Перелік чи список як правильно?

Як правильно оформити переліки в текстах, грамотно по-російськи

У списках кожен елемент прийнято писати з нового рядка.

Прості переліки складаються з одного рівня членування тексту, їх часто навіть не нумерують.

простий перелік

Після пропозиції, що передує перелік, завжди ставиться двокрапка:

♦ перший рядок (тут можна поставити кому, якщо рядок складається з одного-двох слів, або крапку з комою); ♦ другий рядок (тут повинен бути такий же знак, що і в попередньому пункті списку);

♦ третій рядок (в кінці, звичайно, точка).

складові переліки

Такі переліки містять два і більше рівнів.

Складовою перелік (тут ставимо двокрапку):

1. Перша частина переліку (і знову двокрапка, тому що далі йде перелік): — перший рядок,

— другий рядок.

2. Друга частина переліку (двокрапка): — перший рядок, — другий рядок,

— третій рядок.

Якщо частини списку складаються з простих словосполучень або одного слова, їх треба відокремлювати один від одного комами, а не крапкою з комою.

Якщо частини переліку — це окремі -пропозиції, то в кінці кожної частини переліку слід поставити крапку.

Всі знаки в кінці елементів списку повинні бути однаковими, завершується весь перелік точкою.

Вибір символів в списках

Символи, які потрібно поставити перед новим абзацом, і регістр букв в складових переліках залежать від глибини переліку.

Великі літери і римські цифри використовуються для позначення вищого рівня членування, арабські цифри — для позначення середнього рівня членування, а малими літерами з дужкою і арабськими цифрами з дужкою прийнято позначати нижчий рівень членування.

З такими складними складовими списками ми стикаємося в основному в навчальній літературі, а в текстах часто вдаємося до простих списками або складовим з двома рівнями членування.

1. Якщо ви пронумерували пункт переліку цифрою з точкою (або буквою з крапкою). то наступне слово треба написати з великої літери.

Перелік з багаторівневою структурою і точками після символів

2. Якщо ви вирішили позначити рядки списку цифрою з дужкою (або буквою з дужкою). то після дужки слово слід писати з малої літери.

Перелік з дужками після символів

3. Якщо список завершується «і ін.», «І т. Д.», «І т. П.». то ці скорочення не можна писати окремо, їх слід залишити на останньому рядку.

Перелік зі скороченнями

4. Частини переліку повинні бути узгоджені в роді, числі і відмінку з предваряющим перелік пропозицією.

Перелік з узгодженням

Коротко про головне

Здається, що запам'ятати все це нереально, але насправді правила оформлення списків нічим не відрізняються від основних правил російської мови.

Якщо точка, наступне слово пишеться з великої літери, після точки — пробіл.

Якщо дужка, наступне слово — з малої літери.

Якщо кома або крапка з комою, наступне слово — з маленької літери.

Сподіваюся, ці кілька основних правил допоможуть вам в роботі, і ви з легкістю впораєтеся з будь-яким списком в своїх текстах.

Теж цікаво:

 • Прийти і прийти
 • 10 основних випадків постановки ком: приклади з цитат. Частина 2
 • 10 основних випадків постановки ком: приклади з цитат. Частина 1

Схожі статті

Источник: http://blog.r13-r21.com.ua/articles/jak-pravilno-oformiti-pereliki-v-tekstah-gramotno.php

Як правильно оформити список літератури до наукової роботи

Приклади оформлення документів у списку літератури (відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)

Книги 

Один автор 
1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006.  307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV-V ст. ; № 14).
2. Коренівський Д. Г.

Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – Київ : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

 

Два автори
1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична» ; вип. 1).
2.

Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – Київ : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип.

11). 

Три автори 1. Мінцер О. П. Оброблення клінічних і експериментальних даних у медицині : навч. пос. для студ. / О. П. Мінцер, Ю. В. Вороненко, В. В. Власов. – Київ : Вища школа, 2003. – 350 с.

2. Любар О.О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, А. Т.Федоренко. – Київ : Знання, 2006. – 447с.

Чотири автори
1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – Київ : Украгропромпродуктивність, 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК.

Економічні нормативи).
2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – Київ : Вища освіта, 2006. – 478, [1] с.

– (ПТО: Професійно-технічна освіта). 

П’ять і більше авторів 
1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Харьков : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.
2. Формування здорового способу життя молоді : навч.

-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – Київ : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с.  – (Серія «Формування здорового способу життя молоді» : у 14 кн. ; кн. 13).

 

Без автора
1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – Київ : Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу).2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упоряд., прим. В. О. Шевчук]. – Київ : Грамота, 2007. – 638, [1] с.

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ – початку ХХ століття : [антологія] / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – Київ : Грані-Т, 2007. – 190, [1] с.

