Знака чи знаку як правильно?

Правила вживання м’якого знака

М’який знак в українські мові використовують для пом’якшення звуків. М’якість приголосних звуків на письмі передається:

  • спеціальною літерою – Ь (м’яким знаком);
  • йотованими буквами я, ю, є, ї , де перший звуковий елемент [й] пом’якшує попередній приголосний: ляля, няня, люд, сяду; наступним голосним звуком [i]: тінь, пісня, зірка, сіно, ніс.

М’який знак пишемо:
1) після букв д, т, з, с, ц, дз, л, н наприкінці слова чи складу, якщо ці букви передають м’які звуки: сядь, донька, суть, злізь, вісь, ґедзь, мідь, швець, жнець, гляньте, різьба;
2) після м’яких приголосних перед о: льон, трьох, сьомий, сьогодні, дзьоб, синього;
3) у суфіксах –ськ-, -зьк-, -цьк-, -ськість-, – зькість, -цькість, -ськи, – зьки, -цьки: український, європейський, козацький, запорізький, ризький, паризький, чеський, французький, близький, людський, по-французьки, по- французькому;
4) у суфіксах –еньк-, -оньк-, -есеньк-, -оньк-, -ісіньк-, -юсіньк-: легенько, голівонька, рученька, самісінька, малюсінька;
5) після м’якого звука [л] перед наступним м’яким: учительський, стільця, пальці, їдальня, читальня;
6) у формах родового відмінка множини іменників жіночого роду: пісень, робітниць, учениць;
7) у дієслівних формах наказового способу: стань, винось, виходь; станьте, виносьте, виходьте;
8) у дієслівних формах 3-ї особи однини та множини дійсного способу: стоїть, спить, стоять, читають, пишуть, думають, складають.

М’який знак не пишемо:
1) після букв, які позначають губні та шиплячі звуки: степ, голуб, кров, сім, вісім, любов, ніж, піч, ідеш;
2) після р у кінці складу: кобзар, товар, писар, Харків (виняток Горький);
3) між приголосними, якщо перший пом’якшується під впливом другого: сонця, пісня, радість, якість, кінця;
4) після н перед ж, ч, ш, щ: тонший, менший, інший, кінчик.

Перед м’якими, пом’якшеними й шиплячими приголосни­ми м’який знак вживаємо лише в таких випадках:

  • для позначення м’якого л’: їдальня, сільський, пальці, біль­ший, Гальченко, Михальчук;
  • у непрямих відмінках та в присвійних прикметниках, якшо м’який знак є в початковій формі: скринька — в скриньці, Кузьма — Кузьмі; кицька — кицьці, кицьчин; нянька — нянь­ці, няньчин; Зінька — Зіньці, Зіньчин; Ориська — Орисьці, Орисьчин (але: казка — у казці, землянка — в землянці, Матилинці, маланчин); а також у формах наказового способу дієслів: візьми — візьмімо, візьміть;
  • у дієсловах на -ться, а також в інших дієслівних формах перед -ся (-сь), якщо м’який знак є у формі без -ся: об­говорюється, відзначається, звертаються, ставляться, стань — станься, піднось — підносься, підводь — підводься (але: підніс — піднісся, ріс — розрісся);

ВИНЯТОК: тьмяний, різьбяр, няньчити, бриньчати.

В іншомовних словах м’який знак пишеться після зубних також перед й, я, ю, є, ї та в інших випадках відповідно до літературної вимови: мільйон, павільйон, компаньйон, браконьєр, портьєра, ательє, пасьянс, Нью-Йорк, Танганьїка, Лавуазьє, Люсьєн, Дьяконов, Третьяков, Касьянов, Ананьїн, асфальт, фільм, бюлетень (але: мадяр, нюанс, дюна, тюбик, люкс, Цюрих, Аляска; а також не після зубних: Бйорнсон, Ж’єн, Х’юстон, бар’єр).

В українських власних назвах м’який знак перед я не ста­виться: Наталя, Тетяна, Уляна, Омелян, Касян, Севастян, Дяченко, Касяненко, Третяк.

Источник: http://zno.if.ua/?p=1400

Правила вживання м’якого знака

М’який знак пишеться:

1) після приголосних д, дз, т, з, с, ц, л, н (“де ти з’їси ці лини”) у кінці слова або складу на позначення їх м’якості: ожеледь, кажуть, поршень, близько, хлопець, дзьоб, жаль;

2) у суфіксах ськ-, -цьк-, -зьк-: український, поліський, козацький, донецький, запорізький, боягузький, військо, людськість, Донецьк;

3) у зменшувально-пестливих суфіксах -еньк-, -есеньк, -ісіньк-, -юсіньк,-оньк-: батенько, худесенький, свіжісінький, тонюсінький, голівонька;

4) після [р] м’який знак ставиться тільки перед о: утрьох, чотирьох, забрьоханий, а також у слові Горький;

5) у середині слова після [л′] перед м’якими приголосними: їдальня, сільський, Михальчук;

6) у буквосполученнях -льц-, -льч- → -льк-; -ньц-, -ньч- -ньк-; -сьц-, -сьч--ськ-:лялька – ляльці, ляльчин, донька – доньці, доньчин, Тодоська – Тодосьці, Тодосьчин;

7) у дієсловах на -ть, -ться, а також у наказовій формі дієслова: працюють, обговорюється, станьте, будьмо;

8) у родовому відмінку множини іменників жіночого роду м’якої групи І відміни й середнього роду на -нн(я), -ц(е) ІІ відміни: друкарень, пісень, бажань, знань, сердець, кілець.

NB! М’який знак пишеться як виняток у словах: тьмяний, різьбяр, женьшень, Маньчжурія, бриньчати.

М’який знак не пишеться:

1) після губних приголосних б, п, в, м, ф та шиплячих ж, ч, ш, щ: дріб, степ, любов, вісім, верф, ріж, ніч, читаєш, борщ;

2) після р у кінці складу або слова: секретар, гіркий, ларки, інженер;

3) після н передшиплячими та суфіксами -ств(о), -ськи(ий): доменщик, інший, Уманщина, ремінчик, селянський, громадянство;

4) після м’яких, пом’якшених (крім л), якщо за ними йдуть інші м’які приголосні: дзвякнути, цвях, кінський, хоч кінь, безбатченко, хоч батько, Федченко, хоч Федько, прип’ятський, хоч Прип’ять, пісня, майбутнє;

5) у буквосполученнях -лц-, -лч- → -лк-; -нц-, -нч- -нк-; -сц-, -сч--ск-:Наталка – Наталці, Наталчин, Тетянка – Тетянці, Тетянчин; Параска – Парасці, Парасчин.

6) між подовженими м’якими приголосними: буття, ллється, сіллю, галуззя;

7) після л в іменникових суфіксах -алн(о), -илн(о): держално, ціпилно;

8) після ц в іншомовних словах та деяких вигуках: палац, Суец, шприц, Шварц, паяц, клац.

NB! Без м’якого знака пишуться імена: Наталя, Омелян, Касян, Тетяна, Уляна; без м’якого знака пишуться слова: баский, різкий, боязкий, в’язкий, дерзкий, різкий, ковзкий, плаский.

