Банкрут чи банкрот як правильно?

банкрут(банкрот) — это… Что такое банкрут(банкрот)?

 • Банкрут(банкрот) — Банкру(о)тъ (иноск.) душевно несостоятельный (намекъ на раззореннаго несостоятельнаго должника). Ср. «Онъ совсѣмъ банкротъ!» Ср. Онъ вѣренъ себѣ и своей эпохѣ. Онъ тихій, мечтательный, слабый и непослѣдовательный, а все таки энтузіастъ и не… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)
 • банкрот — банкрут (банкрот) (иноск.) душевно несостоятельный (намек на разоренного несостоятельного должника) Ср. Он совсем банкрот! Ср. Он верен себе и своей эпохе. Он тихий, мечтательный, слабый и непоследовательный, а все таки энтузиаст и не знает… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона
 • банкрут — БАНКРОТ, БАНКРУТ а, м. banqueroute, нем. Bankrott, гол. < bancarotta. 1. Купец, банкир, оказавшийся несостоятельным должником. Сл. 18. Китайские купцы, которые у наших купецких людей в Урге товары покупали и в Пекин привезли, многие банкерут… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка
 • БАНКРУТ — БАНКРОТ, БАНКРУТ (этим. см. предыд. сл.). Лицо, не имеющее средств сполна уплатить свои долги. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. БАНКРУТ См. БАНКРОТ. Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в… …   Словарь иностранных слов русского языка
 • БАНКРОТ — [нем. Bankrott] 1) несостоятельный должник; человек, разорившийся и не имеющий возможности заплатить долг; 2) человек, потерпевший крах, полную неудачу в своей деятельности, в личной жизни. Словарь иностранных слов. Комлев Н.Г., 2006. БАНКРОТ ит …   Словарь иностранных слов русского языка
 • банкрот — БАНКРОТ, БАНКРУТ а, м. banqueroute, нем. Bankrott, гол. < bancarotta. 1. Купец, банкир, оказавшийся несостоятельным должником. Сл. 18. Китайские купцы, которые у наших купецких людей в Урге товары покупали и в Пекин привезли, многие банкерут… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка
 • БАНКРУТ — БАНКРУТ, БАНКРУТИТЬСЯ, БАНКРУТСКИЙ, БАНКРУТСТВО (устар.). То же, что банкрот и т.д. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова
 • БАНКРУТ — БАНКРУТ, БАНКРУТИТЬСЯ, БАНКРУТСКИЙ, БАНКРУТСТВО (устар.). То же, что банкрот и т.д. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова
 • БАНКРУТ — БАНКРУТ, БАНКРУТИТЬСЯ, БАНКРУТСКИЙ, БАНКРУТСТВО (устар.). То же, что банкрот и т.д. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова
 • БАНКРУТ — БАНКРУТ, БАНКРУТИТЬСЯ, БАНКРУТСКИЙ, БАНКРУТСТВО (устар.). То же, что банкрот и т.д. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

Источник: https://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_new/381/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82

Банкрут чи не банкрут. Що каже новий Верховний суд? | Банкрутство та Ліквідація в Україні | Банкротство и Ликвидация в Украине

Дарія Пісна, адвокат, юрист «Алєксєєв, Боярчуков та Партнери»

Вагомою подією у сфері права у минулому році, беззаперечно, стало набрання чинності 15.12.2017 р. Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів» та початок роботи нового Верховного суду.

Зважаючи, що з моменту початку роботи Верховного суду минуло небагато часу, відповідно, кількість судових рішень з правовими висновками наразі також невелика. Проте основні з-поміж них вже можна виділити.

Одним з найбільш актуальних питань для арбітражних керуючих у процесі супроводження справ про банкрутство залишається можливість відшкодувати понесені витрати при виконанні повноважень ліквідатора в ліквідаційній процедурі у разі наявності лише майна забезпечених кредиторів.

Ст. 42 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон) встановлено, що майно банкрута, яке є предметом забезпечення, не включається до складу ліквідаційної маси та використовується виключно для задоволення вимог кредитора за зобов’язаннями, які воно забезпечує.

Чимало громадських організацій, сформованих арбітражними керуючим, з моменту набуття чинності новою редакцією Закону боролися за внесення змін до ст. 42 Закону, розроблялася низка законопроектів щодо внесення змін до цієї статті, але всі спроби залишалися поза увагою законодавців.

Орієнтиром у цьому питанні виступала судова практика, яка за попередні роки була досить неоднозначною. Зокрема, у разі порушення порядку розрахунків із забезпеченим кредитором це зазвичай ставало підставою для скасування ухвали про затвердження звіту ліквідатора та притягнення останнього до відповідальності.

Однак Верховний суд у своїй постанові від 14.02.2018 р. у справі №927/1191/14 нарешті поставив крапку, зазначивши: «Виходячи з вимог ч. 4 ст. 42, ч. 9 ст.

45 Закону про банкрутство, кошти від продажу майна банкрута, що знаходиться у заставі кредитора та не включається до складу ліквідаційної маси цього банкрута, можуть використовуватись виключно для позачергового задоволення вимог саме цього кредитора заставодержателя, а також для покриття витрат, пов'язаних з утриманням, збереженням та продажем предмета забезпечення».         

Окрім того, цим же рішенням введено нове поняття «принцип повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі».

Це означає, що Законом про банкрутство передбачена певна сукупність дій, яку необхідно вчинити ліквідатору ході ліквідаційної процедури, та перелік додатків, які додаються до звіту ліквідатора і є предметом дослідження в судовому засіданні за підсумками ліквідаційної процедури, що проводиться за участю кредиторів (комітету кредиторів).

