Будете чи будите як правильно?

Як правильно писати: будите або будете, будеш або будиш?

Як правильно писати: будите або будете, будеш або будиш?

 • Якщо відмінюється глагол- бути, то будеш, буде, будете … і так далі, а якщо-будити (в сенсі-торсати сплячого, хоч красеня), то, — будиш, будять, будите тощо. тут класичнотри сосни, легко заплутатися.
 • Будеш або будиш. Перше значення бути, існувати, друге значення розбудити сплячого.Будить або буде той же самий сенс. Визначте змив словосполучення і пишіть правильно. Коли будять, тоді І, коли буде, тобто з'явиться, тоді Е.
 • Слово quot; будІшьquot; пишеться через quot; іquot; і це легко перевірити наголосом на дану букву в слові quot; будІтьquot ;.Слово quot; будЕшьquot; можна перевірити, з'ясувавши значення цього слова в реченні.Ти будеш пити каву?В цьому випадку ви не сплутаєш значення словquot; будІшьquot; і quot; будЕшьquot ;.
 • Є два варіанти написання, які залежать в першу чергу від сенсу слова.Писати букву quot; іquot; варто тоді, коли слово утворено від дієслова quot; будітьquot; (В значенні не давати спати). В інших випадках пишіть сміливо quot; еquot ;.
 • Це два різних слова. Одне від дієслова будити, тобто змусити прокинутися, а друге від дієслова бути. Тому потрібно дивитися по контексту. В одному випадку буде правильно так, а в іншому інакше. Приклад — будите його, будите ж швидше! І ви будете це є чи я доїм за вас?
 • Варіант написання буде залежати від змісту і від контексту пропозиції. Написати слово з буквою І потрібно в тому випадку, коли ви маєте на увазі той момент, коли людина не спить — будите, будиш. В інших випадках можна писати — будете, будеш.
 • Буква quot; іquot; в даному слові пишеться в разі, якщо воно (слово) утворено від дієслова quot; будітьquot ;. Будите його раніше, він довго збирається.У всіх інших випадках (а варіантів залишається небагато) потрібно писати через quot; еquot ;.Ви будете йти першими.
 • Слово quot; будешьquot; і quot; будішьquot; обидва мають місце бути. Будеш — означає існувати, робити щось в майбутньому. Друге слово quot; будішьquot; — означає процес, при якому людина буде сплячого. Залежно від значення і вибираємо букву.
 • Нд залежить від того, який зміст ви вкладаєте в це слово.Перший сенс — це слово буду, Від якого і утворені слова будеш и будете. У цьому випадку ці слова пишуться через букву е, тобто: будете и будеш.Наприклад:А ти будеш поступати в інститут?абоА ви будете сьогодні здавати іспит?А другий сенс — це дієслово будити, Що позначає заважати спати. Якщо слово вживається в цьому сенсі, то пишеться через і, Тобто будите и будиш.Наприклад:Чого ти мене будиш, ещ четвертій годині ночі.абоНе будіть мене раніше восьмої години.
 • У російській мові застосовні всі чотири варіанти дієслова, оскільки визначення літери quot; Еquot; або quot; Іquot; безпосередньо залежить від того, що цим словом ми хочемо передати. Якщо слово позначає вплив на кого-небудь з метою змусити його бородствовать, то слід використовувати слова quot; будити, будітеquot ;. В іншому випадку міняємо голосну на quot; Еquot ;.
 • У правильному написанні слів будите и будете наголос відіграє смислоразлічительную роль. Якщо ви когось будитя на світанку, то в особистому безударном закінчення дієслова пишеться буква и, Оскільки дієслово quot; будитьquot; віднесемо до другого дієвідміні:я буджу — ми будимоти будишь — ви будитявін будить — вони будять.ти будишь мене занадто рано.ви будитя їх своїм шумом.Не будиті мене сьогодні вранці! (Дієслово в формі наказового способу).А якщо це дієслово quot; битьquot; першого відмінювання, то у нього утворюємо форми:я буду — ми будемоти будеш — ви будетевін буде — вони будуть.Ти будеш їсти яєчню?Ви будете дивитися цей фільм?

Источник: http://info-4all.ru/uk/obrazovanie/kak-pravilno-pisat-budite-ili-budete-budesh-ili-budish/

БудЕте или будИте (делать), как правильно пишется?

x

Check Also

Проверочное слово к слову молоко Написание бук­вы о во вто­ром сло­ге суще­стви­тель­но­го моло­ко про­ве­рят одно­ко­рен­ные сло­ва молоч­ный, молоч­ник. Первый без­удар­ный глас­ный в этом сло­ве явля­ет­ся непро­ве­ря­е­мым.

Проверочное слово к слову мелькание Написание сло­ва мель­ка­ние про­ве­рит одно­ко­рен­ное наре­чие мель­ком, име­ю­щее уда­ре­ние на пер­вом сло­ге сло­ва соглас­но нор­мам орфо­эпии.

Проверочное слово к слову матушка В сло­ве матуш­ка суф­фикс -ушк- пишет­ся с бук­вой ш. Чтобы не оши­бить­ся в напи­са­нии сло­ва матуш­ка, посмот­рим его мор­фем­ный состав: При про­из­но­ше­нии дан­но­го сло­ва уда­ре­ние пада­ет на глас­ный в кор­не. Здесь про­блем в напи­са­нии нет.