Вправа 7. Поясніть написання поданих слів.

Доньчин, льон, читальня, шприц, степ, вузький, лікар, женьшень, кінь, дзьоб, ходить, рибальство, волинський, швець, квітці, Горький, тішся, няньчити, Харків, тюрма, близькість, сибірський, сільський, кобзар, кущ, інжир, воротар, ковзкий, військо, польський, сімдесят, доменщик, хлопець, вишеньці, загальнообов’язковий, у зв’язку, об’єднання, суб’єкти, з’ясувати, Лук’янченко, не з’явитися, торф’яний, кар’єра, п’ятиденка, пред’явник, об’єкт, довір’я, дзвякнути, тьмяний, цвях, інтерв’ю, пюре, дерев’яний, пів’ящика, серйозний, безіменний, зекономити, з’їзд, морквяний, об’єм.

Вправа 8. Перекладіть слова українською мовою і поясніть написання.

Летчик, дёготь, Харьков, читаешь, украинский, шестьдесят, доменщик, казацкий, серьезный, горький, няньке, Горький, слесарь, секретарь, поверь, общество, четкость, Наталья, клюв, плачь, славянский, резчик, пекарь, работниц, желаний, льют, страничка, резкий, украинский, доченьке.

Вправа 9.Перекладіть словосполучення українською мовою. Зіставте написання в обох мовах.

Пять объявлений, выполнять задание с любовью, дорожить матерью, назвать имя и фамилию, воссоединение независимых государств, предъявить иск, дезинформация о ведении переговоров, объединение сообществ, двухъярусный коттедж, Лукъян Ильич сообщил, пламя победы, выяснить обстоятельства, воздушный перелет, подъезд к железной дороге, душистый аромат сирени, харьковчанин Ильенко, разноцветные перья.

Вправа 10. Поставте іменники в давальному відмінку.

Дочка, донька, рибалонька, бджілка, нянька, сопілка, жінка, футболка, валер’янка, ніченька, фіалка, зіронька, доріженька, зірка, білка, квітка, внученька, русалонька, галка, Галька, спілка, монголка, редька, черешенька.

Вправа 11. Замість рисок поставте, де треба, апостроф. Поясніть його вживання.

П/ятирічка, від/ємний, мавп/ячий, солов/ї, м/ята, без/ідейний, вітр/як, над/їхати, краков/як, м/ята, в/ялий, п/янкий, Мар/яна, пів/юрти, моркв/яний, п/ятсот, верб/яний, з/ясовано, об/їждчик, духм/яний, здоров/я, тім/я, прислів/я, з/економити, над/яр/я, з/одягти, пів/яблука, пів/Ялти, пів/ємкості, верф/ю, присв/ячений, кр/юк, з/явитися, пред/явник, кор/явий, Лук/яниха, медв/яний, підв/язка, Захар/їн, В/ячеслав, тьм/яний, Прип/ять, львів/янин.

Тест № 6. Знайдіть відповідність у написанні поданих слів:

1) пишеться через м’який знак; 2) пишеться через апостроф; 3) нічого не треба вставляти; 4) у першому випадку нічого не треба, а в другому – м’який знак; 5) у першому випадку нічого не треба, а в другому – апостроф; 6) у першому – апостроф, а в другому – м’який знак; 7) інший варіант написання. а) дон…ка, нен…чин, живет…ся, сяд…те; б) під…їхати, роз…ясни-ти, кур…єр; в) розз…явити, дух-м…яний, пів…ананаса; г) радіс…т.., муд-ріс…т…; д) чер…в…як; е) п…ял…ця, в…язен…; є)ковал..с..кий, різ…б…яр.

Вправа 12. Спишіть речення, вставляючи, де треба, апостроф.

1. …Жах стулив усім уста, і білі бороди, немов зів/ялі, упали на груди. 2. Він чує, що ноги самі, без його волі, носять його по подвір/ї… 3. Вона кинулась до хати, але там жаріли лише головешки та стрибало де-не-де полум/я. 4.

Здавалось, якась могутня зелена хвиля залляла підгір/я шпичастих гір, п/ялась догори, до тих жовтих шпилів, що дивились зі своєї високості далеко за прут… 5. А він сам – хіба він мало поклав тут здоров/я? 6. З виноградником цим зв/язано так багато споминів. 7. Є, зародив Господь, радісно б/ється Замфірове серце, а очі сміються до здорових грон. 8. Віз в/їхав у вузьке міжгір/я. 9.

Вогонь шаленів, скакав, перевертався, танцював серед диму, п/явся догори… 10. Чи не вдатися мені б до примар/я… 11. Все це було обкладено лопатками, відрами, бляшанками, залізними ланцюгами і другим дріб/язком. 12. Колеса торохтіли по битій дорозі, струменти в скрині немилосердно тарабанили, ланцюги бр/яжчали, як кайдани… 13.

Вони гинуть непомітно для людського ока глибоко під землею, у темр/яві… 14. Не стало вже й розкішних кущів, з якими зв/язано стільки спогадів, які годували його життя ціле (М. Коцюбинський).

Вправа 13. З поданими словами складіть 5-7 речень (тематика: Мої враження про…):пов’язати, м’який, безвітряний, солов’ї, порятунок, рясно, повітря, медвяний, арф’яр, священний, полум’яніти, вйокнути, запам’ятати, обов’язок, різьбярство, духмяний.

Вправа 14. Відредагуйте подані речення.

1. Для всіх працівників встановили пятиденний працьовий тиждень з двома вихідними днями 2. Власник або уповноважений ним орган зобовязаний за свої гроші організувати проведення …медичних осмотрів працівників… (Кодекс законів про працю України). 3.

Письмове повідомлення на імя керівника учреждения, організації, в якому змальовується певний факт, певна подія, повідомляється про виконання окремих завдань, службових поручений. 4. Якщо ви вирішили написати статтю, с першу зосередьтеся на зясуванні таких питань 5.

Документи розрізняють ще й за структурними признаками, вони можуть бути стандартними, що залежить від багатьох обєктивних і субєктивних факторів (С.Шевчук).

Вправа 15. Перекладіть подані слова українською мовою, введіть їх у словосполучення, порівняйте правопис: возможность, другой, запрещается, заводской, индуктивностью, количество, концентрируется, латунь, низкий, осевой, полярность, рентгеновский, свинец, степень, стоимость, устойчивость, уменьшать, цветной.

Вправи на СРС

Вправа 16. 1. Розставте наголос у поданих словах: беремо, була, валовий, везти, верба, випадок, запитання, виразний, вісімдесят, дванадцять, гостей, дошка, ідемо, колесо, котрий, новий, кропива, курятина, легкий, металургія, ненависний, ознака, листопад, приятель, товстий, до того, чого, для нього, терези, дівки, твердий, старий, Полтавщина.

2. Укажіть, які з поданих слів мають смислорозрізнювальний наголос, а які – дублетний: завжди, договір, тепло, поверх, помилка, алфавіт, фарфор, дзвони, батьківщина.