Багатотомний документ 

Багаторівневий опис
Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2004-2005. – Т. 1: Загальна частина. – 2004. – 583 с. ; т. 2 : Особлива частина. – 2005. – 624 с.

Однорівневий опис
Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2004-2005. – 2 т.

Бібліографічний опис окремого тому багатотомного видання

Багаторівневий опис
Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2004-2005. – Т. 1: Загальна частина. – 2004. – 583 с.

Однорівневий опис
Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т. Т. 1 : Загальна частина / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2004. – 583 с.

Матеріали конференцій, з’їздів
1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харків. держ. аграр.

ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків : Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с.2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – Київ : ІСОА, 2002.

– 147 с.

3. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6-9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. – Київ : Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559-956, ХІІІ, [2] с. – (Ресурс 2000).

Препринти
1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьков.

физ.-техн. ин-т» ; ХФТИ 2006-4).
2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. – Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7, [1] с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

 

Словники
1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Харків : Халімон, 2006. – 175, [1] с.
2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : слов.-довід. основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – Київ : Європ. ун-т, 2007. – 57 с.

Атласи
1. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О.

Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с.
2. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – Харків : Ранок, 2005. – 96 с.

 

Законодавчі та нормативні документи
1. Кримінально-процесуальний кодекс України : станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с.

Читайте также:  Исцелится или исцелиться как правильно?

– (Бібліотека офіційних видань).
2. Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – Київ : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 459 с.

– (Нормативні директивні правові документи).

Стандарти
1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006–01–01] . – Київ : Держспоживстандарт України, 2006. – ІV, 231 с.

– (Національний стандарт України).
2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005–04–01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с.

– (Національні стандарти України).

Каталоги
1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с.
2. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Університ. кн., 2003?]. – 11 с.

Бібліографічні покажчики
1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 / О. Куц, О. Вацеба. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с.

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997–2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

 

Дисертації

Источник: http://library.ukma.edu.ua/?id=214

Таблиця. Список. Перелік. Доручення. Розписка

Ключові слова: таблиця, список, перелік, акт, доручення, розписка.

            Таблиця         

Таблиця — це перелік, зведення статистичних даних або ін­ших відомостей, розміщених у певному порядку за графами.

Таблиця є наочною формою подання фактичного матеріалу (числових даних) і тому характеризується компактністю, «прозо­рістю», логічністю побудови.

Тематичні заголовки таблиці мають бути стислими, але змістовними. Пишуться вони з великої літери. Розділові знаки (крапка й двокрапка) в кінці заголовків і підзаголовків не ставляться.

Слово «Таблиця» (нумераційний заголовок) розміщують праворуч. Знак № не ставиться (наприклад: таблиця 2). При переносі на наступну сторінку пишеться «Продовження табл. 1», якщо таблиць кілька, чи «Продовження таблиці», якщо таблиця одна. На останній сторінці багатополосної таблиці пишуть «Закінчення табл. 1».

Графа «Номер за порядком» уводиться лише тоді, коли є посилання на певні позиції. Знак № не подвоюється, а пишеться так: № з/п або № пор.

Графи заповнюються відповідними даними. Класи цифр у графах таблиць слід розташовувати в графах один під одним. При повторюванні заміняти цифри на «лапки» не дозволяється. Це ж стосується й знаків процента, номера позначень марок машин, матеріалів тощо.

У таблицях не використовуються дієслівні форми, прислів­ники.

Заголовки граф уживаються: «усього» — коли в графі містять­ся часткові підсумкові дані, «разом» — загальні сумарні дані, «в тому числі» — коли графи включають лише деякі складові чисел графи з підсумковими даними.

Таблиця складається з таких реквізитів:

номера;

тематичного заголовка;

боковика із заголовками, який розміщується ліворуч;

основної частини (прографки), що містить вертикальні графи і горизонтальні рядки;

приміток (якщо вони є, то виносяться в окрему графу або за межі таблиці).

Список

Список — це документ, який містить перелік осіб, предметів з метою інформації або реєстрації (наприклад: список діль­ниць, цехів виробництва зі шкідливими і важкими умовами праці; список інженерно-технічних працівників та ін.).

Складається у формі таблиці, у першій графі якої вказуються номери по порядку, далі — найменування об' єктів, прізвища та ініціали працівників, наводяться й інші відомості (рік народжен­ня, освіта, місце проживання тощо). Деякі списки підлягають затвердженню (наприклад, список працівників на одержання житла). Підписують їх посадові особи, які складали список.

Найпоширенішим є алфавітний список, тобто перелік кого-небудь або чого-небудь за алфавітом. Якщо це список осіб, то ініціали (або ім' я та по батькові) пишуться після прізвища.