Проверочное слово к слову малышка Написание без­удар­ной глас­ной а в кор­не сло­ва малыш­ка про­ве­рят род­ствен­ные сло­ва. В суф­фик­се напи­са­ние бук­вы ш дока­жут одно­ко­рен­ные сло­ва и их фор­мы, в кото­рых после это­го соглас­но­го зву­чит глас­ный.

Проверочное слово к слову ловкий Написание бук­вы в в сло­ве лов­кий про­ве­рит крат­кая фор­ма при­ла­га­тель­но­го един­ствен­но­го числа муж­ско­го рода (он) ловок.

Прежде чем под­би­рать про­ве­роч­ное сло­во, уста­но­вим часть речи, к кото­рой при­над­ле­жит рас­смат­ри­ва­е­мое сло­во. В лесу на све­же­вы­пав­шем сне­гу лов­кий заяц запу­тал свои сле­ды.

Как вид­но из при­ве­ден­но­го в каче­стве при­ме­ра пред­ло­же­ния, оно обо­зна­ча­ет при­знак пред­ме­та и отве­ча­ет на вопрос: какой? По этим грам­ма­ти­че­ским при­зна­кам отне­сем его к при­ла­га­тель­ным.

Проверочное слово к слову лестница Слово лест­ни­ца в совре­мен­ном рус­ском язы­ке явля­ет­ся непро­ве­ря­е­мым. О напи­са­нии это­го суще­стви­тель­но­го и одно­ко­рен­ных слов сле­ду­ет справ­лять­ся в сло­ва­ре или запом­нить их напи­са­ние.

Проверочное слово к слову кудряшка В сло­ве куд­ряш­ка пишет­ся суф­фикс -яшк-.

В напи­са­нии суще­стви­тель­но­го куд­ряш­ка может воз­ник­нуть сомне­ние, что писать, бук­ву ш или ж перед глу­хим соглас­ным к, как напри­мер, в сло­вах книж­ка или лож­ка.

Чтобы пра­виль­но напи­сать любое сло­во, сле­ду­ет знать, как пра­виль­но разо­брать сло­во по соста­ву и посмот­реть, в какой части сло­ва суще­ству­ет про­бле­ма в напи­са­нии.

Проверочное слово к слову крыжовник Слово кры­жов­ник пра­виль­но пишет­ся с бук­вой ы в пер­вом без­удар­ном сло­ге и с бук­вой о после шипя­ще­го соглас­но орфо­гра­фи­че­ско­му пра­ви­лу. Суффикс -ник- суще­стви­тель­но­го пишет­ся все­гда с бук­вой и.

Слово кры­жов­ник про­из­но­сит­ся с удар­ным вто­рым фоне­ти­че­ским сло­гом: По этой при­чи­не иска­жа­ет­ся и неяс­но слы­шит­ся глас­ный в пер­вом пред­удар­ном сло­ге: [к р ы ж о в нrsquo; и к].

Как пра­виль­но пишет­ся это сло­во: кру­жов­ник, кро­жов­ник или кры­жов­ник? Безударный глас­ный обыч­но про­ве­ря­ем уда­ре­ни­ем, так как в без­удар­ном сло­ге пишет­ся та же бук­ва, кото­рая высту­па­ет в нём под уда­ре­ни­ем в сло­во­фор­ме или в род­ствен­ном сло­ве.

При изме­не­нии по паде­жам это суще­стви­тель­ное муж­ско­го рода вто­ро­го скло­не­ния име­ет один и тот же удар­ный глас­ный: Сделаем вывод, что сло­во­фор­мы суще­стви­тель­но­го кры­жов­ник не про­яс­ни­ли зву­ча­ние пер­во­го без­удар­но­го глас­но­го.

Тогда под­бе­рем род­ствен­ное при­ла­га­тель­ное крыжовен­ный. Но при его про­из­но­ше­нии удар­ным явля­ет­ся тот же глас­ный о, так что без­удар­ный глас­ный пер­во­го сло­га инте­ре­су­ю­ще­го нас сло­ва с точ­ки зре­ния совре­мен­но­го рус­ско­го язы­ка явля­ет­ся непро­ве­ря­е­мым.

Проверочное слово к слову кроватка Написание бук­вы т в суще­стви­тель­ном кро­ват­ка про­ве­рят фор­ма роди­тель­но­го паде­жа мно­же­ствен­но­го числа нет кро­ва­ток и одно­ко­рен­ное сло­во кро­ват­ный.

Источник: http://psn-travel.ru/russkij-yazyk/budete-ili-budite-delat-kak-pravilno-pishetsya

Как правильно будите или будете в городе

БудИте — бУдете. Здесь вариант написания зависит от контекста.

Такая ошибка встречается довольно часто, по крайней мере, видела её нередко.

 • будИте — это глагол будить. который пишется в повелительном наклонении
 • бУдете — это вопросительное наклонение, производное от слова быть .

То есть, употреблять первый глагол вместо второго — нарушение правил правописания. Чтобы было более понятно, можно привести такой пример:

Вот и солнышко встало — будИте Ивана (к стати, под ударением всегда пишется буква И. это правило можно использовать в качестве проверочного при произнесении фразы вслух)

Вы будЕте кушать суп?