Вправа 17. Поставте наголос у поданих словах і прокоментуйте його.

Щавель, решето, верба, олень, спина, кропива, квартал, кілометр, барометр, шістдесят, близький, одинадцять, взяли, плести, сімдесят, після чого, новий, статуя, партер, взяла, воджу, заняття, гуртожиток, лікарські рослини, сільськогосподарський, вести, легкий, сосна, прийдемо, прийму, дочка, бюлетень, візьмемо, широко, висіти, колесо, ремінь, читання, дрова, будемо, машинопис, ненависть, привезли, монолог, каталог, некролог, завдання, феномен, донька, чотирнадцять, випадок, старий, вісімдесят, приятель, подружка, центнер, екскурс, разом, зокрема, комбайнер, середина, листопад, обіцянка, вітчим, абихто, ваги, визвольний, вичерпний, у цілому, немає грошей, гусениця, дефіс, заміжня, кладовище, лантух, ласувати, солодощі, либонь, набряк, пиха, наклеп, зрання, котрий.

Вправа 18. Випишіть у першу колонку слова з дублетним наголосом, а у другу – слова, в яких наголос сприяє диференціації слів. Тепло, ласо, білизна, договір, довідник, образи, привід, заклад, милувати, маляр, заголовок, назавжди, первісний, весняний, паша, деревина, відомість.

Вправа 19. Поставте наголос у словах, прокоментуйте. Перевірте себе за словником.

Читайте также:  Хеловін чи хеллоуін як правильно?

Завдання, змагання, дослідження, намагання, читання, писання, питання, знання, звання, спання, вболівання, лікування, недоїдання, відправлення, затримання, засідання, оперування, звертання, копання, гоління, одужання, зібрання, збирання.

Вправа 20. Поставте наголос у формах займенників: мого, твоєму, тебе, до тебе, мене, у мене, твоєї, його, до нього, твого.

Вправа 21. Поясніть різницю між поданими російськими та українськими словами – міжмовними омонімами:

рос. укр.
жáлкий жалкúй
жáлоба жалóба
потрéбовать потребувáти
рóдина родúна
замáх зáмах
злодéй злóдій
чúсленный числéнний

Вправа 22. Вставте, де потрібно, пропущені м’який знак чи апостроф, підкресліть контрольні моменти: п…юпітр, ар…єргард, Б…єлград, обов…язок, медв…яний, черв…як, верф…яний, рутв…яний, пів…язика, комп…ютер, транс…європейс…кий, близ…кіс…т…, бур…, дин…ці, яблун…ці, партизан…ці, воз…ня, читал…ня, в…язкіс…т…, волин…с…

кий, монсен…ор, чес…т…ю, Рив…єра, фаміл…ярний, шансон…є, шин…йон, кав…ярня, Лук…янович, л…он, виноградар…, бл…юз, зобов…язання, бур…ячиння, Валер…ян, звір…ячий, павіл…он, бунтар…, чес…тю, дон…ці, кіл…кіс…т…, варшав…янка, брукв…яний, в…язка, Св…ятослав, між…ярусний, б…язевий, валер…янка, вітр…як, пів…ящика, дит…ясла, пів…Єфрата, п.

..єдестал, Руж…є, бар…єр, ад…ютант, мен…ший, шіст…надцят…, бджіл…ці, жил…ці, пол…ці (від полка), маз…зю, в намис…ті, Омел…ян, кан…он, т…охкати, модел…єр, порт…єра, прес-пап…є, повір…я, сер…йозний, щас…тя, с…в…ятковий, без…ідейний, без…ядерний, з…організувати, деб…ют, автопавіл…он, барел…єф, зав…яз…, круп…яний, сіл…с….кий, Закарпат..

.тя.

Вправа 23. Поясніть правопис поданих слів, обґрунтуйте свою відповідь.

Інтерв’ю, прем’єр, курйоз, медальйон, Фур’є, Монтеск’є, Лавуазьє, мільярд, віньєтка, адью, монпансьє, ад’юнкт, Гюго, нюанс, фюзеляж, Мюнхен, Руж’є, Амудар’я, Х’юстон, Іх’ямас.

Вправа 24.Перекладіть слова українською мовою, порівняйте правопис, поясніть написання.

Бильярд, бульвар, бюджет, гильотина, дебют, донья, дюйм, интерьер, каньон, карьера, колье, компаньон, курьер, курьез, Лурье, меню, пьедестал, Пьемонт, Ньютон, Ульяна, Севастьян, Наталья, Емельян, Демьян.

Вправа 25. Вставте м’який знак або апостроф, де потрібно.

Авен…ю, автопавіл…йон, ал…янс, барел…єф, бул…йон, бл…юз, бутон…єрка, б…юро, вар…єте, вуал…ю, дос…є, д…юшес, з…економити, кс…ондз, к…ювет, л…кс, міл…йонер, модел…єр, Мол…єр, Н…юфаундленд, порт…єра, прес-пап…є, Рив…єра, Севіл…я, фаміл…ярний.

Вправа 26. Із поданих пар слів виберіть ті, які написані правильно, і запишіть їх. Прокоментуйте свій вибір.

Барб’є – Барбьє, п’єса – пьєса, кон'юнктура – коньюнктура, фокстер’єр – фокстерьєр, шев’йот – шевйот, шиньйон – шинйон, Монтескьє – Монтеск’є, прем’єра – премьєра, бьязь – бязь, М’юнхен- Мюнхен.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть основні норми та принципи українського правопису. Які особливості української орфоепії?

2. В якому році вийшов останній український правопис? Які зміни відбулися в ньому?

3. Назвіть стилі, що функціонують в сучасній українській літературній мові. Які особливості кожного з них?

4. Назвіть словники та іншу літературу, яка, на вашу думку, здатна допомогти при перекладі текстів наукового та офіційно-ділового стилів.

5. Охарактеризуйте наголос в українській мові. Який наголос називається смислорозрізнювальним, який – дублетним (наведіть приклади)?

6. Дайте відповідь на питання: яким буває наголос наголошення слів в інших мовах)?

7. Назвіть особливості вживання апострофа в українській мові та словах іншомовного походження (наведіть приклади).

8. Розкажіть про вживання м’якого знака в українській мові та іншомовних словах (наведіть приклади).

Розділ 2 Етапи становлення
ділової української мови

Повторення: правопис прізвищ та імен по батькові, особливості відмінювання прізвищ.

СРС:

1) особисті офіційні документи: резюме;

2) зміни в системі приголосних звуків.Источник: https://infopedia.su/8x51a0.html

Чим відрізняється знак від символу?

18.02.2017

Повсякденна дійсність наповнена знаками і символами. Одні й другі несуть важливу смислове навантаження. Але не кожен зможе відповісти на питання, чим відрізняється знак від символу. Спробуємо в цьому розібратися.

Знаком є ​​зображення (жест, дія), під яким мається на увазі будь-яка конкретна думка. чим відрізняється знак від символу

Дорожній знак

Символ – це річ, зображення або інше, чому присвоюється особливий глибокий зміст, лише побічно пов’язаний з безпосереднім змістом видимого.