Подання звіту та ліквідаційного балансу здійснюється ліквідатором за наслідком всіх проведених ним дій в ході ліквідаційної процедури. Обов'язком ліквідатора є здійснення всієї повноти заходів, спрямованих на виявлення активів боржника. При цьому ні в кого не повинен виникати обґрунтований сумнів щодо їх належного здійснення.

Введення «принципу повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі», на нашу думку, є достатньо прогресивним. Існування вказаного принципу свідчитиме про «чистоту» ведення процедури ліквідації та змусить арбітражних керуючих належним чином виконувати свої повноваження у разі наявності належного механізму відшкодування витрат.

Що стосується відшкодування витрат ліквідатора, то Верховний суд у своїй постанові від 30.01.2018 р. у справі №923/862/15 висловив таку правову позицію: «Зокрема, частиною п'ятою статті.

41 Закону унормовано, що під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов'язкові для боржника вказівки чи мають можливість іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника-юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов'язаннями. Оскільки судами попередніх інстанцій встановлено, що у ході ліквідаційної процедури виявлено відсутність грошових коштів на рахунках боржника та відсутність активів банкрута, а майнові активи підприємства були відчужені в результаті рішень та дій ОСОБА_2 і господарська діяльність підприємства припинена у незаконний спосіб, то обґрунтованим є висновок судів першої та апеляційної інстанцій про задоволення заяви ліквідатора і про покладання субсидіарної відповідальності на ОСОБА_2 у зв'язку з доведенням до банкрутства підприємства».

Окрім того, Верховний суд визначив основними підстави для притягнення до субсидіарної відповідальності доведення факту неправомірних дій та виявлення ознак доведення до банкрутства посадовими особами чи засновниками боржника. При цьому вирок, який підтверджував би вину посадових осіб або засновків боржника, не вимагається.

Зазначені висновки демонструють реальну модель застосування диспозитивної норми Закону, що передбачає ще одне джерело наповнення ліквідаційної маси та, як наслідок, можливість погашення вимог кредиторів і відшкодування витрат арбітражних керуючих.

Також Верховний суд вперше висвітлив питання щодо можливого конфлікту інтересів у процедурі банкрутства. Додатково було встановлено обов’язковість застосування автоматизованої системи щодо вибору арбітражних керуючих.

Так, у постанові Верховного суду від 06.02.2018 р.

у справі №908/4331/17 зазначено: «Ліквідатором боржника, що ліквідується власником, може бути голова ліквідаційної комісії або арбітражний керуючий, який призначається в порядку, встановленому Законом для призначення розпорядника майна, тобто кандидатура арбітражного керуючого на призначення ліквідатором визначається судом за допомогою автоматизованої системи з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство. Призначення голови ліквідаційної комісії ліквідатором боржника, що ліквідується власником, здійснюється господарським судом у виняткових випадках (залежно від конкретних обставин справи), оскільки голова ліквідаційної комісії (ліквідатор) підпадає під ознаки заінтересованої особи стосовно боржника та відповідно до ч. 6 ст. 95 Закону про банкрутство несе солідарну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів. Таким чином, законодавством про банкрутство не передбачено винятків щодо вчинення суддею електронного запиту щодо автоматичного визначення кандидатури арбітражного керуючого на призначення ліквідатором підприємства-боржника, зокрема в порядку ст. 95 Закону про банкрутство».

Зазначене рішення вперше звертає увагу на проблему конфлікту інтересів у процедурах банкрутства, оскільки зазвичай було неможливо довести його наявність у процедурах банкрутства.

Що було у 2017 році?

Що стосується судової практики 2017 р. (до припинення діяльності Вищого господарського суду та Верховного суду України), то залишається низка невирішених питань, в які має внести ясність новий Верховний суд.

Цікавим є питання, висвітлене у постанові ВГСУ від 08.02.2017 р.

у справі №911/531/14, де суд дійшов такого висновку: «Оскільки витрати, пов'язані з продажем заставного майна, погашаються за рахунок коштів, отриманих від такого продажу, то з метою забезпечення реалізації майна боржника за найвищою ціною та унеможливлення зловживань своїми повноваженнями з боку ліквідатора як замовника аукціону, а також організатора аукціону, початкова вартість заставного майна боржника, яке підлягає реалізації на аукціоні, та інші умови продажу майна повинні бути погоджені забезпеченим кредитором або судом, який розглядає справу про банкрутство (у разі наявності спору щодо такого погодження)».

На нашу думку, вказаний висновок не узгоджується з імперативними нормами закону, які передбачають, що початкова вартість цілісного майнового комплексу, до складу якого входить майно заставного кредитора, визначається за сукупністю визнаних судом кредиторських вимог (ч. 1, 2 ст.

43 Закону). Погодження із заставним кредитором умов аукціону та подальшого продажу майна, вартості послуг організатора аукціону не передбачається імперативними нормами закону. Це право ліквідатора, а межі застосування цього права визначено законом (абз. 2 ч. 6 ст. 49 Закону).

Натомість у Постанові ВГСУ від 04.04.2017 р. у справі №908/2239/15-г, суд дійшов протилежного висновку: «Враховуючи положення ст. 42 Закону про банкрутство, згода (дозвіл) надається на реалізацію майна боржника в цілому, а не на кожну окрему дію, спрямовану на реалізацію майна боржника, в тому числі на проведення окремого аукціону».

Аналогічної позиції наразі дотримуються суди першої та апеляційної інстанцій, зазначаючи, що забезпеченому кредитору не надано права обирати умови та порядок реалізації заставного майна, оскільки такі умови та порядок встановлені Законом про банкрутство, а у ліквідатора не виникає обов'язку отримання згоди заставного кредитора на проведення кожного аукціону.