Ну и пример неправильного употребления:

Когда вы будИте подъезжать, позвоните

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

в избранное ссылка отблагодарить

будите — это может быть не только повелительное наклонение, но и изъявительное (2-е лицо множественного числа). Например: Зачем Вы будите Ивана каждый день в 6 часов? А вопросительного наклонения в природе не существует.

) — 3 года назад

Как правильно писать будите или будете .

Слово будете это глагол в форме будущего времени.

Например: Я буду писать. Ты будешь писать. Он будет писать. Мы будем писать. Вы будете писать.

Этот глагол относится к 1 спряжению, при спряжении глаголов в форме будущего времени пишется гласная буква Е.

Глаголы 2 спряжения относятся к форме настоящего времени и оканчиваются на — ИТЬ.

Бужу, будишь, будит, будить, будите.

Например: Я бужу брата. Ты будишь брата. Он будит брата. Вы будите брата.

Слово будить это когда нужно кого-то разбудить.

В вашем случае нужно писать будете, так как у вас предложение:

Вы будете оригинальны?

Значит у вас слово будешь. а не слово будить. А его нужно писать через е .

Вот если бы у вас было предложение: Вы будите оригинально. То есть в слове оригинально на конце будет о. а не ы и вопросительного знака не будет, то вполне можно подумать, что этим предложением как бы говорят, что человек может разбудить оригинальным способом. Тогда бы писалась буква и .

Но в вашем случае нужно писать букву е .

Читайте также:  Ближче чи блище як правильно?

в избранное ссылка отблагодарить

Будете и будите — это разные глаголы, поэтому и пишутся по-разному.

Глагол будите — это повелительное наклонение от глагола будить. В единственном числе повелительного наклонения будет буди, а в множественном числе еще добавляется суффикс (некоторые филологи говорят, что окончание) — те. Вот и получается буди +те = будите.

Что же касается будете. то это множественное число от глагольной связки быть. Например: Вы будете готовиться к пересдаче? Завтра вы будете работать с новыми клиентами.

в избранное ссылка отблагодарить

Как правильно будить ребенка по утрам

Ребенок подрос, и его определяют в детский сад или в школу. Утром он уже не может спать столько, сколько захочет – ведь родители должны «доставить» его туда к определенному времени.

Многим из них приходится будить ребенка чуть ли не в 6 утра. Так рано трудно встать не только малышу, но и взрослому. Вот и происходят ежедневные утренние конфликты – за исключением выходных, когда все могут спать сколько угодно.

Зато понедельник не зря называют самым тяжелым днем недели – после расслабленных выходных входить в рабочий ритм сложно всем. Существуют простые правила, позволяющие ребенку проснуться легко, без плача. Эти же правила подходят и для взрослых, хотя известно – чем проще правила, тем сложнее их соблюдать.

И снова режим дня

О пользе режима дня не слышал только тот, кто не хочет этого слышать. Однако соблюдение такого режима важно для быстрого засыпания и легкого пробуждения.

Ребенку необходим сон 9 – 10 часов, то есть и лечь спать он должен не позже 9 часов вечера.

Не стоит нарушать режим и в выходные дни. Тогда, скорее всего, малыша не придется будить – он будет просыпаться сам в положенное время.

Должен ли ребенок устать?

Если ребенок в течение дня активно двигался, особенно на свежем воздухе да еще в течение 2-х – 3-х часов, он не будет иметь проблем с засыпанием, а значит, выспится. Разумеется, ребенок не должен устать слишком сильно – в этом случае его нервная система будет перевозбуждена и он будет долго ворочаться, не смыкая глаз, и, конечно же, его сон не будет полноценным.

Избегайте психологических перегрузок

Не меньше физических перегрузок на качество и количество сна ребенка влияют перегрузки психологические. Сюда можно отнести и ссоры родителей, бурное выяснение отношений при ребенке. Конечно же, не способствуют быстрому засыпанию и тяжелые фильмы, которые вечером могут смотреть родители, и обсуждение перед сном новостей, от которых не заснет не только ребенок, но и сами родители, и т.п.

Если ребенок ходит в школу, то закончить делать уроки он должен за 2 часа до сна.

У ребенка, который ходит в начальную школу, время на приготовление одного домашнего задания не должно занимать более получаса. А перерыв между разными заданиями должен составлять не менее 15 минут.

Что нужно для комфортного сна?

Конечно, уставший ребенок может уснуть даже на полу в той одежде, в которой он играл. Но такое возможно, конечно, в виде исключения, а не правила. Желательно, чтобы перед сном соблюдался определенный ежевечерний ритуал: теплый душ, переодевание не только в красивую, но и удобную пижаму – она не должна стеснять движения и быть слишком теплой.

И пижама, и постельное белье должны быть из натуральных тканей, а матрас лучше всего – ортопедический.

Спальню ребенка, да и свою тоже, перед сном нужно не забывать проветривать – температура воздуха для нормального сна не должна превышать 20 градусов. Не менее важно, чтобы влажность воздуха в комнате составляла не менее 50%.

Ласковое отношение к малышу

Некоторые родители, опасаясь избаловать ребенка, относятся к нему слишком строго или предъявляют требования, которые он не может выполнить. Бывают и такие родители, которые сознательно или подсознательно стремятся вызвать в ребенке чувство вины за то, что он не соответствует их ожиданиям.

