Мати чи матір як правильно?

Культура мови: бути правим чи мати рацію? | МОВОЛЮБАМ

Як правильно: бути правим чи мати рацію?

Бути правим чи мати рацію?

До сьогодні поставлене запитання є актуальним для мовців. Як на мене, це чудовий доказ тому, що ми, українці, думаємо над тим, що і як уживати в мовленні. Думати потрібно, але не варто вдаватися до зарозумувань.

Думка маститих фахівців

З метою з’ясування цього питання, звернімося спочатку до компетентних джерел з культури мови. Як стверджують мовознавці-сучасники, зокрема Олександр Пономарів (Культура слова: мовностилістичні поради, 2003, с.

148-149) та Іван Вихованець (Розмовляймо українською, 2012), бути правим – це калькований вислів з російської мови.

У значенні «мати слушну думку» найближчі його відповідники в українській мові – мати рацію та ваша (твоя) правда.

З таким станом речей частина мовців не погоджуються (їхня дискусія 2011 р. ще й сьогодні «жива» в безмежних просторах мережі). Їх не влаштовує те, що мати рацію – це найкращий відповідник до русизму бути правим, оскільки ключове слово у фразеологізмі-відповіднику – рація – запозичене, зокрема латинського походження.

Аргументи деяких мовців

Думки незгідливих мовців узагальнюю до трьох таких тез:

1) не варто замінювати слов’янське слово латинським;

2) слово рація має омонім із значенням радіостанція;

3) з цих двох висловів автоматично обраний той, що далі від російської мови, але він у цьому випадку не найкращий (а судді хто? – Л.П.).

Власна думка

Пропоную провести невеличке дослідження цього питання за такою схемою:

1) з’ясовуємо значення іменника рація;

2) встановлюємо значення та можливі синоніми прикметника правий;

3) робимо висновок, який з цих іменників має близьке значення до значення відповідного фразеологізму;

5) знаходимо джерела, які містять фразеологізми мати рацію та бути правим.

6) підсумовуємо, який з двох фразеологізмів – мати рацію чи бути правим – більше відповідає нормам сучасної української мови.

 «Сивочолий» Словник Грінченка (I том – 1907, II том – 1909)

Починаймо дослідницький пошук із значення слів. Звичайно, як тут не взятися за Словник Бориса Грінченка? (Вклоняємося перед його поважним «віком» – понад 100 років!!!).

РАЦІЯ має такі значення:

1) Основа, причина, привід.

До прикладу:

Чи не мав но цей чоловік рації? І чи не мала ж вона рації написати до його після щирої розмови з ним?

2) Вітальне слово, поздоровлення.

До прикладу:

Посли к латину приступились, три рази низько поклонились, а старший рацію сказав (Іван Котляревський).

ПРАВИЙ має такі значення:

1) Справедливий, праведний, безгрішний;

До прикладу:

Боже правий!

Ні правого Господь не відпихає і грішному руки він не протягне.

2) Невинний.

ПРАВИЙ має таке значення:

Рівний і прямий, перпендикулярний.

До прикладу:

Правими робить стежки його (Євангелія від Луки).

Як права солома, то добре топити, а як стара та перебита, так погано горить.

Отже, до значення «мати слушну думку» ближче перше значення слова рація. До речі, про радіостанцію Борис Грінченко ще нічого не знав, а для нас з вами – це вже майже архаїзм. Ось і такий собі доказ швидкоплинності часу.

 Словник іншомовних слів (2000)

Запитаємося поради ще в Словника іншомовних слів. Іменник рація він подає лише як скорочення від радіостанції, проте детально аналізує прикметник раціональний, що нас загалом влаштовує.

РАЦІОНАЛЬНИЙ (в основі латинізм rationalis – розумний) має такі значення:

1) що стосується раціоналізму, одне з визначень якого – розсудливе ставлення до дійсності;

2) обґрунтований, доцільний;

Отже, перше значення раціональний опосередковано, а друге безпосередньо пов’язане із значенням фразеологізму мати рацію.

Словник синонімів української мови (2001)

Звернімося також до Словника синонімів української мови.

ПРАВИЙ має синоніми у таких значеннях:

1) Невинний, тобто який не має за собою вини й ні в чому не провинився. Синоніми: безвинний, безневинний, невинуватий, не винуватий, неповинний.