Перелік

Перелік — це перерахування предметів, осіб і об'єктів, на які поширюються певні норми та вимоги.

Список і перелік — дуже близькі документи, які різняться за призначенням.

Список і перелік містять такі реквізити:

номер;

тематичний заголовок;

основну частину, що містить графи і рядки (обов' язковою є графа «№ пор.»).

Доручення

Доручення — це письмове повноваження, що видається установою (організацією, підприємством) або окремою особою іншій для подання третій особі (установі, організації) при здійсненні якихось юридичних дій, одержанні певних коштів або матеріальних цінностей.

            службові         особисті         

Серед особистих найпоширенішим документом є доручення на одержання грошей. Таке письмове повноваження не вимагає обов' язкового нотаріального засвідчення. Підпис довірителя мо­же бути засвідченим керівництвом установи (організації, підри-ємства), де він працює або вчиться, адміністрацією стаціонарної установи, у якій перебуває на лікуванні, командуванням військо­вої частини та ін.

Особисте доручення пишеться довільно, зазвичай, від руки, але обов' язково має містити такі реквізити:

найменування документа (доручення);

прізвище, ім' я та по батькові довірителя;

прізвище, ім' я та по батькові довіреної особи (кому видане);

точне вказання доручених дій (зміст);

назва установи (організації, підприємства), де повинні бути використані доручені операції;

підпис довірителя;

дата видачі;

посада і підпис особи, що посвідчила підпис довірителя;

дата посвідчення підпису останнього;

кругла печатка.

Для юридичної повноцінності документа слід указувати термін його дії. Доручення видається на строк до трьох років. Якщо він не позначений, документ зберігає силу впродовж року з дня видачі.

При одержанні за дорученням грошей або матеріальних цінностей необхідно подати паспорт або документ, який його заміняє.

Залежно від того, хто оформляє повноваження, доручення бувають

Розписка

Розписка — це письмовий документ, який підтверджує якусь дію, що відбулася, найчастіше одержання грошей або ма­теріальних цінностей від установи (організації, підприєм­ства) або приватної особи, завірений підписом одержувача.

Розписка складається довільно, але може містити такі основні реквізити:

найменування документа (розписка);

посада;

прізвище ім' я та по батькові особи, яка дає розписку;

прізвище ім' я та по батькові особи, кому дається розписка;

сума грошей або найменування матеріальних цінностей;

розпорядження чи документ, на підставі яких одержано цінності;

дата;

підпис.

Одержану суму грошей у розписці вказують цифрами, а в дужках — прописом (словами). У цьому документі не припуска­ється будь-яких виправлень або підчищень. Усі вільні місця, перш за все між текстом і підписом, необхідно прокреслити. Складають розписку в одному примірнику і зберігають нарівні з грошовими і цінними документами.

Іноді в розписці вказують свідків, у присутності яких вона написана. У такому разі останні завіряють документ своїми підписами.

Практичні завдання Знайти помилки і зробити виправлення. Текст 1

«ЗАТВЕРДЖЕНО» Наказ Міністерства оточуючого природного середовища й ядерної безпеки України 26.05.99 № 115

Зарегістровано в Міністерстві

юстиції України

9 вересня 1999 р. за № 608/3901

ПРАВИЛА[1] видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин, інших суб'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загально державного значення

1. Загальні положення

Правила видачі дозволів на спеціяльне використання диких тварин та інших суб 'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення (далі — Пра­вила) розроблені відповідно до статей 20, 22, 23, 24 та 25 Закону України «Про тваринний світ» з ціллю удосконалення управління в області охорони і використання диких тварин та інших суб' єктів тваринного світу.

Правила встановлюють вимоги щодо видачі дозволів на спеціяльне використання диких тварин (крім водних), живих ресурсів, у тому числі водних бехребетних, наземних бесхребет­ных у водній стадії розвитку) та інших суб 'єктів тваринного світу (частин диких тварин, продуктів їх життєдіяльності, залишків викопних тварин, крім тих, що утворюють загальнопоширені копалини), віднесених до природних ресурсів загально держав­ного значення.

Вимоги по видачі дозволів на спеціяльне використання диких тварин та інших суб' єктів тваринного світу, види яких занесені до Червоної книги України, а також тих, що перебувають у межах територій та суб 'єктів природно заповідного фонду загально дер­жавного значення, встановлюються відповідними нормативно-правовими актами Мінекобезпеки…

1.7. Право на підприємницьку діяльність, пов' язану із спе-ціяльним використанням диких тварин, надається у відповідності до Указу Президента України від 20.05.99 № 539/99 «Про запро­вадження дозвільної системи у сфері підприємницької діяль­ності».

