьи

 1. 1. Правильный заголовок.
  Заголовок должен быть интересным, ясным и информативным. На его основе читатель определяет, стоит ли ему читать статью, какую информацию он может получить, и на сколько она ему будет полезна.
 2. 2. Интригующее ведение.
  Следует заинтересовать читателя, передать смысл повествования в самом начале статьи, не раскрывая всей сути. Позволить «вкусить» основную мысль и удерживать читателя до самого конца.
 3. 3. Следует строго придерживаться темы.
  Не нужно уводить читателя в глубинные познания смысла жизни, когда он искал информацию о том, как устроен пылесос.
 4. 4. Стоит придерживаться основных принципов:- краткость- грамотность

  — аргументированность.

 5. 5. Писать нужно простыми предложениями.
  В ряде исключений могут быть научные статьи, или статьи технического характера.
 6. 6. Нужно делить текст на абзацы.
  Для удобства чтения нужно использовать не более 5-10 предложений в одном абзаце.
 7. 7. Работаем по плану.
  Чтобы следить за ходом темы используйте план, где перечислены два-три убедительных аргумента для основной части, и несколько фраз для убедительного заключения.
 8. 8. Все по порядку.
  При описании вопроса нужно придерживаться системы, в этом поможет план. Нужно аргументировать и приводить факты, а также избегать обобщений и неопределенности.
 9. 9. Следует избегать просторечных выражений и жаргона.
  Если только того не требует целевая аудитория или стиль статьи.
 10. 10. Правильная речь и стиль.
  Нужно исключать тавтологию, повторы, плеоназмы и прочие речевые ошибки.
 11. 11. Не нужно использовать слова, смысл которых не до конца понятен.
 12. 12. Не стоит злоупотреблять союзами «но», «и», «а» в самом начале предложения.
 13. 13. ТОЛЬКО У НАС!!!
  Не пишите верхним регистром для привлечения внимания – это дурной тон, лучше для этого использовать белее приемлемые средства, такие как шрифт, полужирное начертание, курсив. Не ставьте лишние знаки препинания для придания тексту большей «живости» – это также признак слабого речевого запаса, на подобие того, как человек, не умеющий выражать свои мысли, в споре повышает голос, в надежде криком доказать свою правоту.
 14. 14. Обязательно нужно проверять текст на наличие орфографических и пунктуационных ошибок.
 15. 15. В заключении не стоит писать голословные утверждения, делая вывод нужно его обосновывать.
Читайте также:  Ближче чи блище як правильно?

Надеемся, что наши рекомендации помогут вам в написании хороших, интересных и познавательных статей!

Источник: http://tululu.org/sam/statbi

Як писати статті

Навчитися писати гарні статті досить складно, однак шанс є, причому у кожного.

Природно Вам для цього знадобитися мати хоч які-небудь базові знання про правила написання статей будь-якої тематики, зазвичай про них розповідають у школах та інших навчальних закладах, тому якщо Ви хоч трохи пам'ятаєте шкільну програму з російської мови та літератури, то Ви без проблем навчитеся писати статті. Головне запасіться терпінням.

Сьогодні ми не просто розповімо як писати статті, але і поділимося особистими рекомендаціями та досвідом, який був отриманий за багато років написання статей для різних інтернет-ресурсів. Постарайтеся поставитися до кожного раді серйозно і з увагою, так як в кожній навіть непомітною дрібниці може ховатися весь успіх статті.

Поради про те, як навчитися писати статті правильно

Всі поради, можна звести до декількох основних і зрозумілим принципам: стаття повинна бути цікавою, з простим стилем і візуально представляти собою справжнє творіння мистецтва, яке цікаво не тільки читати, а й розглядати на предмет картинок, фотографій, цитат і т.п. Але давайте більш конкретно розглянемо ці поради.

Як почати писати статтю. Найскладнішою для більшості людей завданням є початок статті, тобто складність викликає вступ, який має зацікавити читачів, та й бути оригінальним у своєму виконанні. Є дві методики старту: перша зводиться до того, що починати писати статтю потрібно не зі вступу, а з основної частини, в якій говоритися про саму суть статті.

У результаті ж, коли основна частина закінчена, можна зайнятися вступом, в якому можна так сказати подражнити читача цікавими моментами, які будуть розкриті в подальшому в статті.

Друга методика написання вступу статті полягає в тому, щоб розкрити в ньому причини, що спонукали до написання статті, але їх подача повинна бути реалізована так, що після прочитання вступу читачеві захотілося б продовжити читання статті.

Хочу писати статті! Важливою умовою вдало написаної статті є непереборне бажання до написання даного матеріалу.

Це схоже з кулінарією, де блюдо, приготоване з любов'ю і захватом, буде смачніше, ніж їжа зроблена на швидку руку і в нервозному стані.