Ребенку, в сердце которого поселилась обида или который сильно расстроился, трудно заснуть, да и вряд ли его сон будет настолько хорошим, чтобы утром он мог легко проснуться. Поэтому не стоит ругать или наказывать малыша перед сном – он должен засыпать и просыпаться с уверенностью, что его любят и его пробуждению рады.

Нет громким звукам и резким движениям

Многие родители сами просыпаются под громкую музыку и то же самое практикуют для ребенка, удивляясь потом, почему малыш плачет и не хочет вставать. Некоторые из них, особенно проспавшие, кроме музыки, включают и свет, а ребенка будят «на бегу» – криками из другой комнаты.

А стоит всего лишь самим проснуться на 10 минут раньше, подойти к малышу, чтобы нежно погладить его, легко помассировать ему пяточки, ножки и все тело, пожелать доброго утра.

И лишь затем можно включить музыку, чтобы он окончательно проснулся.

Будите постепенно

Врачи советуют не вставать с постели резко не только детям, но и взрослым, ведь во сне все физиологические процессы замедляются и организму не так легко перейти из расслабленного состояния в активное.

Лучше разбудить малыша минут на 10 раньше, чтобы он мог еще немножко полежать.

Чего категорически не следует делать

Если ребенок еще не проснулся, не нужно:

 • неожиданно включать яркий свет и громкую музыку;
 • будить его с помощью резких окриков, призывающих немедленно встать, и категоричного тона;
 • выхватывать из-под головы ребенка подушку или срывать одеяло. Некоторые родители додумываются к тому же еще и брызгать на ребенка холодной водой.

Правила несложные, но если их соблюдать, то утро не начнется с испорченного настроения и взаимных обид.

© Ильина Наталия, Dealinda.ru

Массаж живота при запорах: как делать

Одним из наиболее эффективных средств борьбы с запором, восстановления работоспособности и нейтрализации усталости считается массаж. Этот метод лечения использовался еще в третьем тысячелетии до нашей эры — в Китае, а потом и в Японии. Именно из этих стран к нам пришло описание этих лечебных методик.

Виды массажа при запоре

Массаж является совокупностью приемов, которые с помощью механического воздействия, которое может быть представлено в виде трения или давления. Он оказывает влияние непосредственно на поверхность тела. В зависимости от задачи, принято различать следующие виды массажа живота при запорах:

сегментарно-рефлекторный массаж выполняется для рефлекторного влияния на состояние внутренних органов;

точечный массаж расслабляет или стимулирует биологически активные области;

аппаратный массаж осуществляют при помощи специальных приборов;

лечебный массаж, проводимый самостоятельно.

Необходимо знать, что нельзя часто применять слабительные средства. Их можно применять только в исключительных случаях и лишь один раз. Это потому что организм очень быстро привыкает к ним.

Кишечник входит в зависимость от слабительных, из-за чего самостоятельно перестает работать вообще. После этого очень тяжело избавиться от запора, а иногда практически совсем невозможно.

Поэтому лучше делать массаж при запорах.

Очень простые методы массажа помогут вам быстро наладить моторику кишечника и полностью избавиться от запора. Массаж можно делать самостоятельно или при помощи другого человека. Делать массаж против запора можно и детям.

Как делать самому себе массаж живота при запорах?

В обычных условиях не всегда и не у всех имеется возможность прибегнуть к услугам специалиста для массажа при запоре. Поэтому важно научиться применить самомассаж. Однако нужно помнить:

руки и все тело должны быть хорошо вымытыми;

в ряде случаев массаж следует проводить не по коже, а через шерстяное или хлопчатобумажное белье;

нужно стремиться к максимальному расслаблению мышц, а также передней брюшной стенки. Это достигается комфортным расположением в лежачей позе;

любые движения массирующих рук требуется совершать по ходу движения лимфы. Массаж живота требуется проводить спустя полчаса после легкого завтрака и полтора часа после обеда в течение десяти минут.

Начинать движения нужно с правой подвздошной области, а приводить к правому подреберью, стараясь обходить его, опускаясь к левой подвздошной области. Сначала применяют поглаживание, а потом – круговое растирание с небольшим отягощением. В некоторых случаях уместно прерывистое надавливание или даже встряхивание. Заканчивают процедуру круговым поглаживанием.

Если у вас хронические запоры, то нужно проводить в области живота кругообразное поглаживание по ходу часовой стрелки ладонной поверхностью пальцев. Но делать это нужно медленно и нежно. Но при этом важно то, что руки должны быть теплыми.

Массаж биологически активных точек при запоре

Наиболее популярным методом массажа, применяемым при хронических запорах, считается точечный массаж. Специалисты обнаружили локальные области, которые были систематизированы в линии, или каналы. После того, как была выявлена их взаимосвязь с внутренними органами, на эти точки воздействовали различными приспособлениями.

Если вы часто страдаете запорами, то вам поможет массаж биологически активных точек. Массаж необходимо делать сразу после сна, а затем еще пару раз в день.

При помощи трех пальцев правой руки нужно в течение примерно 3 минут делать массаж круговыми движениями по часовой стрелке на точку, которая расположена по диагонали слева от пупка. Под ней имеет кишка, где задерживается кал. Если запоры хронические, то там во время нажатия ощущается небольшая выпуклость.