До прикладу:

Хто там правий, а хто винуватий, – Господь його розбере (Панас Мирний).

У складі фразеологізму правий і винуватий у значенні «усі без винятку».

До прикладу:

– Куля лукава: кладе правого й виноватого [винуватого] (П. Куліш).

2) Правильний у двох значеннях:

а) той що відповідає справжньому стану речей, не розходиться з правдою.

Синоніми: істинний, справедливий, правий, правдивий, рідше – певний.

До прикладу:

За правду, браття, єднаймось щиро, Єдиний маєм правий шлях (Леся Українка);

б) який задовольняє правила пропорції та симетрії, щоправда, зі стилістичною позначкою заст., тобто застаріле.

Синоніми: пропорційний, строгий, регулярний.

До прикладу:

Праві (тобто правильні – Л.П.) очерти лиця мали артистичну тонкість (Олена Пчілка).

3) Справедливий у двох значеннях:

а) який ґрунтується на правді чи та має обґрунтовані підстави.

Синоніми: законний, слушний, праведний, правдивий.

До прикладу:

Злічім, брати,.. борців за волю, що сей рік в бою правім полягли (І. Франко).

б) який характеризується справедливістю.

Синоніми: правдивий, праведний; правосудний; непогрішимий, непогрішний, безгрішний.

Омонім правий

Зрозуміло, що прикметник правий має ще омонімічне значення «розташований на тому боці тіла, що протилежний лівому» (СУМ).

До прикладу:

На правій руці у мене аж три срібних персні було (Панас Мирний, I, 1954, 78).

Застарілий омограф правий

Крім того, є омограф правий, який має значення прямий, тобто рівно витягнутий у якомусь напрямку, без вигинів, закрутів. Щоправда, також зі стилістиними позначками – заст. (застаріле) і діал. (діалектне).

Синоніми: рівний, простий (розм.).

До прикладу:

Рубайся, дерево, криве і праве (М. Номис).

Висновок щодо прикметника правий

Тож, як бачимо, Словник синонімів у жодному із значень не згадує, що правий має хоч якийсь стосунок до слушний, доречний.

 Джерела фразеологізмів:

Фразеологічний словник української мови (1993)

Цікаві речі знайдені нами під час аналізу двох поважних словників періоду Незалежності. Так, у давнішому двотомному Фразеологічному словнику української мови вислів мати рацію поданий таким чином:

1) Бути правим; правильно, слушно думати, говорити, діяти (I, с. 474).

Звернімо увагу, що у більш пізньому однотомному Словнику фразеологізмів української мови, що з’явився у світ за 10 років перша частина значення – бути правим – усунено. І словникова стаття до фразеологізму мати рацію набула такого вигляду.

Словник фразеологізмів української мови (2003)

Розгляньмо Словник фразеологізмів української мови, який подає фразеологізм мати рацію у двох значеннях (приклади подані вибірково):

1) правильно, слушно, вважати, думати, говорити:

До прикладу:

– Шевченко має рацію, – сказав Гулак. – Найбільше зло – кріпаччина, і бити треба в неї (Василь Шевчук).

У суперечці народжується істина. – Знов ти маєш рацію, – згодився Васюта (Ю. Шовкопляс).

2) виявлятися слушним, правильним; бути обґрунтованим, переконливим (про думку, слова тощо).

До прикладу:

Ваша догадка має рацію, і я раджу вам піти шляхом, відзначеним мною на карті (Н. Рибак).

Можливий варіант фразеологізму: мати цілковиту рацію.

До прикладу:

Ціолковський мав цілковиту рацію, коли висловив думку про майбутнє підкорення людиною навколосонячного простору (З журналу).

При цьому ні Фразеологічний словник української мови, ні Словник фразеологізмів української мови НЕ містять стійкого вислову бути правим.

Висновок

Отже, всі ці тривалі спостереження підводять нас до висновку, що фразеологізм мати рацію вживається у значенні «мати слушну, доречну думку» та є найближчим відповідником російського фразеологізму быть правым. А зараз спробуємо спростувати так звані аргументи незгідливих мовців.