Порядок видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших суб'єктів тваринного світу…

2.5. Погоджені з державними органами Мінекобезпеки за­явки, а також матеріали щодо їх обгрунтування особи, що передбачають здійснювати спеціяльне використання диких тва­рин, подають до Мінекобезпеки.

Порядок використання дозволів на спеціальне викорис­тання диких тварин та інших суб'єктів тваринного світу…

3.4. Користуючі, що без поважних причин не повернули за місцем видачі використані дозволи або не подали звіти про їх використання, до слідуючого спеціяльного використання диких тварин та інших суб' єктів тваринного світу не допускаються.

Порядок скасування дозволів на спеціяльне викорис­тання диких тварин та інших суб'єктів тваринного світу.

4.2. Припинення права спеціального використання диких тварин та інших суб' єктів тваринного світу шляхом скасування дозволу на їх спеціяльне використання не позбавляє користую-чого від зобов' язань щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення діючого законодавства.

Державний контроль за використанням дозволів на спеціяльне використання диких тварин та інших суб'єктів тваринного світу.

5.1. Державний контроль за використанням дозволів на спеціяльне використання диких тварин та інших суб'єктів тва­ринного світу здійснюють Мінекобезпеки, його органи на місцях та інші уповноважені на це органи виконавчої влади.

Контроль за використаннням дозволів на спеціяльне вико­ристання мисливських тварин, інших звірів і птахів здійснюють також Держкомлісгосп, його органи на місцях та користуючі ми­сливських угіддь, на території яких здійснюється використання цих тварин…

Читайте также:  Круги своя или круги свои как правильно?

6. Відповідальність за порушення вимог цих Правил

6.1. Порушення вимог цих Правил, здійснення спеціального використання диких тварин та інших суб' єктів тваринного світу без спеціальних дозволів або з порушенням установлених ними вимог тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно правову й кримінальну відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

«ЗАТВЕРДЖЕНО» Наказ Міністерства охорони оточуючого природного середовища й ядерної безпеки України

ПОЛОЖЕННЯ про громацьких інспекторів з охорони оточуючого природнього середовища

Положення про громацьких інспекторів з охорони ото­чуючого природнього середовища (далі — Положення) розроблене відповідно до ст. 36 Закону України «Про охорону оточуючого природнього середовища» та п.

9 Положення про Державну еко­логічну інспекцію Міністерства охорони оточуючого природньо-го середовища й ядерної безпеки України, затвердженого поста­новою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р.

№ 244.

Громацький контроль у області охорони оточуючого при-роднього середовища здійснюють громацькі інспектори з охо­рони оточуючого природнього середовища (далі — громадські інспектори)…

13. Орган державної екологічної інспекції, що призначив громацького інспектора, має право позбавити його права вико­нувати роботу громацького інспектора з охорони оточуючого природнього середовища (з вилученням відповідного посвідчен­ня) у разі:

ненадання щорічного звіту;

скоєння ним виявлених порушень законодавства в галузі охорони оточуючого природнього середовища, а також проти­правних дій при виконанні роботи громацького інспектора.

Рішення про позбавлення прав громацького інспектора може бути оскаржене у Головного державного інспектора України з охорони оточуючого природнього середовища в термін до 3-х місяців.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАКАЗ*

30.06.99 № 229

Зарегістровано в Міністерстві юстиції України 13 вересня 1999 р. за №616/3909

Про затвердження Тимчасового положення про дитячий оздоровчий заклад

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від

Источник: http://p-for.com/book_317_glava_35_Tabli%D1%81ja._Spisok._Perel%D1%96k._D.html

Як оформляти список використаної літератури?

Написання письмової роботи будь-якого виду — курсової, дипломної, реферату або просто статті — вимагає присутності такого елемента, як список використаних джерел і літератури.

Він, як правило, розташовується в кінці творчої праці є не тільки нумерованим переліком бібліографічних описів.

Тут міститься своєрідний ключ, який може дати уявлення про такі якості автора, як коректність, етичність по відношенню до чужої творчої праці, акуратність і послідовність.

Що собою являє

Список використаної літератури містять детальну інформацію про те, на що спирався автор у своєму дослідженні. Тут можна знайти вичерпні дані про джерела:

 • Відомості про автора.
 • Місце і рік видання.
 • Який вид інформації, що міститься.
 • Найменування видавництва.
 • Кількість сторінок.
 • Номер журналу або книги.

Вся ця сукупність відомостей, розташованих у чітко визначеному порядку, має назву бібліографічного опису та формує список використовуваної літератури по ГОСТу. Саме він є тим спеціальним нормативним документом, який містить усі правила оформлення.