Різниця між знаком і символом

Обговорювані предмети грають важливу роль у людському спілкуванні. А відміну знака від символу полягає, в першу чергу, в співвідношенні зорового образу і того, що під ним ховається.

Знак прямо вказує на щось.

Наприклад, палець у зімкнутих губ явно висловлює прохання зберігати мовчання, а дивлячись на зображення перекресленого праски на етикетці, кожен зрозуміє, що гладити таку річ не можна.

Іноді буває важко здогадатися, як тлумачиться той чи інший знак, – це слід просто з’ясувати і запам’ятати. Але в будь-якому випадку подібні зображення дуже конкретні. Часто знаки щось дозволяють, забороняють або є попереджувальними.

Символ ж служить виявленню того, що не лежить на поверхні. Він не вказує прямо на який-небудь предмет, а являє собою абстракцію.

Тут ключову роль відіграє художній образ, що втілює ідею, переживання або, наприклад, уявлення про професію, напрямку мистецтва.

Символізувати щось можуть кольору (білий – невинність), фігури (коло – вічність), зображення тварин (лев – сила, велич). Герб і прапор – це теж символи.

Знак зазвичай нехитрий. Чим простіше він розшифровується, тим зручніше користуватися таким засобом. Символ, навпаки, багатий за своїм змістом. Це якась загадка, для розуміння якої потрібно вміти міркувати. Крім того, символ, на противагу знаку, може тлумачитися в декількох варіантах. Наприклад, зелений колір пов’язується з умиротворенням, спокоєм, гармонією, свіжістю, юністю, оновленням.

У чому різниця між знаком і символом ще? У тому, що знаки частіше утворюють цілі системи. Символи, як правило, «краще» відокремлений існування. Примітним також є те, що в науці розглядаються поняття знаходяться в синонімічних відносинах. Відображення величин, скорочення та інше може називатися як знаком, так і символом.

ПОДІЛИТИСЯ:

« Чим відрізняється дедукція від індукції? Чим відрізняються короткі та повні причастя? »

Источник: http://moyaosvita.com.ua/osvita-2/chim-vidriznyayetsya-znak-vid-simvolu/

Стало відомо, як правильно харчуватися по знаку зодіаку | Блог NydMond

Стало відомо, як правильно харчуватися по знаку зодіаку. Яких тільки дієт не придумали люди, щоб стати красивими. Хтось їсть лише гречану кашу, хтось – виключно йогурти, а деякі, радикально налаштовані, попросту морять себе голодом. А між тим треба лише всего- навсього поглянути на… зірки.

Виявляється, з точки зору астрологів, абсолютно небайдуже, якими продуктами ми харчуємося. На їх думку, дієта в першу чергу грунтується на приналежності людини до того чи іншого знаку зодіаку. «Те, що рекомендовано Льву, категорично протипоказано Рибам», – запевняють астрологи.

Деякі люди здатні інтуїтивно визначати, які види продуктів їм підходять. І якщо ваша дитина категорично відмовляється їсти манну кашу, не змушуйте його робити це. Вивчіть спочатку його гороскоп.

Злісні порушники зодіакальних правил харчування розплачуються різноманітними хворобами (алергія або ожиріння – далеко не найстрашніші з них) і навіть… погіршенням характеру!

Астрологи стверджують, що всім Ракам, Скорпіонам, Рибам – представникам водної стихії – варто включати в раціон рибу та інші дари моря.

Вогненним знакам – Стрільцю, Льву і Овна – бажано готувати їжу на відкритому вогні, щоб вона заряджає енергією полум’я.

Народженим під сузір’ями Терезів, Водолія і Близнюків, тобто належать до повітряної стихії, переважно частіше вживати в їжу м’ясо птахів. Бажано лісових. Крім того, їм варто їсти побільше плодів, що ростуть високо над землею.

Що ж до земних знаків – Козерога, Діви і Тельця, – їм рекомендується неодмінно включати в свій щоденний раціон коренеплоди, визріваючі безпосередньо в землі.

10 найпопулярніших весільних страв.

Щоб правильно скласти свою зодіакальну дієту, необхідно пам’ятати про те, що кожній планеті також відповідає цілком певний набір продуктів.

Астрологи вважають, наприклад, що енергією Місяця заряджені молочні продукти і взагалі вся їжа, що має прісний смак, а також кавуни та дині. Така їжа рекомендується народженим під знаком Рака. При цьому їм ні в якому разі не слід зловживати гострими стравами.

Зате Скорпіонам і Овнам, які знаходяться під впливом Марса, гострі страви, щедро приправлені цибулею, абсолютно необхідні.

Ваги й Тельці, підвладні впливу Венери, відчувають слабкість до тістечком і цукеркам. А любителі солоненького можуть не надто дивуватися з цього приводу, якщо народжені під сонячним знаком Лева.

Зате Козероги і Водолії, тісно пов’язані з Сатурном, можуть зі спокійною совістю дозволити собі зайву чашечку кави і навіть келих вина. Риби і Стрільці, на яких активно впливає Юпітер, за гороскопом живлять слабкість до всього кислого – від журавлини до агрусу.

Що ж до Дів і Близнюків, керованих Меркурієм, то їм не варто зловживати жирним м’ясом. А краще частіше їсти фрукти, які мають терпкий і терпкий смак, наприклад хурму.

Крім загальних порад астрологи розробили і конкретні рекомендації для кожного знака. Вони виходять з того, що у людей, народжених під певним знаком зодіаку, спочатку є свої вразливі місця в організмі. Мета астрологічної дієти – створити щадні умови для органів групи ризику.

Овнам – одному з найсильніших і здорових знаків – необхідно все ж стежити за станом кровообігу, нервів і нирок.

Тому їм рекомендується в міру сил не зловживати кавою та алкогольними напоями та їсти поменше м’яса. Тельці схильні до простудних захворювань і мають схильність до повноти.

Їм слід ретельно рахувати калорії і їсти побільше багатих вітамінами фруктів і овочів для підвищення імунітету.

Слабкі легені і нервова система Близнюків також потребують особливої ​​турботи. Найкраща їжа для них – сир, яйця, горіхи і каші, багаті вітамінами групи «В», для зміцнення нервів. Особливо сувора дієта необхідна Ракам, так як стан їх здоров’я не саме блискуче. Їх «слабка ланка» – травлення.

Ракам найкраще відмовитися від смаженого і їсти побільше морепродуктів, злаків і кисломолочних продуктів. Взагалі-то ідеальний продукт харчування для Раків – їх далекий родич краб.

Найбільш уразливі точки в організмі сильних і енергійних Львів – серце і судини. Їм ні в якому разі не варто набирати зайву вагу. Так як Лев – м’ясоїд за своєю природою, зовсім відмовитися від їжі тваринного походження він навряд чи зуміє. І все ж йому треба стежити, щоб м’ясні продукти були не надто жирними, – найбільше підходить нежирна курятина, а також будь-яка дичину.