По-перше, хоч ключове слово рація іншомовного походження, проте воно досить давно увійшло в українську мову (доказом чого є наведена стаття із Словника Грінченка).

Читайте также:  Простудится или простудиться как правильно?

Крім того, сьогодні це слово має значне словотвірне гніздо (сукупність слів одного кореня): рація, раціональний, раціоналізатор, раціоналізаторський.

Така «мовне оточення родичами одного кореня» свідчить також про те, що слово давно й добре прижилося в нашій рідній мові.

По-друге, новотвір радянської доби – ра(діостан)ція (скорочення якої є омонімом до «латинської» рації) – набагато пізнішого походження й не має жодного стосунку до нашої рації та, відповідно, не повинен «затьмарювати» собою рації як слушної, доречної думки.

По-третє, на осевої проведеного дослідження вважаємо, що думки частини незгідливих читачів щодо «автоматичного вибору» фразеологізму мати рацію з огляду на те, що він далі від російської мови, не мають жодних підстав: такий вибір обґрунтований.

Тож сміливо вживаймо фразеологізм мати рацію!!!

 Мати рацію має синоніми

Повноцінним синонімом до фразеологізму мати рацію обидва науковці (О. Пономарів, І. Вихованець) вважають також ваша (твоя правда), з чим ми геть погоджуємося.

Єдине наше уточнення з приводу семантико-стилістичного відтінку: мати рацію частіше функціонує в офіційному вжитку, а ваша (твоя) правда – в розмовному мовленні.

Цікаво, що відомий у сучасному бізнесовому російськомовний вислів «Клиент всегда прав» має чудовий відповідник «Ваша правда, клієнте!» (до речі, може є чудовим заголовком до статті за цією адресою).

Крім того, як синоніми пропоную також вживати такі вислови: ваша думка слушна / доречна.

Приклади фразеологізмів

Наш керівник, як завжди, має рацію: потрібно прислухатися до клієнта.

Сперечатися не було рації: мій співрозмовник був затятим прихильником здорового способу життя.

– І Ви з дитинства розмовляєте українською? – Ваша правда, увібрав її ще з материнським молоком.

Вважаю, що рішення нашого керівництва відзначити премією провідного інженера Іваненка є слушним і на часі.

Пане інженере, маю визнати, що Ваша пропозиція щодо умов дотримання температурного режиму на нашому підприємстві є цілком доречною.

І насамкінець

Отже, Ваша правда, дорогі друзі, вживання фразеологізму мати рацію свідчить про прекрасне володіння вами рідною мовою!!! А це слушно й доречно…  

Источник: http://l-ponomar.com/kultura-movy-buty-pravym-chy-maty-ratsiyu/

Спілкуємось українською

Дбаймо про чистоту української мови разом з доцентом Київського університету

 імені Б. Грінченка 

Олександром Авраменком

Урок 100 — ювілейний. З другого боку чи з іншого боку?


Урок 99. По четвергаМ чи четвергаХ?


Урок 98. Чому не можна сміятися НАД друзями?


Урок 97. Свято відмічають чи відзначають?


Урок 96. Навчаємося математики чи математиці?


Урок 95. З ПарижУ чи з ПарижА?


Урок 94. Рівень невисокий чи невеликий?Урок 93. Вірогідний, достовірний, імовірний — чи одне й те саме?Урок 92. Вибирати чи обирати?Урок 91. Українською, по-українськи чи по-українському?Урок 90. Як українською сказати «входить во вкус»?

Урок 89. Чи треба ставити крапку після заголовка?

Урок 88. Чи українське слово ЖДАТИ?Урок 87. Чи є в Україні «губернатори»?

Урок 86. Мати чи матір — як правильно сказати?

Урок 85. Паска, Пасха чи Великдень?Урок 84. Сто грам чи сто грамів? Урок 83. ІгорЕвич чи ІгорОвич?Урок 82. Продавчиня чи продавщиця?Урок 81. Не бачимо ОДИН одного чи ОДНЕ одного?Урок 80. Поверхневі знання чи поверхові?Урок 79. Взгрустнулось — як сказати українською?Урок 78. Горяща путівка — як правильно сказати?Урок 77. Нехай буде гречка, аби не суперечка.Урок 76. Бути правим чи мати рацію?

Урок 75. Жилий чи житловий будинок?