Для чого складають списки використаної літератури

По-перше, список використаних джерел і літератури — це органічна складова будь-якої наукової роботи. Без них фундаментальність тої чи іншої творчої праці стає сумнівною. Адже ні для кого не секрет, що свої знання і відомості про будь-який процес, предмет або явище автор бере з будь-якого джерела, в якості якого може бути:

 • раніше проведені дослідження в тій або іншій області;
 • наукові праці інших авторів;
 • навчальні посібники і довідники;
 • статті, опубліковані в спеціалізованих наукових журналах і т. д.

Перелік цей можна продовжувати.

По-друге, списки використаної літератури містять цінну інформацію про те, на чиї твори, наукові праці спирався автор у своєму дослідженні. Можна отримати уявлення про те, якої думки він дотримується в тому чи іншому питанні.

По-третє, для тих, хто продовжує дослідження в розглянутій або суміжній проблематиці, списки використаної літератури дають точну інформацію про те чи інше джерело.

Особливості оформлення

Це, мабуть, самий складний момент, пов’язаний з цією частиною творчої роботи, оскільки включає ряд тонкощів, які випускають з уваги недбайливі студенти, дипломники або аспіранти. Про те, як оформити список використаної літератури, є безліч інформації: приклади, відповідні нормативні документи та багато іншого. Отже, про що слід пам’ятати, приступаючи до оформлення.

Розташування джерел

Тут можна використовувати такі варіанти:

 • в алфавітному порядку, розташовуючи джерела виходячи з даних авторів або назв;
 • по мірі посилань або цитування — досить простий спосіб, але тільки на перший погляд, оскільки ускладнює пошук необхідного джерела, тому може використовуватися в невеликих за обсягом працях;
 • відповідно з типом документу список складається виходячи з виду використовуваного видання (нормативні акти, статті, книги і т. д.), ділиться на частини, всередині яких джерела розташовуються за алфавітом;
 • за хронологією, якщо мова йде про історичних дослідженнях і потрібно звернути увагу на періодизацію і дату публікації джерела.

Як правило, студенти у своїх роботах використовують перші два варіанти.

Бібліографічні тонкощі

Наступним моментом, на який потрібно звернути увагу, розглядаючи оформлення списку використаної літератури, є бібліографічний опис. Він містить низку складових, які розташовуються в чітко визначеному порядку.

 1. Зазначення прізвища автора з ініціалами. Тут може бути і псевдонім.
 2. Без лапок наводиться назва книги, підручники, статті чи іншого твору.
 3. Розміщуються додаткові відомості, які характеризують назву.
 4. Після знака пунктуації тут знову наводиться прізвище автора. З тією лише різницею, що ініціали стоять перед нею. Якщо автора два або три, то аналогічно розміщуються елементи відомостей про них.
 5. Наводиться інформація, що стосується видання, яка включає місце або вказівку міста, назву видавництва і рік випуску.
 6. Йдуть дані про загальну кількість сторінок або номерів, якщо була використана лише частина книги або журнальна стаття.

Приблизно таким чином формується список використовуваної літератури по ГОСТу. Проте є ще ряд елементів, які можуть включатися в опис. Це вказівка на те, що інформація являє собою електронний ресурс. Наводиться воно, як правило, у квадратних дужках і слід за назвою. В кінці бібліографічного опису розташовують URL-адресу або режим доступу.

Література в дипломі: що потрібно знати, щоб правильно оформити

Тут потрібно згадати про те, що для дослідження такого рівня передбачається наявність певних джерел. Їх тип і зміст повинні відповідати тематиці роботи.

Як відомо, структура дипломної роботи складається з вступу, кількох розділів, висновків, списку використаної літератури. Останній певним чином пов’язаний з усіма перерахованими елементами. У вступі вказуються автори, які займалися заявленою проблематикою.

Якщо при написанні використовувалися їх роботи, то у тексті обов’язково повинні бути посилання, які і приведуть до бібліографічних описів та дозволять сформувати список використаної літератури дипломної роботи.

Він розташовується в самому кінці пояснювальної записки, слідуючи за висновками, але перед додатками.

Також дипломний керівник може зажадати використовувати в роботі «свіжі» джерела, дата видання яких була не раніше, ніж за п’ять років до написання диплому.

Слід також пам’ятати про те, що всі посилання повинні міститися у пояснювальній записці, розташованій до висновків та списку використаної літератури. У цих фінальних елементах дипломної роботи їх не повинно бути, оскільки перший містить власні висновки та пропозиції автора, а в другому розташовуються самі джерела.

Природно, що у кожної дисципліни або галузі науки є свої особливості оформлення. Зупинимося на деяких з них докладніше.

Юридичні тонкощі

Якщо потрібно скласти список використаної літератури по праву, потрібно звернути увагу на наступні моменти.