Точно також і тут, краще не сідайте за писанину, якщо у Вас немає бажання, справа в тому, що всі пропозиції будуть нудними, смутними і незв'язними. Особливо, це стосується новачків, які ще не увійшли в стабільний ритм написання статей.

Перед тим, як сісти писати статтю, Ви повинні заспокоїтися, зосередитися, звільнити голову від всіх зайвих думок, представити тему, про яку будете писати, знайти в ній свій інтерес і зі словами «Я хочу написати цю статтю!» — почати творити свій шедевр.

Пишіть без помилок. Вчіться писати статті відразу без помилок, під час написання раз за разом перечитуйте останній абзац і пропозиція, це Вам допоможе не тільки не втратити сенс і логічний ланцюжок, але і в теж час дозволить виправляти помилки орфографії та пунктуації буквально на льоту.

Писати статті краще в спеціальних редакторах тексту на комп'ютері, таких як Microsoft Office Word, який з легкістю вкаже на Ваші недоліки.речі, якщо плануєте писати статті постійно і хочете добитися високої швидкості друку, то Вам необхідно навчитися друкувати на клавіатурі всіма пальцями і, не дивлячись на неї.

В одній з минулих статей ми розповідали про те, як це зробити, тому рекомендуємо її до прочитання.

Після написання матеріалу краще віддати його на перевірку рідним, близьким чи друзям, які допоможуть знайти недоліки і помилки, які Вами були упущені.

Адже не дарма в редакціях журналів і газет існує така посада, як редактор статей.

Знайти помилки в своїй статті досить складно, тому що частина букв при прочитанні слова ми просто-напросто доставляємо, так як тримаємо пропозицію в пам'яті.

Пишіть з задоволенням! Вивчіть тему статті так, щоб вона Вам самому здалася цікавою, і розкажіть читачам тільки про ті факти, які, на Вашу думку, є найбільш цікавими, значущими і заслуговують їх уваги.

Не бійтеся висловлювати свою думку на цей рахунок, проте враховуйте тематику, справа в тому, що в таких темах, як наприклад медицина, Ваша думка і думки будуть не до місця, тому що читачеві важливо в першу чергу факти, докази, приклади, думки від відомих висококваліфікованих фахівців.

Ваша стаття повинна бути написана не просто із задоволенням, а з великим задоволенням, тільки в цьому випадку Ви зможете висловити всю привабливість матеріалу.
Складіть докладний план. Звичайно, щоб повністю розкрити тему і не забути дрібних нюансів, які можуть стати вирішальними, Ви зобов'язані складати план своєї публікації.

Не обов'язково його робити за правилами, про які нам розповідали в навчальних закладах, тому що Ви його робите для себе.

Якщо опустіть момент складання детального плану, Ви можете поставити під загрозу всю написану тему, так як написання повних і захоплюючих статей без складання попереднього утримання, можуть осилити лише професіонали з багаторічним досвідом написання статей.

Знайдіть свій стиль.

Якщо прагнете до впізнаваності в своїх статтях, якщо хочете бути оригінальним, незабутнім, обговорюваним автором, то Ви просто зобов'язані знайти свій неповторний стиль написання публікацій. Стиль може проявлятися в багатьох деталях: у манері вітання, закінчення статті, вставки своїх віршів, цитат, анекдотів і смішних розповідей або навіть у вираженні цинізму по відношенню до даної теми. Не забувайте, що популярність можна отримати не тільки за цікаві статті, а й за резонансні, які йдуть в розріз громадській думці, але і в теж час дають читачеві те, чого він так довго не отримував — правду …

Пишіть тільки по суті. Корисна стаття відрізняється тим, що містить в собі лише ті поради, які дійсно допомагають, крім того, в ній не повинно бути «води» і зайвої інформації.

Якщо навчитеся писати докладно, але при цьому конкретно, то ціни Вам не буде як автору, і гонорари за Ваші публікації в значній мірі збільшаться.

Тому в гонитві за розкриттям теми матеріалу, не забувайте про якість і корисності поданої інформації.

Добре вивчіть тему.Не менш важливим радою є і даний пункт. Ви ні в якому разі не повинні дезінформувати свого читача.

Ні в якому! Справа в тому, що за останні роки інформаційного буму, дуже багато з'явилося джерел (газет, журналів, веб-сайтів, телеканалів, радіостанцій), які надають не точну або помилкову інформацію в гонитві за сенсацією, не робіть подібних помилок.

Ви в першу чергу повинні думати про постійні своїх читачів, які довіряють Вам. Чим чесніше Ви будете перед ними, чим точніше будете передавати факти, тим більше будуть Вас любити.