Урок 74. ЇХ речі чи ЇХНІ речі?

Урок 73. ВишИваний чи вишивАний?

Урок 72. Щиро Ваш… Віталій Кличко (кома чи тире ?)

Урок 71. Процент чи відсоток?

Урок 70. Ціни дешеві чи низькі?

Урок 69. Не у двОХ тисяч третьому році!

Урок 68. У степу і хрущ — мясо!

Урок 67. Слова СКУРпульозний у нашій мові немає!

Урок 66. Брюки чи штани?

Урок 65. Плітки поширюють чи розповсюджують?Урок 64. Пять копІйок чи пять копійОк?

Урок 63. Встречают по одежке… — як сказати українською?

Урок 62. Пецерія, начинка, піала — як правильно наголошувати ці слова?

Урок 61. Брезгливый, курносый, мнительный, коренастый — як сказати українською?

Урок 60. Стати в нагоді чи стати в пригоді?Урок 59. БутИк чи бутІк?

Урок 58. З якого віку треба звертатися на ви до незнайомців?

Урок 57. ТоргОвельний чи торгІвельний центр?

Урок 56. Завдяки чи дякуючи старанню?Урок 55. Типовий суржик у виконанні письменниці…

Урок 54. Коли ми любимо, а коли кохаємо?Урок 53. Ходять у пальтО чи пальті?Урок 52. Будь-ласка чи прОшу — який варіант правильний?Урок 51. Востребованный, косноязычный, томный — які ж українські відповідники?

Урок 50. Чому не варто «поступати» до вузу?Урок 49. Питання чи ЗАпитання?

Урок 48. Сходи ЗА хлібом чи ПО хліб?Урок 47. Не лягайте «біля» 11-ої ночі спати!Урок 46. Ви добре виглядаєте — чи правильно так сказати?Урок 45. Як звернутися до незнайомої людини?Урок 44. Грати можна у футбол, а грати чіпляють на вікна!Урок 43. ХоБі чи хоББі?Урок 42. Піти ЗА хлібом чи ПО хліб?Урок 41. День відкритих дверей чи відчинених?Урок 40. ВипАдок чи вИпадок, зрУчний чи зручнИй?Урок 39. Чим відрізняються слова «ложа, ложе, лоджія»?Урок 38. Три фахівцЯ чи три фахівцІ?Урок 37. Змерзнути й замерзнути — одне й те саме?Урок 36. Чим відрізняються рукавиці від рукавичок?Урок 35. У Фейсбуку чи у Фейсбуці?Урок 34. Забудьте слова «оточуючий» і «природнІЙ»!Урок 33. Ніколи і нікому не «задавайте» питань!Урок 32. Тільки не кажіть «лєснічна площадка» й «замочна скважина»!Урок 31. Приймати участь чи брати?Урок 30. З 1 до (чи по) 5 червня?Урок 29. Чи можна вітати з «наступаючим» святом?Урок 28. «Лімузін» як атрибут справжньої зірки!Урок 27. Чим литка відрізняється від гомілки?Урок 26. Що ж насправді означає слово «відтак»?Урок 25. Звертаючись, кажемо Олегу чи Олеже?Урок 24. Що таке «вилиці», «скроні» й «повіки»?Урок 23. Відмінювання числівниківУрок 22. Чому не варто «обезжирювати» молоко?Урок 21. Кидатися в очі може лише люте кошеня!Урок 20. У Верховній Раді голосують чи галасують?Урок 19. ПриказкиУрок 18. Картини пишуть маслом чи олією?Урок 17. Чому ніколи не треба вибачатися?Урок 16. ГривнА чи гривнЯ?Урок 15. Повістка дня чи порядок денний?Урок 14. Посадка на поїзд (потяг) продовжується чи триває?Урок 13. Чому відповідь не буває Вірною?Урок 12. Чому не варто «отримувати» освіту?Урок 11. СуржикУрок 10. ГрошіУрок 9. Коли рахуємо, коли гадаємо і коли ворожимоУрок 8. Тільки не дивіться в нижню частину екранУУрок 7. Уживаємо ліки після їди чи після їжіУрок 6. На виплат і На протязіУрок 5. ЧасУрок 4. Заставляти і Примушувати

Урок 3. Відкривати і Закривати

Урок 2. Прийменники «в» і «на»

Урок 1. Префікс Най

Источник: http://levitskiy-m.blogspot.com/p/blog-page_32.html

“Цілувати Пречистий лик Спасителя, Божої Матері чи святих – заборонено”: Як правильно себе поводити біля Плащаниці

У Велику п’ятницю для загальноцерковного пошанування виносять святу плащаницю. Вірні впродовж двох діб – до свята Великодня – приступають до цієї святині та поклоняються їй.