 • Черговість розташування джерел. Починається вона з нормативно-правових актів і документів. Далі йдуть матеріали юридичної практики. За ними вже в такому порядку розташовується інша література: книги, періодика, іноземні видання та інтернет-ресурси. У разі якщо якийсь елемент відсутній, наприклад, матеріали практики, то за нормативно-правовою документацією відразу буде слідувати інша література.
 • Ієрархія в розміщенні юридичних джерел. Вони розташовуються згідно з юридичною силою починаючи з Конституції, за якою слідують міжнародно-правові акти. У разі якщо за текстом роботи використовується міжнародний договір, в якому країна не бере участь, посилання на нього знаходиться відразу після переліку рішень судових органів.

Іноді юристу необхідно звертатися до нормативно-правових актів, які вже втратили свою юридичну силу. У цьому випадку вони обов’язково повинні бути присутнім у списку, але розташовуватися в кінці переліку чинної законодавчої бази. На ці джерела поширюються вище перераховані правила з тією лише різницею, що в дужках робиться відповідна відмітка.

Далі йдуть закони, укази, акти уряду і міністерств. Всередині групи нормативно-правових актів розташування здійснюється на підставі того, що за документ використовується. Якщо це накази або постанови, то використовують алфавітний порядок, якщо нормативні акти, то хронологічний.

Бухгалтерські особливості

Має свою специфіку і така сфера діяльності, як бухгалтерський облік. Список використаної літератури тут теж складається виходячи з юридичної значущості джерел. Першими розташовуються закони. За ними слідують положення, інструкції та матеріали практики. Далі йдуть навчальні посібники, книги та періодичні видання.

Що потрібно знати якщо робота з менеджменту

Тут діють правила, які були наведені вище, на їх основі складається список використаної літератури. Менеджмент, як особлива сфера діяльності може торкатися будь-яку галузь.

У разі якщо питання стосуються юриспруденції, використовуються правила розташування нормативної документації.

При характеристиці санітарних норм та охорони праці на підприємстві слід враховувати, що стандарти та інструкції слід розташовувати після актів більшої юридичної сили. Далі розміщують навчальні посібники, книги, періодику та інші видання.

Приклади оформлення літератури

Вони допоможуть остаточно розібратися в тому як слід приводити в порядок список використаної літератури.

Приклад оформлення навчального посібника або статті:

 • Свиридов П. Р. Особливості утворення юридичних осіб [Текст] / П. Р. Свиридов. — Москва: Княжий двір, 2013. — 280 с.
 • Петров Ф. К. Цар Петро як реформатор / Ф. К. Петров // Філософський огляд. — 2013. — № 9. — С. 33-38.

Як видно з прикладу, область авторства відділяється косою межею, після якої наводяться ініціали, а потім прізвище. Якщо в книзі згадується кілька авторів, то опис подається таким чином:

 • Вєтрова З. К. Фінансовий облік [Текст]: підручник для вузів / З. К. Вєтрова, Р. С. Балашова, К. В. Яркова. — Москва: Финансист, 2011. — 355 с.
Читайте также:  Совершена или совершенна как правильно?

Бібліографічний опис починається з назви, якщо у чотири твори автора, ініціали і прізвища яких наводяться після косою риси.

 • Діловодство [Текст]: методичний посібник до курсових робіт / Д. Р. Мітрохіна, В. А. Горюнова, З. В. Синіцина, П. Д. Картохін. — Красноград: Вид-во КраДТУ, 2011. — 265 с.

Як зробити правильний список використаної літератури, якщо є посилання на інтернет-видання? Тут потрібно знати про те, що такого роду джерела, як правило, завершують перелік і завжди вказують режим можливого доступу до них.

 • Досліджено в Україні [Електронний ресурс]: многопредмет. навч. журн. / Київськ. политехн. ун-т. — Електрон. журн. — Довготелесий: КПІ, 2008.- режим доступу до журн.: http://zhurnul.kpi.untti.ua

Якщо мова йде про технічну документацію, її оформлення буде таким:

 • Будівельні затверджені правила і нормативи: СНиП 2.02.09 97. Впливу та навантаження [Текст]: нормативний і технічний матеріал. — Москва: [б.і.], 1997. — 34 с.

Источник: http://poradumo.com.ua/84428-iak-oformliati-spiski-vikoristanoyi-literatyri/

Що потрібно купити першокласнику? Список необхідних речей

Твоя дитина цього року піде в перший клас, і ти вже побувала на перших батьківських зборах? Швидше за все, там тобі видали список необхідних першокласнику речей. На ділі виявляється, що цей перелік неповний…

На початку літа або в серпні в кожній школі проходять батьківські збори для батьків першокласників, де їх знайомлять з педагогічним складом (директором, завучем, шкільним психологом, учителями молодших класів), статутом школи і, звичайно ж, вручають списки речей, які потрібно придбати до початку навчального року.