Діви нерідко страждають хворобами кишечника. Для них ідеальна вегетаріанська їжа, окрім того, Дівам слід дотримуватися режиму дня – є завжди в строго певний час.

У Терезів нерідко погано працюють нирки, правда, вони звикли не звертати на це уваги. І даремно! При розумній солі дієті, не зловживаючи перцем та іншими прянощами, вони надовго збережуть здоров’я.

Скорпіонам небезпечно опікуються кожним горло, а дамам цього знака варто частіше наносити візити гінеколога. Попередити виникнення хвороб допоможе відмова від солоної і жирної їжі.

Стрільцям має сенс звернути увагу на стан печінки, судин і нервової системи. Їм краще замінити тваринні жири рослинними і по можливості утриматися від вживання алкогольних напоїв.

Козерогам, страждаючим розладом обмінних процесів в організмі, варто спробувати систему роздільного харчування, коли білки і вуглеводи не вживають в їжу одночасно.

Водоліям, яких часто долають проблеми з кров’ю, має сенс відмовитися від м’яса. Краще замінити його рибою і молочними продуктами.

Що ж до Риб, то їх слабка ланка – виведення шлаків з організму. Вони також володіють підвищеною чутливістю до отрут. Тому Рибам краще уникати будь-якої хімії в їжі – не їсти консервів, а також інших продуктів, що містять консерванти.

Найцікавіше, що продукти харчування впливають не тільки на стан здоров’я, а й на характер людини.

Левам, Скорпіонам і Овнам – пристрасним і темпераментним, не варто зловживати прянощами і міцними напоями. Вони роблять людей, народжених під цими знаками, буйними і розгнузданими. Розгніваному Льву краще з’їсти варену курячу ніжку, а розлюченим Овна і Скорпіону – випити молочний коктейль.

Читайте также:  Елемента чи елементу як правильно?

Песимістам Козерогові і Водоліям, нерідко впадають в депресію, корисно попити міцного чаю з сухофруктами, щоб розігнати вселенську тугу. Трохи жовчний характер Риб і Стрільців непогано б підсолодити медом і фруктовими соками.

Діві і Близнюкам, підчас котрі виявляють нервозність, щоб заспокоїтися, рекомендується погризти мигдаль. А вічно незадоволеним собою і оточуючими Тельцям і Терезам можна дозволити трохи цукерок (тут головне – не переборщити!).

І тоді світ навколо засяє сліпучими фарбами!

Источник: https://nydmond.com.ua/stalo-vidomo-yak-pravilno-xarchuvatisya-po-znaku-zodiaku/

Поняття про знак і знакову систему мови

Теорія мови

Знакова природа мови

Хоча теорія знакової природи мови бере початок в ученні стоїків (IV ст. до н. є.) і пройшла довгий шлях у своєму розвитку (концепції Арістотеля, граматики Пор-Рояля, В. Гумбольдта, Е. Кассірера, Ч. Пірса, Р. Кар-напа, Ч. Морріса, Ч. Огдена, А.

Річардса, А. Гардинера, К. Бюлера, Ф. де Соссюра та ін.), ставши предметом особливої лінгвістичної дисципліни — лінгвосеміоти-ки, однак і досі дискусійними є багато питань, серед яких питання про структуру мовного знака та знакові одиниці мови.

Поняття про знак і знакову систему мови

Небезпідставним є твердження, що ми живемо в сві­ті знаків. Дзвінок будильника вранці — сигнал того, що пора вставати. Червоне світло світлофора — знак забо­рони переходити вулицю, зелений — знак дозволу.

По дорозі в університет ви зустрічаєте товариша, кивком голови вітаєтеся з ним чи тиснете йому руку — знак поваги, прихильного ставлення до нього. У гардеробі вам видають жетон, який засвідчує, що у вас прийняли на зберігання пальто.

У їдальні ви розплачуєтеся гро­шовими знаками. А якщо додати до цього різні вивіски

на громадських чи торговельних закладах, стрілки, що вказують на рух чи місцезнаходження чогось, різні схеми і графіки, з якими кожного дня доводиться стикатися, то все це засвідчує велику роль різних знако­вих систем у нашому повсякденному житті.

Однією із знакових систем є мова. Про її знако­вий характер говорили ще вчені давніх Індії та Гре­ції. Так, Арістотель стверджував, що «мовні вирази суть знаки душевних вражень, а письмо — знак пер­ших».

Поняття знаковості знаходимо також у грама­тиці Пор-Рояля, а згодом у працях лінгвістів-компа-ративістів — В. Гумбольдта, О. Потебні, П. Фортуна-това, І. Бодуена де Куртене, В. Поржезинського, В. Богородицького та ін.

Однак термін знак у дос­лідженнях цих учених не отримав спеціального лін­гвістичного визначення.

Зовсім по-іншому стали розглядати це питання з часу виходу в світ книжки Ф. де Соссюра «Курс загальної лінгвістики» (1916). Ф. де Соссюр мову як систему знаків ставить в один ряд з будь-якою іншою системою знаків, що «відіграє певну роль у житті сус­пільства».

Вивчення мови на рівних правах і тотожни­ми методами мислиться в складі семіології — єдиної науки про знаки: «Мова є система знаків, що виража­ють ідеї, а тому її можна порівняти з письмом, з азбу­кою для глухонімих, з символічними обрядами, з фор­мами ввічливості, з воєнними сигналами тощо.

Можна, таким чином, мислити собі науку, яка вивчає життя знаків у житті суспільства […]. Ми назвали б її семіо-логія».

Така наука виникла і отримала назву «семіотика».

Семіотика (від грец. зетеіоп «знак*)— наука, що вивчає структуру та функціонування різних знакових систем.

Зародження семіотики пов'язують із працями Чарль-за Морріса «Основи теорії знаків» (1938), «Знаки, мова і поведінка» (1964), хоча її початки заклав американ­ський математик і логік Чарльз Пірс. Ф. де Соссюра по праву вважають основоположником лінгвосеміо-тпики.

Основним поняттям семіотики є знак.

Знак — матеріальний, чуттєво сприйманий предмет, який виступає в процесі пізнання і спілкування в ролі замінника (представника) іншого предмета і використовується для одержання, зберігання, перетворення і передачі інформації.

Теорія мови

Основними ознаками знака є: 1) матеріальність, тобто чуттєва сприйманість; 2) позначення чогось, що перебуває поза ним (об'єкт, позначений знаком, нази­вається денотатом або референтом); 3) непов'яза­ність із позначуваним природним (причиновим) зв'яз­ком; 4) інформативність (здатність нести якусь інфор­мацію і використовуватися з комунікативною метою); 5) системність. Що стосується системності, то її слід ро­зуміти так: знак отримує своє значення лише за умови входження в певну знакову систему. Так, зокрема, знак ! в дорожній знаковій системі означає * небезпечна дорога», в шаховій грі — «цікавий хід», у математиці — «факто­ріал», у пунктуації — «знак оклику». Червоне світло са­ме по собі нічого не означає, але в дорожній сигнальній триколірній системі — червоний, жовтий, зелений ко­льори — воно має певне значення. Кивок головою звер­ху вниз у системі жестів українців означає «так», а в системі жестів болгар — «ні». Таким чином, знаки утворюють певні системи, а значеннєвість (цінність) знака зумовлюється його місцем у системі. Поза сис­темою знак неможливий.