Читайте также:  Банкет чи бенкет як правильно?

Сучасний Церковний устав Православної Церкви детальних відомостей про те, яким чином повинен відбуватися виніс плащаниці не говорить.

Швидше за все, трохи більше як півтора тисяч років Церква не знала такого обряду. Ну, а той факт, що винесення святої плащаниці у Велику п’ятницю звершувалося в різних церквах у різний спосіб, ще раз підтверджує цю думку.

Отже, серед кількох відомих чинів, сьогодні повсюди практикується наступний. По закінченні вечірнього богослужіння Великої п’ятниці звершується обряд виносу плащаниці.

Священнослужителі тричі скорботною процесією обносять її навколо храму.

Якщо священик один, то сам несе плащаницю на своїх плечах і тримає її обома руками на голові, а інший її кінець тримають двоє старших братів, якщо є потреба.

Далі плащаницю заносять у храм, і по цьому розпочинається читатись канон про розп’яття Господнє та особливий чин відомий з назвою «Плач Пресвятої Богородиці». Далі – відпуст Вечірньої, і далі відбувається поклоніння духовенства та мирян плащаниці.

Згідно традиції Православної Церкви, підходити до ікони належить так. Двічі перехреститися, поцілувати її, та перехреститися третій, останній раз. Цілувати на іконах завжди потрібно лише зображення ручок та ніжок.

Цілувати Пречистий лик (лице) Спасителя, Божої Матері чи святих – заборонено. Таким чином, стоячи на колінах перед плащаницею двічі осіняємо себе хрeсним знаменням, цілуємо руки Спасителя, Святе Євангеліє, ноги, і ще раз хреcтимось.

Хтось воліє на колінах підходити до плащаниці (у деяких сільських храмах люди так роблять), а інші підходять і поклоняються просто, як щонеділі до ікон на тетраподі. Як поводитися найвірніше? Церква відповідає, що краще всього слідувати традиції конкретного храму чи місцевості.

Якщо існуючий в храмі порядок заведено з благословення отця-настоятеля, то його й слід неухильно дотримуватися, вважаючи правильним саме його, навіть коли в сусідньому селі роблять по-іншому.

Нічого поганого немає в тому, що до плащаниці люди йдуть на колінах від самих дверей храму. Це давній звичай, котрий цілком відповідає духу Великої п’ятниці – дня особливого покаяння та суворого посту.

Прикладатися до Божого Гробу (Плащаниці) можна до самого часу перенесення її на престол перед святковою Великодньою літургією.

джерело

Источник: http://www.tochkazoru.pp.ua/tsiluvati-prechistiy-lik-spasitelya-bozhoyi-materi-chi-svyatih-zaboroneno-yak-pravilno-sebe-povoditi-bilya-plashhanitsi/

Мати і син як правильно вибудувати відносини

У полоні материнської любові

У нас є типовою сильна емоційна прив’язаність матері і сина один до одного протягом усього їхнього спільного життя і навіть після того, як син одружується. Нерідко чоловік вибирає жінку, зовні і внутрішньо схожу на свою матір. Поширені випадки, коли молода дружина змушена боротися за свого чоловіка, буквально «відриваючи» його від надмірно опікає матері.

Трапляються ситуації, коли син все життя проживає поруч з матір’ю, так і не одружившись або переживши кілька шлюбів і розлучень, повертається під материнське крило і там і залишається. Або, навпаки, може бути протест проти влади матері і син намагається тримати її на певній відстані від своєї сім’ї. Досить часто при втраті матері син переживає найглибшу депресію.

У всіх цих прикладах проявляється емоційна сверхпрівязанность матері і сина. У чому ж причини того, що з усіх дитячо-батьківських відносин саме відносини матері і сина найскладніші і емоційно насичені? Чому часто мати довго не може відпустити сина в доросле життя або син не може піти від матері і стати по-справжньому дорослим і самостійним?