Однак у низці ухвал місцевих господарських судів все частіше зустрічається позиція щодо погодження умов, ціни та порядку проведення кожного аукціону. Ми вважаємо, що застосування позиції, висвітленої у постанові ВГСУ від 08.02.2017 р.

у справі №911/531/14, буде доречною у разі застосування процедури санації чи мирової угоди.

Насамперед, у якщо забезпечений кредитор не погоджується на умови процедури санації чи мирової угоди, а комітет кредиторів приймає рішення щодо виділення майна забезпеченого кредитора.

Читайте также:  Яблуко чи яблоко як правильно?

Сподіваємося, що Верховний суд внесе ясність щодо застосування вищевказаних позицій, адже це беззаперечно впливає на строк ліквідаційної процедури, знесення майна боржника та на реальну можливість погашення кредиторських вимог.

Неоднозначним наразі залишається питання про право на апеляційне оскарження у разі порушення провадження у справі у зв’язку із загрозою неплатоспроможності та конкуренцією у виконавчому проваджені в порядку ч. 2 ст. 10 та ч. 3 ст. 11 Закону. ВГСУ приходить до різних висновків у частині застосування права на апеляційне та касаційне оскарження ухвал, яким порушено провадження у справі про банкрутство.

Источник: http://bankruptcy-ua.com/articles/8677

Взятие под контроль процедуры банкротства

от 3000 дол

от 1 недели

Заказать

Несостоятельность или банкротство является признанным фактом неспособности в полной мере удовлетворить все требования кредиторов. Данный факт должен быть признан в арбитражном суде или объявлен самим должником.

Как правило, все дела по признанию несостоятельности физического или юридического лица проводятся арбитражным судом по месту нахождения самого должника.

Ведение процедуры банкротства по заявлению кредитора осуществляется некоторыми популярными способами:

 1. Финансовое оздоровление.
 2. Мировое соглашение.
 3. Наблюдение.
 4. Конкурсное производство.
 5. Внешнее управление.

Давайте рассмотрим поближе каждое сопровождение процедуры банкротства для кредитора.

Финансовое оздоровление

Данный способ отличается двумя особенностями. Прежде всего, стоит указать, что компания и дальше проводит хозяйственную деятельность, при этом за всеми участниками ее остается относительный контроль. Несмотря на банкротство, органы управления фирмы остаются на месте, но получают несколько важных ограничений.

Последние будут описаны адвокатами «Банкрот» в полной мере, если вы обратитесь к нам за помощью в услуге «представительство интересов кредиторов в процедуре банкротства». Кроме того, если суд вынес решение о финансовом оздоровлении, то утверждается специальный план по погашению долгов. Также должен быть установлен срок погашения.

Способ может длиться не менее двух лет.

Мировое соглашение

Этот способ можно применить на любой стадии банкротства компании.

Если производится защита интересов кредитора в деле о банкротстве, то подписывается особое соглашение между сторонами, которое указывает на то, что судебный спор будет прекращен, если стороны пойдут на взаимные уступки.

При этом сторонами считаются должник и его кредитор (кредиторы). Мировое соглашение вступает в силу после того, как оно было признано арбитражным судом.

Наблюдение

Как правило, данная процедура может длиться не более семи месяцев. При этом помощь кредитору в процедуре банкротства должника включает в себя проведения самых разнообразных мер для того, чтобы сохранить свое имущество.

Кроме того, во время процедуры наблюдения проводится реестр всех требований от кредиторов, которые отправляют их в арбитражный суд и временному управляющему.

После наблюдения можно использовать другие доступные способы проведения процедуры банкротства.

Конкурсное производство

Если вы не смогли устранить задолженность с помощью тех способов, которые были описаны выше, тогда пора применять конкурсное производство. Но стоит помнить, что как только эта процедура будет применена, компания будет считаться банкротом.

Главное целью, с которой используется конкурсное производство, считается удовлетворение всех требований от кредиторов с помощью имущества фирмы и ликвидация должника.

Здесь очень важно профессиональное представление интересов кредитора в процедуре банкротства (Украина).

Внешнее управление

Главной отличительной чертой данного способа является тот факт, что из должности устраняется директор фирмы. Также могут быть устранены и другие важные органы власти. А все управление переходит внешнему управляющему. При этом устанавливается мораторий на удовлетворение тех требований, которые имеют кредиторы.

Стоит отметить, что стоимость представления интересов кредитора в процедуре банкротства прямо зависит от того, какой способ был использован вами и вашим адвокатом. Именно поэтому нельзя с точностью сказать, сколько вы можете потратить на данную услугу. Обращаем ваше внимание на то, что компания «Банкрот» также проводит взыскание долга с должника через банкротство.

Источник: https://xn--80ab2alqmg.xn--j1amh/ru/kreditoram/vzyatie-pod-kontrol-procedury-bankrotstva.html

Осознанное банкротство: как и зачем банкротят предприятия

Главная > Свежие новости на сегодня > Зачем и как банкротят предприятия?

Финансовая деятельность предприятия всегда подвергается риску потери благосостояния. В случае, когда юридическое лицо не в силах выполнять дальнейшие обязательства перед кредиторами или управлением налогового органа судом может быть принято решение признания предприятия банкротом.

Такая процедура дает возможность снять кредиторские обременения с компании, которая не имеет возможности рассчитаться с собственными долгами. В качестве заявителя может выступать как кредитор (банковская организация, другое предприятие), так и непосредственно руководство. Открытие делопроизводства по данному вопросу начинается с подачи заявления в Арбитражный суд.