При запорах также очень хорошо помогает особое упражнение для мизинцев. Нужно держать руки на уровне груди, зацепить один за другой мизинцы и тянуть руки в разные стороны, сохраняя сцепленными мизинцы.

Читайте также:  Говорится или говориться как правильно?

После массажа в животе иногда происходит урчание, а затем — позыв к дефекации. Необходимо встать, выпить стакан немного подсоленной воды и пойти в туалет.

Если постоянно так делать, то у вас выработается условный рефлекс. Тогда установится ежедневное нормальное опорожнение кишечника.

Такой массаж очень полезен и, делая его каждый вечер, вы проводите профилактику запора и улучшаете работу кишечника.

Другие статьи о лечении болезней:

Источники: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/442923-budete-ili-budite-kak-pravilno-pisat.html, http://dealinda.ru/magazine/17/768/, http://www.astromeridian.ru/medicina/massazh_zhivota_pri_zaporah.html

Комментариев пока нет!

Источник: http://kakpravilno-sdelat.ru/kak-pravilno-raznoe/kak-pravilno-budite-ili-budete-v-gorode.html

будить — это… Что такое будить?

 • БУДИТЬ — БУДИТЬ, архан. бужать, буживать кого, а в пред. гл. бужать и буждать; подымать со сна, не давать более спать, заставлять просыпаться; | побуждать к деятельности, возбуждать, не давать засыпать или коснеть духом. ся, быть побуждаемому; более употр …   Толковый словарь Даля
 • будить — Поднимать, не давать спать. Ср. возбуждать… Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. будить поднимать, не давать спать, пробуждать(ся), вызывать, возбуждать, (по)рождать,… …   Словарь синонимов
 • БУДИТЬ — БУДИТЬ, бужу, будишь, несовер. 1. (совер. разбудить) кого что. Заставлять проснуться. Я сам не просыпаюсь, меня будят. 2. (совер. пробудить) что. Возбуждать (книжн. поэт.). Его призыв будил ненависть. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935… …   Толковый словарь Ушакова
 • БУДИТЬ — БУДИТЬ, бужу, будишь; несовер. 1. кого (что). Заставлять проснуться, нарушать чей н. сон. 2. перен., что. Возбуждать, вызывать (высок.). Б. добрые чувства. | совер. разбудить, ужу, удишь; уженный (к 1 знач.) и пробудить, ужу, удишь; уждённый ( ён …   Толковый словарь Ожегова
 • будить — (вызывать к жизни, возбуждать) что л. в ком и у кого. Будить в женщине (у женщины) любопытство …   Словарь управления
 • будить — БУДИТЬ, несов. (сов. разбудить), кого. Заставлять (заставить) кого л. проснуться, прерывая, нарушая чей л. сон прикосновением, громким звуком, голосом и т.п.; Син.: поднимать, пробуждать, Разг. расталкивать; Ант.: усыплять [impf. to wake, rouse… …   Большой толковый словарь русских глаголов
 • будить — бужу, укр. будити, ст. слав. боудити, боуждѫ, болг. будя бужу , сербохорв. будити, словен. buditi, чеш. buditi, польск. budzic, в. луж. budzic, н. луж. buzis. Каузатив от бдеть, слав. bъděti. Родственно лит. baudžiù, baũsti принуждать, грозить …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера
 • Будить — несов. перех. 1. Прерывать чей либо сон, заставлять проснуться. 2. перен. разг. Побуждать к деятельности. 3. перен. Способствовать возникновению, появлению каких либо чувств, свойств и т.п.; вызывать, пробуждать. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
 • будить — будить, бужу, будим, будишь, будите, будит, будят, будя, будил, будила, будило, будили, буди, будите, будящий, будящая, будящее, будящие, будящего, будящей, будящего, будящих, будящему, будящей, будящему, будящим, будящий, будящую, будящее,… …   Формы слов
 • будить — усыплять …   Словарь антонимов

Источник: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/279/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C

Будите или будете как правильно писать

ОLьГ@

Ликвидация безграмотности!

Здравствуйте, мои дорогие!В очередной раз попытаюсь с вами поговорить о великом и могучем. Сил уже нет смотреть на жуткие грамматические ошибки, которые вы делаете в тексте.

Мы в РОССИИ живем и нужно хотя бы пытаться говорить и писать правильно.

Я часто в комментариях пишу правильный вариант ваших перлов и в 99, 9 % вы правильно реагируете — спасибо вам за это! Но попадаются и такие, которые отвечают что-то типа «как хочу, так и пишу, а Вы займитесь своими делами». Девочки…

Читать полностью…

Дубль 100500

Девочки, помните я писала пост о том, что выставляется здесь человек 50 от силы(постоянных 25-30), остальные смотрят или комментируют. Поэтому я прошу не обижаться и не писать, почему я не поступила так, как сказали в предыдущем посте.

Понимаете, кто-то пишет круто, кто-то спрашивает магазин (может конечно для того , чтобы туда никогда не заходить больше ),кто-то пишет отстой.