Типологія знаків

Існує декілька класифікацій знаків. Найвідоміші серед них — класифікація за типом відношень між матеріальною формою знака і позначуваним об'єк­том та класифікація з погляду фізичної природи. За першою класифікацією всі знаки поділяють на зна-ки-індекси, знаки-копії, знаки-сигнали і знаки-сим-воли.

Знаки індекси (знаки-прикмети і знаки-симптоми) — знаки, пов'язані з позначуваними предметами, як дії зі своїми причинами.

Наприклад, дим як знак вогню (без вогню диму не буває), низькі чорні хмари як знак до­щу, висока температура у людини як знак хвороби, дзенькіт скла як знак розбитого посуду тощо.

Правда, кваліфікувати симптоми як знаки немає достатніх під­став, бо вони не відповідають наведеному вище визна­ченню знака. Причинові відношення не є заміною одного предмета іншим.

Знаки-копїі — відтворення, репродукції, подібні на позначувані предмети. їх ще називають іконічними знаками. До них належать сліди лап тварин, фотогра­фії, зліпки, відбитки тощо.

Знакова природа мови

Знаки-сигнали — знаки, які потребують певних дій, реакцій.

Наприклад, звук сирени як знак повітряної тривоги, ракета як знак атаки, свисток як знак дозволу ввести м'яч у гру, дзвінок як знак початку чи закін­чення заняття тощо.

Знаки-сигнали завжди прив'яза­ні до ситуації. Через ситуативну обмеженість сигналів деякі вчені (Е. М. Ахунзянов та ін.) не кваліфікують їх як знаки.

Знаки-символи — знаки, які використовують для передачі (визначення) абстрактного змісту. Вони, як правило, характеризуються відсутністю природного зв'язку з позначуваними об'єктами. Наприклад, три­зуб і синьо-жовтий прапор як символ України, п'ять кілець як символ олімпійських ігор, голуб як символ миру, маска як символ театру.

До знаків-символів належить хімічна, географічна та математична симво­ліка. Тут названі символи, що є міжнародними. Ще ба­гатшими й різноманітнішими бувають специфічно-на­ціональні символи — символіка кольорів, квітів, дерев, птахів, взагалі тварин тощо.

Наприклад, такі українсь­кі символи, як калина, явір, верба, червона рута, едель­вейс, гарбуз, чайка тощо.

Знаки-індекси і знаки-копії вмотивовані і не є умовними. Це природні знаки. Вони не мають комуні­кативної функції, а виконують пізнавально-прагматич­ну функцію.

Знаки-сигнали і знаки-символи — штучні, умовні знаки. Це знаки спілкування. Вони мають відправни­ка та адресата (отримувача) і виконують комунікатив­но-прагматичну функцію.

Знак-індекс і знак-копія можуть стати знаком-сигналом чи знаком-символом, коли відправник і отри­мувач домовляться про їх значення. Так, звичайно, дим є симптомом, наслідком вогню, але в часи козач­чини дим, що йшов від підпаленої на вишках соломи, сигналізував про набіг ворога.

Солома чи сіно самі по собі нічого не означають, однак вони можуть стати ко­мунікативними знаками, що засвідчує одна з українсь­ких пісень Закарпаття, де дівчина говорить коханому: ♦Як буде солома, не йди: старі дома, а як буде сіно, то приходи сміло».

Отже, справжні знаки характеризу­ються умовністю, конвенціональністю.

Наведену класифікацію, яка є дещо доповненою авс­трійським психологом К. Бюлером класифікацією Ч. Пірса, розглядають і як функціональну.

Симптоми — знаки, які виконують експресивну функцію і виражають «внутрішню суть» відправника. Сигнали виконують апе-лятивну функцію, оскільки звернені до сприймача, пове­дінка якого ними скеровується (опергщіональні знаки).

Символи мають репрезентативну функцію, оскільки орі­єнтуються на предмети й матеріальний зміст.

Польський мовознавець А. Шафф запропонував класифікацію, за якою всі знаки поділяють на природні й штучні. Штучні розпадаються на несловесні і словес­ні, в несловесних виокремлюються сигнали і замінники, а в замінниках — іконічні знаки та знаки-символи.