Читай також: У домі першокласник: готуємо все необхідне

Найчастіше в ці переліки входять такі обов'язкові предмети, як канцтовари та опис шкільної форми. Що ж ще знадобиться майбутньому першокласнику? Я, як мама дитини, яка в перший клас пішла минулого року, вирішила скласти тобі такий список.

Канцтовари:

 • Зошити в клітинку на 12 аркушів 10 штук — більше купувати не має сенсу, бо першокласники частіше використовують прописи;
 • Зошити в косу лінію на 12 аркушів 10 штук (зошити в косу лінію бувають різними, тому обов'язково потрібно уточнити в першої вчительки, яка розмітка підходить);
 • Зошит для нот на уроки співу і музики;
 • Щоденник без великої кількості картинок (картинки першокласнику ні до чого, так як він буде на них відволікатися і постійно гортати в невідповідний час);
 • Обкладинки на зошити (зазвичай, в упаковці 10 штук і цього достатньо);
 • Обкладинки на підручники для 1 класу (бери відразу кілька упаковок, бо не вистачить);
 • Обкладинки середнього розміру (знадобляться для прописів: обкладинки з зошитів для них маленькі, а для підручників 1 класу — великі. З досвіду скажу: ідеально підходять обкладинки для підручників старших класів).
 • Альбом для малювання на 20 сторінок;
 • Набір різнокольорового паперу;
 • Набір білого картону;
 • Набір кольорового картону;
 • Пенал. Не купуй великий пенал з великою кількістю відділень для олівців та фломастерів. Він займає багато місця в шкільному рюкзаку і додає йому ваги. А олівці і фломастери дитині щодня ні до чого. В пенал повинні поміщатися простий олівець, кілька ручок, гумка, невелика лінійка, точилка;

Читай також: 11 порад батькам першокласника від психолога Світлани Ройз

 • Кулькові ручки синього кольору (4-5 шт.) — Більше купувати немає сенсу, краще докупити протягом року. Зверни увагу на їх товщину — тонку ручку дитині буде незручно тримати між пальчиками, а її рука під час письма буде втомлюватися. Останнім часом з'явилися трикутні ручки — це ідеальний варіант для першокласника, перевірено дослідним шляхом;
 • Прості олівці 5 штук (часто губляться, тому так багато).
 • Гумка 1-2 штуки;
 • Лінійка до 20 см (повинна вміститися в пенал);
 • Точилка з контейнером;
 • Гуаш;
 • Акварельні фарби (на 12 кол. Досить);
 • Пензлик для малювання і клею (3 + 1 шт.) Ідеальними для малювання є номери 4, 6 і 8. Ворс пензликів повинен бути натуральним. Перевір, щоб він не обсипався;
 • Склянка-непроливайка для малювання.
 • Пластилін на 12 кольорів;
 • Дошка для ліплення;
 • Стеки для ліплення (зручніше брати дошку з стеками в комплекті);
 • Різнокольорові олівці 12 штук (більше немає сенсу купувати, бо коробка з ними додасть ваги ранцю);
 • фломастери;
 • Клей: ПВА і клей-олівець.
 • Ножиці із закругленими кінчиками.
 • Папка для зошитів.
 • Папка для праці.
 • Шкільний рюкзак або ранець (як правильно вибрати рюкзак для школяра, читай в статті «Портфель для першокласника: як обрати найбезпечніший і найкращий?»)

Одяг:

 • Шкільна форма згідно з вимогами навчального закладу, бажано 2 комплекти (обов'язково уточни колір форми — в кожному навчальному закладі свій варіант: зелений, бордовий, чорний або синій);
 • Біла сорочка для хлопчика, біла блузка для дівчинки — 1 для святкових заходів;
 • Однотонні сорочки / блузки світлих відтінків 5-7 штук;
 • Краватка або метелик для хлопчика;
 • Колготки для дівчинки 5-7 пар + 1 пара білого кольору на свята;
 • Темні шкарпетки для хлопчика 5-7 пар;
 • Змінне взуття з натуральних матеріалів 1 пара (тканинне, шкіряне). Пам'ятай, що дитині доведеться проводити в ньому весь день, тому перевір її зручність.
 • Сумочка для взуття.
 • Спортивна форма.
 • Пару футболок для фізкультури (іноді вимагають білого кольору).
 • Кеди або кросівки (на вимогу школи).