Можна довго міркувати про те, чому це відбувається. У нас сформований справжній культ матері, досить часто виходить за межі звичайного зв’язку між дитиною і матір’ю. Росія — країна, що має материнську культуру відносин. «Батьківщина мати» — формула, яка генетично присутній в свідомості російських людей.

Мати опікується сином значно сильніше, ніж дочка. клич «Бережіть чоловіків!» — знаком кожної російської жінці. Коли мати виховує сина одна, він психологічно виступає у всіх можливих ролях: сина, друга, «чоловіка», Брата, помічника і т. П. Мати любить сина безумовної материнською любов’ю і тоді, коли він робить гарні вчинки, і тоді, коли він виявляється не на висоті.

Основні труднощі у відносинах матері і сина: для матері — визнати за сином право на свою власну самостійне життя, для сина — зуміти вчасно відійти від матері на дистанцію дорослості і здобути самостійність.

Досить часто чоловік, що є в душі сином, не може стати повноцінним батьком для своєї дитини. Він сам чекає від нього розуміння, допомоги та підтримки. З таким батьком-сином дівчинка може швидко подорослішати, оскільки вона реалізує з ним материнську позицію. А хлопчик, навпаки, може стати слабким і інфантильним.

Що ж робити матері, щоб обійти цю небезпеку взаємозалежності з сином і виховати його сильним, самостійним і дорослим?

Перше і найголовніше. Бути з сином жінкою-матір’ю: слабкою, жіночною, ніжною і люблячою. Намагатися активно залучати батька до спілкування з хлопчиком. З початком підліткового віку необхідно поступово відпускати сина від себе: визнавати його інтереси, поважати його друзів, давати йому більше свободи і самостійності.

Якщо мати виховує сина одна без чоловіка, їй категорично не можна зациклюватися на своє чадо, а прагнути мати власні інтереси і прихильності поза домом.

Якщо син емоційно залежна від матері, досить часто вона руйнує його сім’ю і в результаті самотня і нещаслива мати робить таким же свого сина.

І так двоє одиноких людей живуть разом в одному будинку: старіюча мати і розчарований син. Звична ситуація, чи не так?

Можуть бути й інші варіанти: син вибирає жінку значно старше себе і, як би від однієї матері іде до іншої. Спостерігається ще одна особливість. Деякі чоловіки звертаються зі своєю дружиною безжально не тому, що вони її не люблять.

Якщо у такого «тирана» — авторитарна і переважна мати, він виростає внутрішньо незахищеним і згодом з будь-якою жінкою, буде захищатися за допомогою гніву чи агресії. Найчастіше особисте життя такого чоловіка складається невдало.

Отже, у взаєминах матері і сина простежується така закономірність: для матері, яка не змогла вчасно побачити в сина дорослої людини і налагодити свою, окрему від нього життя, він — завжди маленький хлопчик, незважаючи на те, що йому 30, 40, 50 і більше років.

Вона постійно боїться за нього і завжди виховує його. І як наслідок цього — невміння сина адаптуватися в дорослому житті і повернення до неї після особистих невдач.

Це завжди — психологічне зниження, особистісний регрес, перехід з ролі дорослого в роль дитини, відмова від майбутнього на користь минулого.

Короткий опис статті: Син і мати відносини, син і мати відносини

Джерело: МАТИ І СИН: як правильно вибудувати відносини

Post Views: 78

вибирає жінкувиховує синавиховує сина однаматері сина

Источник: https://7ia.info/mati-i-sin-jak-pravilno-vibuduvati-vidnosini/

Чи можна звільнити одиноку матір та як це зробити правильно

Для жінок, які виховують дитину в поодинці, державою передбачені додаткові гарантії, що дозволяють зберегти роботу і уникнути звільнення. Права таких співробітниць захищені положеннями 261-ї статті Трудового кодексу.

Розірвати трудовий договір з самотньою матір'ю за власною ініціативою роботодавець не має права.

Ставлення до порушницям завжди суворіше, ніж до співробітниць, сумлінно виконують свої посадові обов'язки. Допускаючи прогули або здійснюючи інші дисциплінарні порушення, одинокій матері не можна розраховувати на якісь преференції в зв'язку зі своїм особливим статусом.