Процедура подачи заявления при банкротстве

Процедура банкротства имеет место быть в тех случаях, когда:

— отсутствуют оплаты по обязательным платежам более 3-х месяцев (90 дней);
— размер долга кредиторам превышает 100 тыс. руб.

Для владельцев предприятия более выгодно успеть подать заявление в суд раньше, чем это сделает фирма-кредитор. В таком случае есть возможность снять с себя обременение по выплатам кредитов. Если время упущено, а кредитор успел первым заявить о признании должника банкротом, то судебное делопроизводство будет направлено на возвращение долга любыми законными методами.

Подсчет суммы общей задолженности включает пени, штрафные начисления и суммы по набежавшим процентам.

Этапы проведения процедуры банкротства

Процедура банкротства с последующей ликвидацией юрлица- это процесс достаточно долгосрочный, который проходит в несколько этапов:

 1. После подачи заявления в работу компании включается арбитражный управляющий. Он вместе со специалистами проводит изучение и сбор информации, отчетности, анализ платежеспособности.
 2. Совместными усилиями в течении полугода управляющий пытается найти пути решения для восстановления платежеспособности.
 3. Применение мер для реабилитации предприятия (могут быть задействованы дополнительные инвестиции извне), изменение схемы ведения бизнеса, внедрение дополнительных услуг.
 4. Конкурсное производство или полная ликвидация имущественной базы на торгах для закрытия долгов неплатежеспособной юрлица.

При помощи судебных приставов производится опись имущества предприятия. В случае, когда материальной базы не достаточно для покрытия долгов перед кредиторами, судом может быть принято решение о назначении субсидиарной ответственности.

Подобная процедура подразумевает принудительное использование личных финансовых средств руководителей или учредителей для погашения задолженностей.

Фиктивное банкротство должника

В некоторых случаях руководство компании принимает решение о подаче заявления в суд с заведомо неправдивыми данными о благосостоянии и финансовом положении предприятия. Самая частая причина подобных махинаций — уклонение от расчетов по долгам, снятии налогового обременения (уклонение от налогов), отсрочки платежей.

Подобные манипуляции являются нарушением действующего законодательства. Если факт преднамеренного или фиктивного банкротства будет зафиксирован, то организаторы будут привлечены к уголовной ответственности вплоть до реального срока ограничения или избавления воли.Внимание! Информация для граждан!

Источник: https://moepravo.pro/juridicheskie-lica/zachem-i-kak-bankrotyat-predpriyatiya/

Банкротство ООО как законный способ ликвидации предприятия с долгами

Оглавление:

Несмотря на выраженный негативный подтекст, которым зачастую характеризуется понятие банкротства, нередки случаи, когда только эта процедура может стать оптимальным способом ликвидации ООО с долгами.

Признать юрлицо банкротом и запустить соответствующий процесс можно тогда, когда у руководства предприятия не получается погасить кредиторскую задолженность по истечении 3 месяцев с того момента, как эта сумма должна быть выплачена.

При этом она должна составлять не менее 100 тысяч рублей.

Если оба этих условия выполняются, юридическое лицо получает легальные основания избежать ответственности и претензий, объявив о банкротстве. Процесс этот небыстрый, а его итог – исключение предприятия из ЕГРЮЛ, то есть аналогичный результату процедуры добровольной ликвидации компании.

Что же такое банкротство фирмы как юридическая процедура и когда целесообразно к нему прибегать?

Прежде чем задуматься о признании своей компании банкротом, владелец должен уяснить, что на данный момент (с 2009 года, после вступления в силу поправок к закону «О несостоятельности (банкротстве)») ответственность учредителя не ограничивается уставным капиталом – теперь за не возвращенные вовремя долги он может быть привлечен к субсидиарной ответственности.

В целом вопрос о целесообразности запуска процедуры банкротства довольно размыт – отвечать на него нужно после детального изучения конкретной ситуации для конкретного юридического лица. Тем не менее можно выделить ряд объективно положительных и отрицательных сторон именно такого способа «исчезновения» из ЕГРЮЛ. Итак, в чем же состоят плюсы такой процедуры?

 1. Банкротство – это единственный на данный момент законный способ избавить предприятие от долгов перед государственным бюджетом, кредитно-финансовыми учреждениями и работниками компании.
 2. Вследствие процедуры все учредители (участники), директор и главный бухгалтер полностью освобождаются от ответственности – налоговой, административной и уголовной.
 3. Банкротство ООО позволяет практически в полном объеме спасти активы юридического лица.

Есть у этого вида ликвидации и очевидные недостатки.

 1. Банкротство – очень длительная и трудоемкая процедура, сопряженная с необходимостью прохождения большого количества бюрократических инстанций.
 2. Чтобы по окончании процесса был достигнут результат, благоприятный для учредителей, банкротством должен заниматься «свой», лояльный к интересам компании специалист, что неизбежно повышает конечную стоимость ликвидации.

Таким образом, при желании «обанкротиться» следует соизмерять цель и средства, которые будут использованы для ее достижения.

Если компания не имеет серьезных задолженностей, не располагает крупными активами, не ведет интенсивную деятельность, есть смысл отдать предпочтение иным способам избегания ответственности, например, в ряде случаев может помочь реорганизация предприятия.

А вот если долг достиг действительно крупных размеров, финансовая история компании весьма активна, обороты предприятия велики, а репутация юридического лица не без «темных пятен», то законный выход здесь один – закрытие ООО с долгамив результате объявления фирмы банкротом.

Нюансы процедуры банкротства: о чем не следует забывать

Осознание проблемы и грамотная подготовка мероприятий по ее решению – половина успеха.