Будьте логічні і послідовні. Створюючи структуру статті (план), будьте послідовні, і весь матеріал викладайте в логічному порядку. Після написання перечитуйте статтю, якщо бачите не стикування, то міняйте абзаци місцями, переформулюйте словосполучення і пропозиції в цілому.

Як писати статті для сайту

За останні роки Інтернет став місцем роботи для тисячі людей з Росії, України, Білорусії та ін країн. Однією з найпопулярніших робіт став копірайтинг — написання статей для сайтів.

Тому ми вирішили посвітити частина нашого поста саме радам про правильне написання статей для інтернет-журналів.

Як писати анотацію до статті. Особливістю написання статей для сайтів є написання анотації — короткого опису суті статті, яке висвічується поряд з посиланням на повну статтю.

Анотація повинна містити в собі тільки цікаві моменти, які не повинні розкривати суть теми, а лише її ідею. Як правило, анотація складається з 3-5 речень, але від них залежить, чи буде читати її користувач чи ні.

Тому Ваше завдання полягає в тому, щоб цим коротким абзацом спокусити або буквально умовити користувача почати читати статтю.Як писати seo статті.

Источник: http://pan-ta-pani.com/26545-yak-pisati-statti.html

Як написати статтю за 20 хвилин

[singlepic id=17 w=200 h=250 float=left]Вірите чи ні, але щоб написати 400-500 слів статті потрібно лише 20 хвилин. Ця стаття,можливо, відкриє очі та пояснить як саме це можна здійснити.

Якщо Ви пишете блог, то я не думаю, що Вам хочеться проводити багато часу за написанням та обдумування статтей.

Тому необхідно задуматися як правильно узгодити час так, щоб написання статті вкладалося в 20 хвилин.

Починати потрібно з ідей та концепцій, які Ви хочете розкрити. Зазвичай, для простоти, їх можна записати у вигляді списку. Як на мене, то це краще зробити старим перевіреним способом, за допомогою ручки та паперу. Частенько можна «виношувати» статтю декілька днів (це, звичайно, не враховується до 20 хвилин).

А потім почати занотовувати в чернетку основні ідеї та речення які приходять до голови відносно кожної статті. Думки мають таку властивість приходити за зникати раптово, раз і тут тобі до голови приходить просто геніальна ідея чи словосполучення, чи пак навіть парочка речень, їх необхідно негайно десь занотувати доки вони не «втекли».

Для таких випадків непогано було б завжди носити із собою ноутбук, ручку і листок паперу, краще якщо це буде нетбук (та й зручніше в принципі чи навіть диктофон на крайній випадок.Час від часу потрібно зменшувати кількість ідей, які виникають у Вас в голові.

Адже так Ви просто-напросто засмічуєте свою голову непотрібними «уривками статей», які частенько навіть не відповідають точці зору для обраної статті. З часом нові ідеї завжди будуть «стукати» до Вас в голову, а Вашим завданням буде тільки вибір кращих з них.

Однією з ізюминок швидкого написання статей є так зване «розігріваюче» писання. Для цього Вам потрібно просто сісти зручніше і почати писати, спочатку про будь-що, що спаде Вам на думку.

Згодом Ваш потік слів перейде у більш узагальнене русло, а через 2-3 хв написання буде як потік думок.

Ще одним непоганим способом для розігріву мозку перед писанням може бути прогулянка, поїздка на велосипеді чи просто біг.

Іншим методом, є така собі гра із самим собою, поставити перед собою завдання, написати статтю до, Х години. Можливо це дещо примітивно, зате тут на арену виходять мотивація і амбіції, які можуть декому допомогти.

Повертайтеся до статті періодично. Ви ніколи не напишете чудову статтю за один раз, краще писати частинами по 5-7 хв. і загалом вийдуть ті ж 20 хв., тільки якість написаного буде значно краща.
Можна писати одразу 3-4 статті, приділяючи кожній по 5-7 хв., коли Ваш мозок ввійшов в так би мовити «потік написання» такий трюк досить непогано працює.

Ви, мабуть запитаєте, якщо можна написати статтю так швидко, то чому я не пишу по декілька статей в день? Справа в тому, що у мене окрім написання статей ще є й інші обов’язки та заняття, всьому свій час :).Чи може в когось є ідеї, як все-таки можна по декілька статей в день писати?

А ще, ось Вам 10 кроків, щоб добре писати статті:

1. Пишіть. 2. Пишіть більше. 3. Пишіть ще більше. 4. Пишіть ще більше ніж до цього. 5. Пишіть навіть коли не хочеться. 6. Пишіть коли хочеться. 7. Пишіть коли маєте що написати. 8. Пишіть коли не маєте. 9. Пишіть щодня.

10. Продовжуйте писати.

Источник: http://www.oleksandrdadak.com/personal/yak-napisati-stattyu-za-20-xvilin.html

Ссылка на основную публикацию