Щоб вважатися одинокою матір'ю, необхідно мати на це законні підстави — в свідоцтві про народження дитини повинен стояти прочерк напроти графи «батько». Таке можливо тільки в декількох випадках:

 • дитина народилася, коли жінка не перебувала в шлюбі;
 • батьком було оскаржене батьківство в суді (прийнято позитивне рішення);
 • діти або дитина усиновлена ​​незаміжньою жінкою.
Читайте также:  Шести или шестерых как правильно?

Коли і як можна звільняти?

Слід зазначити, що в законодавстві немає поняття «одинока мати», там можна виявити тільки термін «одинока людина» або «єдиний батько».

В кожному окремому випадку звільнення має свої особливості в залежності від підстави, яким воно обумовлено. Але всі документи при цьому оформлюються за загальними принципами, дійсним для будь-якого працівника.

Обов'язково видається наказ від імені роботодавця — цей документ присутній при оформленні звільнення в будь-якому випадку. А якщо співробітниця сама виявила бажання піти, додатково потрібно її заяву.

За своїм бажанням

Якщо жінка бажає розірвати трудовий договір за власною ініціативою вона зобов'язана попередити свого роботодавця заздалегідь. Зазвичай це двотижневий термін.

А при термінових контрактах відправити заяву-повідомлення необхідно за три дні до запланованої дати догляду.

Також допускається пересилання заяви поштою, якщо жінка в цей час знаходиться на лікарняному або у оплачуваній відпустці.

Згідно із законом можна забрати заяву і продовжити роботу протягом всього періоду очікування дня звільнення (це два тижні, три дні або місяць для керівного складу).

Видача трудової книжки і остаточний розрахунок проводиться на загальних підставах — тобто, в день звільнення.

По згоді сторін

Згідно 78-ї статті ТК розірвати контракт можна за згодою з керівництвом підприємства або організації. Єдина умова — це, дійсно, добровільна згода з боку співробітниці. У цьому випадку документ за згодою складається роботодавцем, як адміністративно відповідальною особою. Потім папір підписує співробітниця і тільки після отримання її письмової згоди видається відповідний наказ.

Відмінність від загального порядку звільнення полягає в можливості вказати будь-яку дату, не дотримуючись двотижневого або триденного періоду очікування (так званої «відпрацювання»).

Після внесення записів в особисті документи і трудову книжку співробітниці видається компенсація за відпустку і заробітна плата.

За бажанням роботодавця

У цьому випадку роботодавець зобов'язаний дотримуватися основних вимог трудового законодавства — звільненню підлягають співробітниці, які допустили будь-які проступки, обумовлені в 81-й статті ТК. Звільнення матері-одиначки з ініціативи роботодавця буде законним лише з наступних причин:

 • поява на робочому місці в п'яному вигляді;
 • прогули або запізнення більш ніж на чотири години;
 • халатне ставлення до роботи (в тому числі, псування майна або грошові розтрати);
 • розкрадання у великих або дрібних розмірах;
 • розголошення комерційної інформації;
 • непроходження випробувального терміну.

Обов'язкова умова — наявність документів, що підтверджують порушення. Наприклад, актів або службових записок. Без них звільнення буде вважатися неправомірним — суд відновить співробітницю на займаній посаді.

У разі скорочення

Також слід враховувати, що жінки, що піклуються про неповнолітніх дітей до чотирнадцяти років, взагалі не підлягають скороченню. Їх роботодавець зобов'язаний залишити в штаті в будь-якому випадку. Причиною для звільнення можуть послужити лише причини, зазначені в 81-й статті ТК.

При ліквідації організації

Як використовувати і добитися компенсації при ліквідації організації працівникам, про це докладно написано в нашій статті.

Що таке стимулюючі виплати і кому вони покладені? Детально про це в нашій статті.

Ви готуєтеся до виходу на пенсію? Тоді вам буде корисний цей матеріал.

за прогули

Керівництво має право вимагати письмових пояснень у зв'язку з відсутністю співробітниці на робочому місці.