Для минимизации рисков (и финансовых – не в последнюю очередь) учредителям имеет смысл разрабатывать стратегический план банкротства собственной компании не самостоятельно, а с привлечением квалифицированных специалистов. Так или иначе, перед началом процедуры банкротства совершенно точно нельзя осуществлять следующие операции:

 • выводить активы предприятия или распродавать их по заниженной цене, поскольку при необходимости любую из соответствующих сделок можно оспорить, что приведет к потере активов;
 • продавать невзысканную дебиторскую задолженность (это может стать сигналом о предстоящем банкротстве организации для арбитражного управляющего);
 • «терять» первичные документы – даже при удачной инсценировке форс-мажора (например, пожара) это обстоятельство может стать основанием для привлечения учредителей фирмы к субсидиарной ответственности;
 • менять состав учредителей и топ-менеджмент (неожиданные кадровые ротации вкупе с немалым размером долга компании также могут вызвать ненужные подозрения).

Словом, сохранение видимости спокойствия – верный шаг на пути к удачному завершению процедуры банкротства. Но это лишь первый шаг.

Что же будет шагом следующим? Изучение «главных действующих лиц». В ходе процедуры (как уже упоминалось, нескоротечной и сложной) таких лиц будет фигурировать немало, но важнейшие из них для потенциального банкрота – это собрание кредиторов и арбитражный управляющий (его назначает инициирующая банкротство сторона).

Почему так важно найти правильного, «своего» арбитражного управляющего? Хотя бы потому, что он сможет «не заметить» подозрительных сделок и правильно расставить акценты в реестре требований кредиторов, что позволит сохранить максимальную часть активов. А вот арбитражный управляющий, лояльный кредиторам, как несложно понять, сделает всё с точностью до наоборот.

Читайте также:  Организационно-технический или организационно технический как правильно?

Что касается «врагов» − собрания кредиторов – то при желании можно попытаться управлять и их действиями. Как минимум – попробовать сделать так, чтобы в реестре кредиторских требований размер задолженности перед «своими» кредиторами был выше, чем объем долга «чужим» кредиторам.

Нужно это потому, что голоса на собрании распределяются пропорционально именно этому параметру. А вот универсальной технологии такого управления задолженностью, увы, не существует: для успешной реализации стратегии необходим глубокий анализ конкретной ситуации.

Впрочем, высококлассный нанятый специалист сможет справиться с этой задачей действительно эффективно.

Процедура банкротства ООО: порядок и основные этапы

В зависимости от обстоятельств можно инициировать полную процедуру банкротства и упрощенную. В любом случае она будет состоять из четырех основных этапов:

 • наблюдение,
 • внешнее управление,
 • финансовое оздоровление,
 • конкурсное производство.

В контексте ликвидации компании через объявление банкротства интерес для учредителей представляют лишь первый и четвертый этапы.

При инициировании полной процедуры банкротства всё начинается с подачи соответствующего заявления. Сделать это может и сам должник, и его кредитор, и налоговый орган. Разумеется, шансы на успех мероприятия у юрлица возрастают многократно, если он опередит «конкурентов» и подаст заявку первым.

Подача заявления – этап важный и непростой: нужно сделать так, чтобы заявку приняли и признали обоснованной: представить полный пакет надлежащих документов, доказать, что размер задолженности и активов организации не меньше установленного лимита.

Через месяц после принятия заявления состоится первое судебное заседание по банкротству ООО с долгами, после чего в отношении юрлица-должника будет введена процедура наблюдения (длиться она может не более 7 месяцев) и назначен арбитражный управляющий. Именно он и будет «наблюдать» − и если не найдет явных признаков фиктивного банкротства, примет решение о переходе к следующему этапу. Правда, это решение может оспорить собрание кредиторов, но если всё идет по плану, оно будет одобрено.

Что касается конкурсного производства, то в ходе этого этапа управляющий (который с этого момента уже не арбитражный, а конкурсный) формирует конкурсную массу и удовлетворяет требования кредиторов.

Все то, что организации не удалось погасить, списывается, вследствие чего у учредителей компании-должника не остается оснований для привлечения к какой-либо ответственности: юридическое лицо ликвидируется.

Происходит это в течение 12 месяцев.

Чем же отличается от полной упрощенная процедура банкротства? Двумя главными моментами.

 1. Инициировать такую процедуру можно только после начала официальной ликвидации юрлица – если выяснится, что размеры задолженности (которую нельзя покрыть за счет активов компании) находятся в пределах, необходимых для объявления организации банкротом. Делается это через арбитражный суд.
 2. Сама процедура состоит из одного этапа – конкурсного производства.

Во всем же остальном нюансы и полной, и упрощенной процедур банкротства очень схожи, как и результат – полная официальная ликвидация юрлица. Занимает весь процесс порядка девяти месяцев.

Немного об ответственности директора и учредителей ООО при банкротстве

Что же представляет собой уже упомянутая субсидиарная ответственность, которой согласно законодательству могут подлежать учредители предприятия, гендиректор и главный бухгалтер? Сразу стоит отметить, что именно ее стоит опасаться при запуске процедуры банкротства – хотя бы потому, что такой вид ответственности подразумевает презумпцию виновности. Иными словами, если у кредитора или налоговиков найдутся основания для привлечения, то доказывать свою невиновность (действия исключительно в интересах общества) придется юрлицу-должнику. При этом наибольшую опасность представляет именно налоговый орган, поскольку он владеет исчерпывающей информацией о сделках должника. Главная его цель в этом случае – вовремя пресечь работу так называемых фирм-однодневок, для которых банкротство – способ извлечения прибыли.

В целом же в российском гражданском праве под субсидиарной ответственностью подразумевается право взыскания неполученного долга с другого обязанного лица, если первое лицо не может его внести либо дополнительная ответственность, возлагаемая на членов, например, полного товарищества, несущих солидарную ответственность, в условиях, когда основной ответчик не способен оплатить долг. Правила ее применения установлены Гражданским кодексом РФ – статьей 399.