Читай також: Як зрозуміти, чи готова дитина до школи: розповідає шкільний психолог

Не знаєш, на що звертати увагу під час вибору шкільної форми для дитини? Дивись відео нижче:

Не обов'язково, але стане в нагоді:

 • Сумка для спортивної форми;
 • Ланчбокс для бутербродів (досить незручна штука, бо забагато місця займає в переповненому зошитами та підручниками рюкзаку. Зручніше бутерброди розфасовувати у зовнішні кишеньки рюкзака).
 • Пляшка для води з поїльником (дуже потрібна штука в теплу пору року, тому що діти постійно хочуть пити, а яка вода в кранах, ти знаєш);
 • Маленький термос (потрібен у холодну пору року замість пляшки з поїльником).

depositphotos.com

Джерело відео: Family is …

Источник: http://tvoymalysh.com.ua/uk/mom-territory/on-a-note/4527-shto-potribno-kupiti-pershoklasniku-spisok-neobhidnih-rechey.html

Як правильно харчуватися (меню)

Щоденний раціон — важлива частина нашого життя, з якою ми зустрічаємося кожен день. Як раз той самий раціон і є виною зайвих сантиметрів і складок на нашому животі, якщо ми неправильно харчуємося.

Тому потрібно запам'ятати кілька простих правил, щоб завжди виглядати красивою, без нестерпного жиру на стегнах і животі.

Колись мудрець говорив, що не треба жити, щоб їсти, а їсти, щоб жити.

Переведемо це так – для нормального функціонування організму потрібно зовсім небагато їжі, але правильною, яка дасть для організму всі поживні речовини і допоможе не відчувати себе постійного голодною.

правильне харчування

 1. Руйнуемо міфи
 2. Кілька правил харчування відео

Руйнуемо міфи

правильне харчування

Думаю, у кожного є впевненість, що протягом дня самий ситним повинен бути обід. Але мусимо сказати, що це зовсім не так (якщо ви ще не дитина). Правильно харчуватися потрібно за класичною дієтичної схемою: «сніданок з'їж сам, обід розділи з другом, вечерю віддай ворогові».

Як бачите, тут зовсім не сказано, що на обід має бути перше, друге і компот.

Тому, більш розумним буде такий раціон, коли ви добре їсте на сніданок. До речі, важливо згадати, що снідати – це дуже і дуже важливо.

Якщо ви цього не робите – терміново почніть, адже під час першого прийому їжі так сказати «запускається» організм, прокидається, і потім ви уникнете переїдання під час інших прийомів їжі.

Прийомів їжі має бути не класично три, а краще за все, п'ять.

На другий і четвертий прийом можна з'їсти яблуко або ж якийсь інший фрукт з кефіром.

Кілька правил харчування відео

При плануванні меню на тиждень важливо враховувати, що ж це означає «харчуватися правильно» і які продукти сюди входять. Ви, напевно, чули, про піраміди харчування? Тому зазначимо, що краще все ж дотримуватись списку продуктів, і вам вже стане набагато легше готувати собі їжу.    

Перший, найважливіший продукт – це чиста вода. Потрібно вживати 1,5-2 літра негазованої води в день. Краще каву і чай взагалі виключити з раціону, але якщо дуже хочеться, то допустимо випити лише дві несолодких чашки напоїв.

Основою вашого раціону на кожен день повинні бути овочі та фрукти, а також цільнозернові продукти. З першого списку можете їсти багато продуктів, але варто уникати бананів і винограду.

Придивіться до переліку уважніше, адже зрозуміло, що з овочів у вас практично широкий вибір салатів, які можна приправляти рослинним маслом. І цільно зернові продукти включають також різні каші, якщо ви їх любите, вважайте, вам пощастило.

Вже менше можна додавати в раціон морепродуктів, яєць і м'яса птиці (курка, індик). Також помірно дозволені молочні продукти.

Але, все ж варто уникати наступного переліку: картоплю, макаронні вироби, м'ясо жирних сортів (як свинина), білого хліба та солодощів.

Саме цей перелік продуктів робить гарне тіло некрасивим, на якому видно безліч зайвих кілограмів.

Яке зразкове меню на день при правильному харчуванні?

Сніданок – каша + шматок вареного м'яса курки
Полуденок – яблуко і чай/кава
Обід – суп, запечена риба
Після обіду можна випити кефір

Як бачите, ми спеціально склали зразкове меню з тих продуктів, які є основою правильного раціону харчування – з салатів, злаків, морепродуктів і фруктів. Тому, що це смачно і з цих продуктів можна приготувати безліч цікавих страв, які будуть корисні. А якщо у вас є зайва вага, то від цього раціону вона точно затримуватися не буде, а навпаки, піде.

Источник: http://xvatit.com.ua/pravilne-xarchuvannya/1307-yak-pravilno-xarchuvatisya-menyu.html

Ссылка на основную публикацию