Но когда одни пишут так, а другие так, я буду полагаться больше на мнение того, чей стиль и вкус мне по душе…

Читать полностью…Диана

Просто так

Пошла третья неделя, как ребенок дома. У меня начинает уже складываться ощущение, что он у меня на домашнем обучении. если бы еще не болел и можно было бы куда-нибудь ходить. Учительницы.

кстати нашей не было две недели, так что мы практически не застали периода «замены». Сегодня она вышла на работу, мне позвонила и я к ней бегала, какую-то анкету заполняла, которую уже все заполнили. Сверила что в каком учебнике изучают.

Оказалось, что по букварю мы отстали на две буквы. Но…

Читать полностью…Ирина

Азбука узнавайка

Расскажу я про очередную нашу рабочую тетрадь. Никита любит буквы, изъявил жлание научиться читать и я пытаюсь облегчить этот процесс 🙂 Увидела я у Clever Media «Азбуку узнавайку» и вот стало мне интересно, какая она и как она пойдет у сына (У нас есть буварь Жуковой, но к нему быстро теряется интерес)

Читать полностью…

Отдам даром

Обсудите вашу тему в сообществе, узнайте мнение активных пользователей Бэбиблога

Перейти в сообщество

Irina

Скоро встреча с чудом!

блииин, писала писала, а текст не сохранился((( Надеюсь повторно смогу передать свою мысль… Привет дорогие ББешечки! Встреча с любимым чадом-сыночком уже совсем совсем скоро, осталось ждать каких-то 1.5-2 недели.

К животу привыкла настолько, что уже и не замечаю))) только на фото вижу какой я гигант))) Скажу вам по секрету, но я нахожусь в каком то небольшом стрессе((( очень хочу увидеть малыша, но присутствует боязнь того, что не справлюсь, не правильно что то могу сделать, накормить, напоить, перепеленать… Меня это расстраивает…

Читать полностью…Самисусами

Читаем в январе

azbooka_inostranka «Это был эксперимент: мне стало вдруг интересно, получится ли у меня хоть одно настоящее детское стихотворение. На седьмом пришло письмо от Тани: «Вы же задумали книгу? Давайте я проиллюстрирую».

Последовали полтора года совместных поисков, озарений, открытий и чудес. Писать детские книжки можно только с лёгким сердцем, от изумления, от упоения настоящим: в тёмные дни они совсем не даются.

Поэтому это самый счастливый и чистый труд из всех, к каким я только была причастна. Эта книга — о благодарности нашим…

Читать полностью…Алевтина

Стройнею)))

НАБОР на марафон «Правильное Питание»  Марие Дэви (фотограф, консультант по питанию)8 апреля, 20:42  Приглашаю всех на марафон о правильном питании! Марафон начнется с 15 апреля! Для кого этот марафон?- для тех, кто хочет похудеть- для тех, кто похудел и хочет оставить вес без колебаний- для тех, кто хочет поправить свое здоровье.- для тех, кто хочет иметь больше энергииВ рамках марафона,

Читать полностью…КоМпАс ЗемНоЙ

Девочки Марафон по Правильному Питанию!!!

Я хочу,кто со мной??? вот по этой ссылочке. ппПриглашаю всех на марафон о правильном питании! Марафон начнется с 15 апреля! Для кого этот марафон?

Читать полностью…Светлана

НАБОР на марафон «Правильное Питание» перепост

Приглашаю всех на марафон о правильном питании! Марафон начнется с 15 апреля! 

Читать полностью…Elena

Даме в жутких розочках посвящается

ну не в розочках, конечно, а в кудряшках. да-да. вам. я вот что имею вам сказать. я имею сказать, что мое ангельское терпение лопнуло. Я молчала. долго. очень долго. Больше пяти лет. но вам никак не успокоится.

я вам сказала, что если вы сунетесь в мою сторону еще хотя бы раз, я начну действовать. вы меня не поняли. или плохо поняли. так вот. это последнее предупреждение. пока без имен и названий. но я могу рассказать много.

начну я, конечно, с…

Читать полностью…Валюшка Радзевило

Перепост.

Приглашаю всех на марафон о правильном питании! Марафон начнется с 15 апреля! Для кого этот марафон?- для тех, кто хочет похудеть- для тех, кто похудел и хочет оставить вес без колебаний- для тех, кто хочет поправить свое здоровье.

— для тех, кто хочет иметь больше энергииВ рамках марафона, мы рассмотрим много разных тем!Марафон рассчитан на 30 дней 🙂 а может и больше  Важно! Вы должны будете выполнять определенные задания в рамках марафона, чтобы получить нужный результат! Обязательные задания:- фото до и после марафона (как вам…

Читать полностью…Синичка

Приглашаю мам и будущих мам

Источник: https://www.BabyBlog.ru/theme/budite-ili-budete-kak-pravilno-pisat

будите или будете как правильно писать

будете или будите

Глагол «будете», начальной формой является слово «быть», пишется с буквой «е» – будете.
Глагол «будите», начальной формой которого является слово «будить», пишется с буквой «и» – будите.

Сложности возникают в связи с тем, что эти слова пишутся практически одинаково, но имеют абсолютно разные значения.

Правило для «будете» (будущее время)

При возникновении вопроса как правильно «будите» или «будете», следует начинать искать ответ с определения значения слова. Глагол «будете» указывает на какое-то действие, которое произойдёт в скором или отдалённом будущем.