Итак, банкротство юридического лица – процедура длительная и очень непростая. Именно с ее помощью можно абсолютно легально выйти практически из безнадежной финансовой ситуации, в которую попала компания вследствие многочисленных долгов.

Впрочем, забывать о том, что банкротство не панацея, нельзя ни в коем случае.

Прибегать к этой процедуре стоит лишь после тщательного анализа альтернатив и детальной разработки стратегического плана по минимизации рисков, которыми неизбежно сопровождается процесс банкротства.

Источник: https://dezhur.com/db/changes/likvidaciya/bankrotstvo-ooo-kak-zakonnyy-sposob-likvidacii-predpriyatiya-s-dolgami.html

Економічна енциклопедія. Літера Б

-Див. Обіг банкнотний.

БАНКНОТНО-МОНЕТНИЙ ДВІР НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ [БАНКНОТНО-МОНЕТНЫЙ ДВОР НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ]

— спеціалізоване підпри-ємство Національного банку України, яке друкує паперові гроші, цінні папери, карбує монети. Банкнотна фабрика Національного банку України відкрита у 1994 р.

Вона ви-готовляє всі українські банкноти. Окрім па-перових грошей, тут друкують акції, при-ватизаційні, депозитні, ощадні та інші сер-тифікати, чеки, акцизні й поштові марки.

Виготовляє взагалі продукцію, що потребує високого ступеня захисту.

БАНКО [БАНКО]

(від італ. banco — лава) — ціна, курс, за яким банк здійснює купівлю-продаж цінних паперів.

БАНКРУТ (БАНКРОТ]

(від італ. bancarotto — неплатоспроможний боржник) — офіційно визнана неплатоспроможною юридична або фізична особа. Оголошується у тому ра-зі, коли сума боргу перевищує задокументо-вану вартість рухомого й нерухомого майна.

БАНКРУТСТВО [БАНКРОТСТВО]

(від італ. bancarotto)- 1. Фінансова неспроможність боржника. Неможливість сплатити боргові зобов'язання за браком коштів. Платіжна неспроможність, фінансовий крах.

Юри-дична чи фізична особа оголошується бан-крутом тоді, коли сума заборгованості, пред'явлена боржникові до сплати або не-сплаченої у строк, перевищує задокументо-вану вартість рухомого чи нерухомого май-на. Б. може бути добровільним, пов'язаним із заявою до суду боржника; примусовим — при зверненні до суду кредиторів.

Майно банкрута продається з аукціону або здаєть-ся в оренду чи переходить в акціонерну влас-ність. 2. Переносно-неспроможність, крах планів, політична поразка, нездатність ви-конати взяті зобов'язання.

БАНЬ [БАНЬ]

— розмінна монета Румунії, дорівнює 1/100 лея.

БАР [БАР]

(англ. bar, від фр. barriere — переш-кода) — 1. Невелике підприємство громад-ського харчування (ресторан, корчма), де від-відувачів обслуговують за барним прилавком (стойкою). 2. У дилерських угодах познача-ється грошова сума, що дорівнює одному мільйону фунтів стерлінгів. 3. Позасистемна одиниця тиску: 1 бар =10 н/м2 = 1 дн/см2 (тепер цю одиницю називають барія).

БАРАК [БАРАК]

— одноповерхова будівля по-легшеного типу для тимчасового перебуван-ня великої кількості людей. За радянських часів у Сибіру, північних районах Росії, Ка-захстану, Далекого Сходу, на островах Ти-хого океану у бараках на спеціальних двопо-верхових металевих чи дерев'яних нарах у нелюдських умовах утримувались політич-ні в'язні.

БАРАНТА [БАРАНТА]

(тюрк.-розбійник, на-біг) — примусове, свавільне захоплення май-на з метою примусити його власника спла-тити (відшкодувати) заподіяні раніше збит-ки, задовольнити вимоги особи, яка вчини-ла Б. Кваліфікується як злочин.

БАРАТРІЯ [БАРАТРИЯ]

(англ. barratry, від старофр. baraterie — шахрайство) — зумис-но заподіяна шкода об'єкту страхування (вантажу чи судну). У більшості випадків здійснюється членами екіпажу судна або йо-го капітаном.

БАРЕЛЬ [БАРЕЛЬ]

(англ. barrel, букв.-боч-ка) — міра об'єму рідини й сипких тіл в Ан-глії(1 Б= 163,65 л) і у США (1 Б= 119,24л), а для нафти 1 Б = 158,76 л.

Источник: http://www.shram.kiev.ua/lib/39_39_1_16.shtml

Как правильно стать банкротом

Положения о банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, регулируются нормами Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. (с последующими изменениями и дополнениями).

Несостоятельность гражданина заключается в том, что он не способен в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Для гражданина, который не занимается предпринимательской деятельностью (не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица – ИПБОЮЛ) денежные обязательства могут возникнуть при совершении различного рода сделок, которые направлены на удовлетворение его личных или семейных потребностей. Так же денежные обязательства могут возникнуть вследствие причинения вреда другому лицу (вреда жизни, здоровью, имуществу), вследствие нарушения обязанности уплаты алиментов, при неисполнении обязанностей по уплате налогов и проч.

В соответствии с Законом гражданин не только объявляется банкротом, но и обязывается возместить все убытки, причиненные нарушением закона.

В связи с тем, что в соответствии с нормами гражданского Законодательства гражданин – частный предприниматель (ИПБОЮЛ) отвечает по своим долгам всем своим личным имуществом, такой гражданин также может быть признан банкротом. Заявление о признании гражданина банкротом подается в арбитражный суд. Такое заявление может быть подано как самим гражданином, так и кредитором, а также уполномоченным органом (налоговой инспекцией).