До поважних причин відносять:

 • виклик до суду або правоохоронних органів (доказом служить порядок);
 • знаходження в медичній установі або в лікарняній відпустці (докази — лікарняний лист або довідка);
 • виконання громадських чи державних обов'язків (необхідно пред'явити довідку, або інший документ від відповідних органів);
 • неможливість вчасно дістатися на роботу в зв'язку зі стихійним лихом або транспортними проблемами (обставини викладаються в пояснювальній записці).

Отримавши пояснювальну записку, роботодавець вирішує, наскільки поважної виявилася причина відсутності на місці роботи. Для звільнення до пояснювальної записки співробітниці додається службова записка.

Після чого видається наказ, проводиться ознайомлення з ним звільняти співробітниці, вносяться позначки в трудову книжку і особиста справа, проводиться розрахунок. Виплачується заробітна плата, і компенсуються невикористані дні відпустки.

Вдень звільнення вважає останній день присутності на робочому місці.

Схожі статті

Источник: http://www.jak.magey.com.ua/articles/chi-mozhna-zvilniti-odinoku-matir-ta-jak-ce.html

Як дізнатися, чи можу я мати дітей

Мати дитини мріє кожна жінка. Але не кожній судилося народити малюка. За статистикою безплідні 15% російських пар. Тому багато дам, одружившись, замислюються, чи здатні вони зачати і виносити немовля. Як визначити, чи є у вас шанс на щасливе материнство?

Завагітніти і народити можуть більшість жінок — близько 88%. Так що не варто мучити себе необгрунтованими страхами. Тим більше, що точно зрозуміти, чи здатні ви до материнства, можна тільки досвідченим шляхом, тобто спробувавши зачати малюка. Однак за декількома факторами можливо припустити безпліддя. Тому всі бажаючі стати мамами повинні уважно прислухатися до свого організму.

Успішно завагітніти можна лише за відсутності серйозних проблем з менструальним циклом. Нормальний зазвичай становить від 21 до 35 днів і свідчить про правильну овуляції.

А от якщо менструації немає більше шести місяців або ваш цикл нерегулярний, місячні занадто хворобливі, сильні або мізерні, це може означати порушення, наприклад, ендометріоз, він істотно знижує шанс зачати дитину. Зверніться до лікаря, щоб діагностувати проблему і вчасно вжити заходів до виникнення вагітності.

Перешкодити своєчасному зачаття може і гормональний дисбаланс в організмі. Він зазвичай проявляється у вигляді постійної вугрової висипки, жирної шкіри і надмірної кількості волосся.

Все це може означати наявність у жінки синдрому полікістозних яєчників. Іншими словами, в організмі виробляється занадто багато андрогенів (чоловічих статевих гормонів). Ця проблема також піддається корекції.

Потрібно тільки не затягувати, вчасно пройти діагностику та лікування.

Тривожний сигнал — якщо з сосків виділяється рідина. Це може бути проявом гіперпролактинемії. При цьому гормональному порушенні можливо безпліддя.

Деяким жінкам буває важко зачати дитину при надмірному або недостатньому вазі. Все це може викликати порушення овуляції.

До безпліддя можуть призвести захворювання, що передаються статевим шляхом. Це не тільки СНІД, гонорея або сифіліс. Наприклад, дуже поширений хламедіоз, що викликає пошкодження фаллопієвих труб і запальні захворювання органів таза. Тому дуже важливо всі хвороби діагностувати і швидко вилікувати.

Про можливе безплідді можуть говорити і проблеми при статевому акті: хворобливі відчуття або сухість піхви. Вони можуть бути викликані інфекціями, патологіями, неправильним будовою статевих органів. Тому якщо хочете завагітніти, потрібно обов'язково пройти обстеження у лікаря.

І все ж наявність одного або декількох симптомів з перерахованих вище аж ніяк не ставить хрест на ваше можливе материнство. Невиліковна лише мала частина захворювань. І навіть у крайніх випадках є методи, що дозволяють жінці зачати дитину тим чи іншим шляхом.

Джерело: www.justlady.ru

Інші матеріали:

Від «пампушки» до дюймовочки Стоун-терапія: каміння для здоров'я Чи шкідливо ходити на підборах Сунична дієта Як вибрати протизаплідні таблетки

Источник: http://uwm.com.ua/node/3203

Ссылка на основную публикацию