Это форма второго лица, множественного числа, изъявительного наклонения глагола «быть».

Поскольку данный глагол относится к 1-му спряжению, то при изменении по лицам и числам в его окончании будет писаться буква «е»: буд-е-шь, буд-е-т, буд-е-м, буд-е-те.

 • Если вы будете стараться видеть в людях хорошие черты, мир приобретёт совсем другие краски.
 • Когда будетев нашем городе, непременно зайдите в гости.
 • Будете верить в свою победу – обязательно победите.
Читайте также:  Аллочка или аллачка как правильно?

Правило для «будите» (повелительное наклонение)

Глагол «будите» – это форма второго лица, множественного числа, повелительного наклонения глагола «будить», который имеет значение «тормошить, выводить кого-то из состояния сна».

Данный глагол относится ко 2 спряжению, поэтому при его изменении по лицам и числам в окончании пишется буква «и»: будишь, будим, будите.

Такую же форму данный глагол имеет в повелительном наклонении, поэтому слово «будите» пишется с «и» – в данном случае этот звук становится еще и ударным.

 • Вы будитеменя по ночам своим храпом, поэтому я не высыпаюсь.
 • Марина встала с постели и, потирая глаза, жалобно проворковала: «Вечно вы меня будитени свет ни заря!»
 • «В котором часу вы обычно будите своего сына по утрам?» – спросила меня воспитательница.

А вы знаете.

Какой из вариантов правильный?
(по статистике прошлой недели только 49% ответили правильно)

Не понравилось? — Напиши в комментариях чего не хватает.

Источник: http://obrazovaka.ru/kak-pishetsya/budete.html

Можно просто, раз и навсегда запомнить верный вариант написания «будите» или «будете», стоит взглянуть на одно несложное правило, давайте разберемся вместе.

Правильно пишется

Правильное использование глаголов «будите» или «будете» определяется тем, в каком значении они используются в тексте.

Источник: https://pravilnoli.ru/budite-ili-budete-kak-pravilno-pisat

Як правильно будеш чи будиш

Может возникнуть затруднение, как следует писать «будешь» иди «будишь» Давайте разберемся, от чего зависит выбор гласной в окончании глагола.

Правильно пишется

Возможно написание глаголов «будешь» и «будишь» с разными гласными, глаголы имеют разное значение.

Какое правило

Выбор между «е» и «и» осуществляется при помощи определения начальной формы глагола.

«Будешь» — глагол изменяется по правилам первого спряжения (как и глаголы мыть, лить и прочие состоящие из одного слога). В данном случае стоит в форме 2 лица, единственного числа.

https://www.youtube.com/watch?v=HHjY3GeQ-xY

Начальная форма слова – быть. При изменении по лицам и числам «е» в окончании сохраняется.

 • Я буду
 • Ты будешь
 • Он/Она будет
 • Мы будем
 • Вы будете
 • Они будут

«Будишь» — происходит от глагола «будить». Глагол относится ко 2 спряжению, нужно писать гласную «и». Гласная находится в ударном положении. Изменяться по лицам слово будет следующим образом:

 • Я бужу
 • Ты будишь
 • Он/Она будит
 • Мы будим
 • Вы будите
 • Они будят

Будете или будите? Будет или будит?

Будете, будет — глагол «быть» в форме будущего времени (вопросительное наклонение), пишется через букву «е» в середине слова. Ударение приходится на первый слог на букву «у».
Вы будете сегодня вечером ужинать?
Если будете нарушать правила, мы вас накажем
Будете кушать наш салат? Он будет делать домашнюю работу

Иван будет пить компот

БудИте— повелительное наклонение глагола «будить» во втором лице множественного числа, пишется через букву «и» в середине слова. Ударение приходится на второй слог на букву «и».
Будите меня активнее, я крепко сплю
Не будите меня очень рано
Будите Олега, ему пора вставать

Будите, будит — глагол «будить» во втором лице множественного числа (бУдите) и в третьем лице единственного числа (бУдет)
Вы будите его уже пятнадцать минут Зачем вы будите его в три часа ночи? Олег будит своего друга, который спит

Сергей будит спящего кота

Будешь или будишь?

Будешь — глагол «быть» во втором лице будущего времени, пишется через букву «е» в середине слова. Ударение ставится на первый слог.
Будешь кушать салат?
Ты будешь делать уроки или нет?
Завтра будешь собирать ягоды

Будишь — глагол «будить» во втором лице настоящего времени, пишется через букву «и» в середине слова. Ударение ставится на второй слог.
Ты слабо будишь Егора, он крепко спит
Ты будишь спящее зло
Ты будишь меня слишком рано

В правильном написании слов будите и будете ударение играет смыслоразличительную роль. Если вы кого-то будите на зорьке, то в личном безударном окончании глагола пишется буква и, поскольку глагол «будить» отнесем ко второму спряжению:

я бужу — мы будим

ты будишь — вы будите

он будит — они будят.

Ты будишь меня слишком рано.

Вы будите их своим шумом.

Не будите меня сегодня утром! (глагол в форме повелительного наклонения).