Кредиторы, имеющие к гражданину требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о взыскании алиментов, а также требования, неразрывно связанные с личностью кредиторов, не вправе предъявлять в суд заявление о признании гражданина банкротом, так как их требования обладают приоритетом перед другими имущественными притязаниями к гражданину-должнику и должны быть удовлетворены в первую очередь. Указанные требования предъявляются при применении процедур банкротства, когда они уже инициированы, также указанные требования, не заявленные при применении процедур банкротства, сохраняют силу после завершения процедур банкротства гражданина.

Гражданин-должник подает заявление о признании себя банкротом, основывается на его субъективном предположении о наличии всех обстоятельств, которые помешают ему выполнить денежные обязательства. К заявлению гражданина может быть приложен план погашения долгов. Копия указанного плана направляются всем кредиторам и иным лицам, которые участвуют в деле о банкротстве.

План погашения долгов должен включать в себя: — срок его осуществления; — размеры сумм, ежемесячно оставляемых должнику и членам его семьи для обеспечения их жизнедеятельности;

— размеры сумм, которые предполагается ежемесячно направлять на погашение требований кредиторов.

План погашения долгов может быть изменен арбитражным судом по ходатайству заинтересованных лиц. В частности, может быть изменен срок погашения долгов, изменены размеры сумм, ежемесячно оставляемых должнику и членам его семьи для обеспечения их жизнедеятельности.

Если в результате выполнения должником плана погашения долгов требования кредиторов погашены в полном объеме, производство по делу о банкротстве подлежит прекращению.

В конкурсную массу не включается имущество гражданина, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством не может быть обращено взыскание. Перечень имущества гражданина, которое исключается из конкурсной, утверждается арбитражным судом. В соответствии со ст.

446 Гражданско-процессуального Кодекса РФ к числу имущества гражданина, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, относится: — жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением; — земельные участки, на которых расположены объекты, указанные выше, а также земельные участки, использование которых не связано с осуществлением гражданином-должником предпринимательской деятельности; — предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши; — имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных федеральным законом МРОТ; — племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также хозяйственные строения и сооружения, корма, необходимые для их содержания; — семена, необходимые для очередного посева; — продукты питания и деньги на общую сумму не менее трехкратной установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника, лиц, находящихся на его иждивении, а в случае их нетрудоспособности — шестикратной установленной величины прожиточного минимума на каждого из указанных лиц; — топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения; — средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью имущество;

Читайте также:  Ближче чи блище як правильно?

— призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден гражданин-должник.

Из конкурсной массы может быть исключено и другое имущество.

Сделки гражданина, связанные с отчуждением или передачей иным способом имущества гражданина заинтересованным лицам, совершенные гражданином в течение года, предшествующего возбуждению арбитражным судом производства по делу о банкротстве, являются ничтожными.

К таким сделкам, в частности, относятся сделки по отчуждению имущества и сделки, по которым имущество передается иным способом (например, по договору доверительного управления имуществом или по договору залога). В соответствии со ст.

168 Гражданского Кодекса РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

В соответствии с ч.2 ст.

17 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах — если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

По требованию кредитора арбитражный суд применяет последствия недействительности ничтожной сделки в виде возврата имущества гражданина, которое является предметом сделки, в состав имущества гражданина.

В случае, когда невозможно возвратить непосредственно должнику отчужденное имущество, то взыскание обращается на соответствующее имущество, находящееся у заинтересованных лиц (например, переданное должником третьему лицу как предмет залога).

С момента принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом и об открытии конкурсного производства наступают следующие последствия: — сроки исполнения обязательств гражданина считаются наступившими; — прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней), процентов и иных финансовых санкций по всем обязательствам гражданина;

— прекращается взыскание с гражданина по всем исполнительным документам, за исключением исполнительных документов по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также по требованиям о взыскании алиментов.

Решение о признании гражданина банкротом и об открытии конкурсного производства арбитражный суд направляет всем известным кредиторам с указанием срока предъявления кредиторами требований, который не может превышать два месяца.

Кредиторы обязаны своевременно заявить о своих требованиях, обратившись в арбитражный суд с требованием о включении в реестр требований кредиторов. В случае их необращения при условии надлежащего уведомления, они утрачивают право заявить свои требования в дальнейшем.

Указанное правило не распространяется на требования кредиторов, имеющих к гражданину требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о взыскании алиментов, а также требования, неразрывно связанные с личностью кредиторов.

Если кредитор не был надлежащим образом извещен о времени и месте рассмотрения дела о банкротстве, он также не утрачивает право на обращение в суд.

Последствия повторного банкротства установлены ст.213 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Гражданин, признанный судом банкротом, не может в течение пяти лет подать заявление об инициировании процедуры банкротства в отношении самого себя.

Если в отношении гражданина, признанного арбитражным судом банкротом, подано заявление о признании его банкротом на основании заявления кредиторов, уполномоченного органа по выплате обязательных платежей в течении пяти лет после завершения расчетов с кредиторами такой гражданин не освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов.

Ярослав Михайлов (Юридическая консультация «Право-законЪ»).

Похожее

Источник: http://fin-lawyer.ru/2012/kak-pravilno-stat-bankrotom/

Банкротство как способ избавиться от долгов по кредитам

Идея объявить себя неплатежеспособным должником перед банком очень многим кажется привлекательной. Избавляясь от долгов и начиная жизнь «с чистого листа», взамен гражданин получает своего рода «поражение в правах» на пятилетний срок. И все-таки, в некоторых ситуациях — это единственный разумный выход.