Знаки

природні

симптоми

ГЕ [ТуЧЕ
І ~~1
Н( гсз юве СНІ бджо­ла) і навпаки {міщанин «житель міста» —> «назва соці­ального стану людей» —> «людина з обмеженими інте­ресами і вузьким кругозором; обиватель»).Непаралельність плану вираження і плану змісту отримала в мовознавстві назву асиметричного дуалізму мовного знака (термін С. Карцевського), суть якого по­лягає в тому, що позначувальне (позначення) прагне мати інші функції, а позначуване (значення) прагне виразитися іншими засобами. Будучи парними, вони перебувають у стані нестійкої рівноваги. Саме завдяки цьому асиметричному дуалізмові структури знаків лін-гвальна система може еволюціонувати.Інші особливості мовних знаків зумовлені специфі­кою мовної системи. При зовнішній подібності мови й інших систем знаків між ними існують кардинальні відмінності. Своєрідність мови як знакової системи по­лягає в тому, що:1. Мова виникає природним шляхом, постійно роз­вивається, удосконалюється, тобто має динамічний ха­рактер. Вона здатна до саморегулювання, тоді як інші знакові системи є штучними, конвенціональними (ви­никають за домовленістю) і статичними. Саме цією специфічною ознакою зумовлена така особливість мов­них знаків, як продуктивність. Знаки нерідко зміню­ють свої значення не під впливом екстралінгвальних чинників, а під впливом пов'язаних з ними інших мов­них знаків. Так, зокрема, синоніми й антоніми часто орієнтуються у своєму семантичному розвиткові на своїх партнерів. Наприклад, слово південь спочатку мало значення «полудень», а північ — антонімічне зна­чення «час на межі двох діб, який відповідає 12 годині ночі». Коли ж слово південь набуло значення «півден­на сторона світу», бо саме о 12 годині дня сонце знахо­диться на півдні, то антонімічне північ набуло значен­ня «протилежна півдню сторона світу», і це зумовлено не якимись позамовними чинниками (о 12 годині ночі на північній частині неба ні сонця, ні місяця немає), а тільки впливом антоніма південь (див. тему «Лексико-семантична система мови»).2. Мова, на відміну від інших знакових систем, є універсальним засобом спілкування, вона здатна мані­фестувати будь-яку ділянку людського досвіду. Усі інші знакові системи в генетичному плані вторинні стосовно мови і мають обмежені виражальні можли­вості й обмежену сферу застосування.3. Мова є поліфункціональною знаковою системою. Крім комунікативної функції, що є єдиною для інших знакових систем, їй притаманні репрезентативна, гно­сеологічна, прагматична, фатична, метамовна й інші функції. Мова передає не тільки інформацію про якісь факти, а й ставлення мовця до повідомлення, його оцін­ку дійсності. Мова — знаряддя мислення, засіб пізнан­ня об'єктивного світу.4. Мова багаторівнева і складна ієрархічна система, яка має два способи організації — парадигматичний (відбір) і синтагматичний (сполучуваність). На відміну від інших знаків мовним знакам притаманна розми­тість меж (пор. нормативне лінгвістика тексту і не-відмічене ^мовознавство тексту).Характерними рисами мовних знаків є також аб­страктність значення деяких з них і конкретизація їх у висловленні, а також можливість їх використання у від­риві від безпосередніх подій і ситуацій.Знаковість і одиниці мовиДискусійним є питання, що саме в мові слід уважа­ти знаком. Правда, проблема співвідношення знаків і мовних одиниць існує лише в білатеральній теорії. Для унілатералістів у мові все — знаки.Найменшою мовною одиницею є фонема. Оскільки вона є односторонньою одиницею (має тільки план ви­раження і не має значення), її не можна вважати зна­ком. Це одиниця, яка служить для побудови і розріз­нення знаків, що, за термінологією Л. Єльмслева, є фігу­рою. Фонема не має і перелічених вище функцій, які притаманні знакові.Морфема є двосторонньою одиницею, тобто має і план вираження, і план змісту. Наприклад, у слові рук-а є дві морфеми. Корінь рук- виражає ідею руки, аЗнакова природа мовифлексія має аж три граматичні значення: назив­ний відмінок, однина, жіночий рід. Однак ці значен­ня реалізуються не самостійно, а тільки в складі ціло­го слова. Морфема не може виступати одиницею ко­мунікації самостійно. Враховуючи все зазначене про морфему, її слід уважати напівзнаком (термін В. Ко-духова).Слово — двостороння одиниця, йому притаманні всі знакові функції, через що є підстави саме слово вважа­ти мовним знаком.Речення не є знаком, бо складається зі знаків і нале­жить до рівня структур.Оскільки слова комунікативну функцію викону­ють у реченні, точніше у висловленні, то дехто схиль­ний думати, що повноцінним мовним знаком є тіль­ки речення. Погодитися з такою думкою важко, бо, по-перше, речення-висловлення не є замінником яко­гось предмета дійсності, а виражає цілу, інколи дуже складну, ситуацію; по-друге, якщо прийняти вислов­лення за знак, тоді це не узгодиться з основними ознаками знака. Так, зокрема, у висловленні не може бути асиметричності плану вираження і плану зміс­ту. За такого підходу до проблеми знаковості, як за­уважує 3. Д. Попова, можна тлумачити як знак не ли­ше речення, а й текст, що насправді пропонують деякі мовознавці, особливо представники лінгвістики текс­ту. Що ж стосується речення як одиниці мови (не мов­лення), то воно становить собою лише схему і, таким чином, позначає відношення між мисленнєвими обра­зами [Попова 1987: 72].Отже, у мові виділяють субзнаковий, знаковий і суперзнаковий рівні. Фонеми належать до субзнаково-го рівня, слова — до знакового, речення — до суперзна-кового. Якщо ж врахувати проміжні одиниці, то схема буде мати такий вигляд:Речення (висловлення) — суперзнаковий рівеньСловосполученняСлово — знаковий рівеньМорфемаСкладФонема — субзнаковий рівень
Читайте также:  Боротьба чи бородьба як правильно?

Источник: https://megapredmet.ru/1-81415.html

Чи існують знаки долі

Як ви думаєте, чи є ознаки, попередження про біди і в чому вони проявляються?

Ось подивіться, в самому питанні вже закладено, що “знак долі” – це попередження про щось неприємне, вірно? І в основному ми так і сприймаємо. А саме це в корені не вірно.

Знаків навколо повно, можна сказати, що ВСЕ – знаки, тільки ми на них не звертаємо уваги.

Ось подивіться, якщо вам погано, то ви будете помічати щось хороше? Швидше за все навпаки?

Але ж є і зворотний зв'язок, якщо хочете, можете прямо сьогодні і перевірити. Спробуйте звертати сьогодні увагу на щось приємне, гарне або смішне.

Вийдете на вулицю і подивіться, які гарні хмари і саме небо. А потім озирніться і обов'язково побачите щось дуже приємне. А ще через крок почнете бачити смішне, то, що викличе посмішку. Згодні, що, якщо дивитися, то все це можна побачити? Думаєте, це просто так? Немає! Це і є знаки. Вони самі по собі не існують, поки ви їх не помітили.

Але тут парадокс в тому, що, чим більше хорошого ви почнете помічати, тим у вас самої стане все налагоджуватися – то автобус вчасно підійде, то ще щось. І це теж не просто так – це “знаки підтримки”, які будуть вам підказувати – все вірно, так і далі)

Спробуйте, це зовсім нескладно, але дуже навіть приємно і ще й результати починає давати майже миттєві)

Ці знаки долі у нас – на кожному кроці. Зустріли людини знайомого, якого сто років не бачили – неспроста, значить, чимось допоможе вам, або ви йому. Або відновиться перервана дружба. Загалом, кожна людина нам посилається не просто так. І з ситуаціями так само. Повторюється одна й та ж? Значить, не проходьте ви її, збігає.

А адже це урок життя! А якщо затишшя в житті – значить, треба побути з самим собою наодинці, прислухатися чого хочеться, намітити шлях, по якому йти далі. Якщо щось не виходить, а ви докладаєте багато зусиль – значить, потрібно почекати, чи не час діяти.

Загалом, бажаючий побачити знаки долі – обов'язково побачить їх і візьме їх до уваги.

Так, знаки долі існують. І іноді навіть фізіологічного характеру). Якось навіть писалося про дослідження, що перед помилковим рішенням у людини можуть потіти долоні, здається, частішає пульс і можуть проявлятися якісь інші фізичні симптоми, а перед правильним рішенням організм людини просто мовчить. Але, це, звичайно, інша цікава сторона питання :).

Помічено, що особливо багато знаків буває перед такою подією, як весілля, так як це доленосне рішення, яке впливає найсильнішим чином на все подальше життя. Серйозні знаки самого різного характеру можуть з'явитися вже на початку відносин і навіть перед зустріччю з майбутнім обранцем.

Хоча вони часто вказують на найвірогідніший варіант розвитку подій, але не є стовідсотковим вироком позитивним або негативним, так як ми самі коригуємо свою долю своїми вчинками.

А нагороджує нас життя щедро такими знаками саме, коли мова йде про відносини, тому що в цьому випадку наше життя вже стає пов'язаної з іншою людиною, на вчинки якого ми не завжди можемо вплинути, на відміну від своїх, і це завжди пов'язано з часткою ризику .

Тому до таких знаків краще поставитися більш серйозно, ніж до звичайних, і в разі великої кількості явних негативних, можливо, просто не поспішати, а трохи завбачливо пригальмувати і подивитися, як будуть розвиватися події.

У звичайному ж житті часто можна почути: “Я вже пізніше зрозумів, що це був знак” або “Ми просто не знаємо, як правильно розтлумачити знаки долі – ось, якби вміли, то все б пішло по-іншому”.