А если это глагол «быть» первого спряжения, то у него образуем формы:

я буду — мы будем

ты будешь — вы будете

Источники: http://kakpishem.ru/pishem-pravilno-slova/budesh-ili-budish-kak-pishetsya.html, http://kak-pravilno.net/budete-ili-budite-budesh-ili-budish-kak-pravilno/, http://www.bolshoyvopros.ru/questions/675052-kak-pravilno-pisat-budite-ili-budete-budesh-ili-budish.html

Источник: https://sovetyisekrety.ru/raznoe/yak-pravilno-budesh-chi-budish.html

Будете або будите як правильно писати

Будите — буде. Тут варіант написання залежить від контексту. Така помилка зустрічається досить часто, по крайней мере, бачила її нерідко.

 • будите — це дієслово будити. який пишеться в наказовому способі
 • буде — це питальне спосіб, похідне від слова бути.

Тобто, вживати перший дієслово замість другого — порушення правил правопису.

Щоб було зрозуміліше, можна навести такий приклад: «Ось і сонечко встало — будите Івана» (до речі, під наголосом завжди пишеться буква І.

це правило можна використовувати в якості перевірочного при проголошенні фрази вголос) «Ви будете їсти суп?» Ну і приклад неправильного вживання: «Коли ви будите під'їжджати, зателефонуйте»

Інші відповіді нижче

А взагалі бачити сни — це добре чи не дуже?

Де скачати і як встановити будівельний словник для перевірки орфографії?

Як правильно писати: будите або будете, будеш або будиш?

Анекдот згадала: «- Ти свою дружину вранці будиш?

Як правильно писати «будите або будете». Слово «будете» це дієслово в формі майбутнього часу. Наприклад: Я буду писати. Ти будеш писати. Він буде писати. Ми будемо писати. Ви будете писати.

Це дієслово відноситься до 1 дієвідміні, при відмінюванні дієслів у формі майбутнього часу пишеться голосна буква Е. Дієслова 2 відмінювання відносяться до форми теперішнього часу і закінчуються на — ить. Буджу, будиш, будить, будити, будите. Наприклад: Я буджу брата. Ти будиш брата. Він будить брата.

Ви будите брата. Слово «будити» це коли потрібно когось розбудити.

Будите — це коли вам кажуть, що треба когось розбудити. Наприклад: Ідіть, будите вже свого друга, а то на роботу встигнемо. А БУДЕТЕ — це коли вам кажуть: — «Ще раз, будете порушувати правила дорожнього руху — покараємо».

Слова «буде» і «будите» можуть писатися і в тому, і в іншому випадку, залежить від змісту в реченні. Слово «будете» утворено від питального способу дієслова «бути». Наприклад: Ви будете сьогодні грати в футбол? Слово «будите» утворено від наказового способу дієслова «будити». Наприклад: Завтра будите мене в 8.00 годин.

Правильно буде таке словосполучення — «Ви будете це купувати?» або «Ви будете мені дзвонити?». А слово будите має інше значення. Наприклад фраза — «Швидше за його будите, а то він проспить свою зупинку!»

Обидва слова правильні і буде і будите. питання тільки в тому, щоб їх використовувати за призначенням в реченні. З ними все просто. Треба просто знати, що слово будите — це дієслово будити. В інших випадках треба використовувати дієслово бути, тобто буде.

У вашому випадку правильно написати Ви * будетеорігінальни *. Будите пишеться у формі наказового або дійсного способу (від глаг. Будити) буде пишеться тільки в формі питального способу (від глаг. Бути).

У цій фразі правильно буде застосувати букву «е»

Взагалі, можна і так і так написати, тільки важливо враховувати, що слово будите (наголос на і) від слова будити (сплячої людини), а буде (наголос на у) від слова буде. Пропозиція з дієсловом будите: Не будіть сплячого. Речення зі словом будете: А ви будете спати?

Будете і будите — це різні дієслова, тому і пишуться по-різному. Дієслово будите — це наказовий спосіб від дієслова будити.

В однині наказового способу буде буди, а в множині ще додається суфікс (деякі філологи кажуть, що закінчення) — ті. Ось і виходить буди + ті = будите. Що ж стосується будете. то це множина від дієслівної зв'язки бути.

Наприклад: Ви будете готуватися до перездачі? Завтра ви будете працювати з новими клієнтами.

У вашому випадку потрібно писати будете, так як у вас пропозиція: Ви будете оригінальні? Значить у вас слово будеш. а не слово будити. А його потрібно писати через е. Ось якби у вас була пропозиція: Ви будите оригінально.

Тобто в слові оригінально на кінці буде о. а не и і знаку питання не буде, то цілком можна подумати, що цією пропозицією як би говорять, що людина може розбудити в оригінальний спосіб. Тоді б писалася буква і.

Але у вашому випадку потрібно писати букву е.

Ще в рубриці

Скільки в середньому коштує шкільна форма?

Який планшет або ноутбук (ультрабук) краще вибрати для навчання?

Який коефіцієнт Грема у Гугл?

Інші питання

Чи подобається Вам сучасний постмодернізм?

Яка школа в Росії вважається малокомплектної?

Чи можна цілуватися і обніматися в школі?

Питання і відповіді представляються на сайті Otvet.expert суто для ознайомлювальних цілей.

Схожі статті

Источник: http://blog.r13-r21.com.ua/articles/budete-abo-budite-jak-pravilno-pisati.php

Ссылка на основную публикацию