Так, частина правди в цьому є, але щодо повсякденних ситуацій вони бувають не так часто, і навіть небезпечно думати, що вони супроводжують нас кожну мить і можуть запобігти будь-яку негативну ситуацію, варто тільки помітити якісь знаки і правильно розтлумачити.

Люди дуже пристосовуються істоти, і якби все життя дійсно супроводжувалася знаками, то людство не прімінулі цим скористатися.

Але за тисячоліття існування людини розумної люди так і не змогли систематизувати такі знання – є тільки набір забобонів, які у кожного народу свої, і що у однієї нації вважається добрим знаком, то в іншої може бути поганим.

Так навіть якщо взяти людей з гострою інтуїцією або якихось хороших провісників, то можна помітити, що і в їх житті трапляються неприємності і серйозні промахи – може, вони рідше роблять необачні вчинки, але все ж стовідсотково тільки вдалих подій в житті по знакам долі не досягають навіть вони, що тільки зайвий раз підтверджує, що не варто надто на це сподіватися і занадто картати себе за те, що ми не помітили якихось знаків. Бути уважними і прислухатися до себе, звичайно, дуже важливо, але покладатися на здоровий глузд – все-таки, надійніше, ніж тільки на мінливі знаки. А краще поєднувати і те, і інше;).

Серйозні знаки долі найчастіше бувають пов'язані з якимись фатальними ситуаціями, які можуть завдати серйозної шкоди життю та здоров'ю.

А якщо намагатися шукати знаки перед кожним рядовою подією в житті, побоюючись невдачі, то дуже скоро може спіткати розчарування, тому що людина помітить, що ніяких особливих знаків перед легким негативною подією не було, або що ті, події, які раніше здавалися знаками не працюють або навіть дають протилежний результат.

Все тому що, як в одній книжці було написано: “Іноді чашка кави – це просто чашка кави”. Хоча, як досвід, звичайно, цікаво спробувати поспостерігати за “знаками” і виявляти якісь закономірності – багато цікавого для себе можна відкрити.

Будь-яка подія, якщо воно не несе фатальною небезпеки, дає людині можливість робити вибір, отримати досвід, стати сильніше, а, може, навіть отримати несподівану вигоду.

Ми ніколи не знаємо як розгорнеться та чи інша ситуація позитивна чи негативна, тому що ми самі здебільшого “розгортаємо” свою долю своїми вчинками і справами, які вибираємо. Наш вибір здебільшого визначає розвиток ситуації.

А якщо ми самі творимо своє життя, то ми самі по суті і є найбільшим позитивним або негативним “знаком” для своєї долі :).

Схожі статті

Источник: http://jak.magey.com.ua/articles/chi-isnujut-znaki-doli.html

Як цілуються різні знаки зодіаку: вся правда

ОВЕНОвни відрізняються палкими поцілунками. Цілуватися вони люблять недовго, зате міцно, іноді навіть можуть залишити відмітини. На жаль, поцілунки овнів не ніжні, скоріше вони схожі на спалахи. І цілують представники цього вогняного знаку тільки коли гарний настрій, а значить – не часто.

ТЕЛЕЦЬ

А ось тільці – любителі довгого і м'якого поцілунку. Також вони вважаються партнерами вірними. Тельці люблять цілувати при будь-якому настрої.Навіть коли ображені, ніколи не підуть, не поцілувавши коханої людини.

БЛИЗНЮКИ

А близнюки обожнюють цілуватися. Вони навіть вважаються рекордсменами з поцілунків. Представники цього знака зодіаку цілуються більше за інших.Але через роздвоєності характеру вони завжди хочуть різноманітності в поцілунку. Якщо ваша половинка – близнюки, то намагайтеся придумувати нові способи поцілуватися. Інакше ваші відносини можуть дати тріщину.

РАК

А раки більше люблять, коли цілують їх. Самі цілують рідко, зате їх поцілунки найніжніші. Представники цього знака зодіаку обдаровують поцілунками тільки тих, кого по-справжньому люблять. І робити це вони воліють дома.На відміну від тільця, раки своїх кривдників не поцілують, поки не пробачать.

ЛЕВ

Леви відрізняються велелюбністю. Їх поцілунки пристрасні і гарячі.Представників цього знаку можна назвати майстрами сексуального поцілунку. Вони готові цілувати вас скрізь і завжди і не соромляться прилюдних поцілунків. Чоловіки – леви вміють по-справжньому красиво поцілувати жінці руку.

ДІВА

Діви в поцілунках скромні. Серед знаків зодіаку вони займають останнє місце за кількістю поцілунків. Діви з своєю природою бридливі і поцілунок вважають перенесенням зарази. Представники цього знака зодіаку ніколи не будуть цілуватися з тією людиною, яка їм неприємна. 

© lovi.in.ua

ТЕРЕЗИ

Терези розуміють толк в поцілунках. З ними виникає відчуття, що мистецтвом цілуватися вони володіють від народження. За кількістю поцілунків за прожите життя можуть поступитися лише тільки близнюкам. Але на відміну від них, терези отримують від поцілунків найбільше задоволення. Поцілунки терезів ніжні, але не пристрасні.

  • Читай також: Секс за гроші: заплати за якість і новий досвід

СКОРПІОН

Скорпіони люблять цілуватися як приховано, так і прилюдно. Потайний поцілунок викликає в них особливі еротичні почуття, а поцілунок у громадському місці висловлює любов і довіру.

СТРІЛЕЦЬ

Стрільці обожнюють цілуватися в урочистих випадках, як це робив, наприклад, Брежнєв. Поцілунки стрільця завжди жагучі, хоча мистецтвом цілуватися вони володіють слабо. Зате поцілунки представників цього знака часто бувають тривалими.

КОЗЕРІГ

Козероги пристрасно цілують тільки тих, у кого дуже сильно закохані. А в одноразових відносинах їх поцілунки мляві і холодні. У людних місцях представники цього знака воліють не цілуватися. Зате в інтимній обстановці вони можуть здивувати небаченою пристрастю.

ВОДОЛІЙ

Водолії люблять експериментувати. Їх поцілунки бувають різними: ніжними, дружніми, пристрасними і т.д. Цілуватися з Водолієм завжди приємно. В поцілунок він вкладає душу і завжди підносить сюрприз. Також вони обожнюють цілуватися в нестандартній обстановці.

РИБИ

Риби, як і раки, обожнюють бути поцілованим. Від поцілунків вони чекають чогось небесного. Представники цього знака зодіаку повністю віддаються почуттям і пристрасті, не думають ні про що під час поцілунку. Техніка поцілунку у них слабенька. Для цього знака почуття найважливіше! Якщо Вас поцілував представник знака Риби – то він Вас дуже любить і відчуває до Вас глибоку повагу.

Підписуйся на наш telegram і будь в курсі всіх найцікавіших та актуальних новин!

Источник: https://lady.tochka.net/ua/22543-kak-tseluyutsya-raznye-znaki-zodiaka-vsya-pravda/

Ссылка на основную публикацию