С 1 октября 2015 года у граждан-должников появилась возможность объявить себя банкротом перед банком.

Поэтому расскажем о том, что предусматривает процедура, куда нужно обращаться и какие для этого потребуются документы.

По официальной статистике за 1 квартал 2016 года было подано 2780 заявлений о банкротстве физических лиц. Более 52% из них были удовлетворены. Ниже приведем два примера из практики.

Кого могут признать несостоятельным

Правила банкротства граждан по обязательствам, не связанным с предпринимательством, регулируются новой главой Х Закона о банкротстве (здесь и далее — № 127-ФЗ от 26.10.2002). Важно понимать, что при этом человек может иметь статус ИП, но речь идет о потребительских, ипотечных, кредитах. Должник может инициировать процесс как добровольно, так и в обязательном порядке.

 1. Имеет право подать заявление (п.2, ст.213.4) — когда у него есть основания полагать, что он не сможет выплатить обязательные платежи в установленный срок. При этом нужно документально подтвердить признак своей неплатежеспособности (п.3 ст.213.6), доказать, что имущества недостаточно для оплаты обязательств. Размер неисполненных обязательств значения не имеет.
 2. Обязан по закону обратиться в суд (п.1, ст.213.4) — при наличии одновременно 2-х условий:
  • сумма долга и (или) обязательных к уплате платежей (включая просроченные и будущие) не меньше 500 тыс. рублей, даже если часть из них связана с предпринимательской деятельностью («чистая» без штрафов, пеней); неоплата составляет не меньше 3 месяцев;
  • выплата долга одному или нескольким кредиторам сделает невозможным выполнение обязательств перед другими.

Законом установлен срок обращения: не позднее 30 дней со дня, когда должник узнал или был уведомлен об этих обстоятельствах.

Порядок объявления банкротства по кредиту

Порядок действий следующий:

1. Составляется заявление в свободной форме, прилагается список документов, подтверждающих обстоятельства

В нем указывается сумма долга, размер требований, имеющаяся собственность, обосновывается невозможность рассчитаться, предлагается организация, которая может представить кандидатуру финансового управляющего. Копии направляются всем кредиторам. Перечень требуемых документов определен ст. 213.4 Закона:

 • о наличии и размере задолженности, причине возникновения, с приложением полного списка кредиторов (и своих должников) по установленной форме (рис.1);
 • выписка из ЕГРИП о статусе предпринимателя, его отсутствии (полученная не ранее 5 дней до дня обращения);
 • документы об имуществе, результатах интеллектуальной собственности, с подробной описью, указанием места нахождения, сведениями о залоге;
 • информация о сделках стоимостью свыше 300 000 рублей, а также с недвижимостью, акциями, транспортом; справки о доходах за последние 3 года, остатках на банковских счетах;
 • личные документы: ИНН, страховое пенсионное свидетельство, о браке, расторжении, разделе собственности, о наличии детей.

Рисунок 1. Форма списка кредиторов в соответствии с Приказом N 530 от 05.08.2015.

2. Оплачивается госпошлина, публикация сведений в Государственном реестре банкротств; подается заявление в суд

Размер пошлины составляет 6 000 рублей. На депозит суда перечисляется 10 000 рублей — оплата услуг финансового управляющего. Отсутствие денег до первого заседания — основание для отказа.

Граждане, имеющие статус ИП, обязаны за 15 дней до подачи заявления, опубликовать через Федеральный реестр (рис.2) уведомление о своем намерении.

В отношении остальных физических лиц публикуются только следующие сведения:

 • о признании заявления обоснованным и реструктуризации долга;
 • о признании лица банкротом и начале реализации его имущества.

Рисунок 2. Федеральный реестр сведений о банкротстве (https://bankrot.fedresurs.ru/)

3. Выносится судебное определение о признании заявления обоснованным, либо соответствующий отказ

Срок рассмотрения документов: не меньше 15 дней и не больше 3-х месяцев. Для признания неплатежеспособности достаточно, чтобы имело место хотя бы одно из условий:

 • более 10% задолженности — просроченные свыше 1 месяца платежи;
 • должник по факту перестал уплачивать текущие обязательства;
 • сумма долгов превышает стоимость собственного имущества.

Однако закон не обязывает суд принять положительное решение, даже если они налицо. Во внимание могут быть приняты другие обстоятельства (смотрите пример ниже).

4. Реструктуризация и банкротство

Если заявление принимается, то вводится процедура реструктуризации долгов на срок не больше 3-х лет. Выбирается финансовый управляющий, которому сам должник или собрание кредиторов предоставляют план будущих расчетов.

Если он не представлен в срок, или не одобрен кредиторами, или не принят судом — гражданин объявляется банкротом. Такое решение может быть принято сразу, если должник несостоятелен. После продажи всего, кроме единственной квартиры (если она не ипотечная), личных вещей, долги считаются погашенными.

На реализацию отводится 6 месяцев. Если был временный запрет на выезд за границу — он отменяется.

Суд выносит решение самостоятельно, и не всегда принимает во внимание желание должника. Сравним два реальных дела.

 1. Решение Хабаровского Арбитражного суда от 14 марта 2016 года.Гражданка Т. ссылается на неспособность оплатить задолженность по кредиту в размере 1 501 269 рублей, взятому в «Азиатско-Тихоокеанском банке». Кроме того, в отношении нее вынесено решение о взыскании 1 3364 643 рубля по искам банка «ВТБ-24». Доход представлен заработной платой, на иждивении ребенок.

  Результат: решение о банкротстве и реализации имущества, так как пришел к выводу о несоответствии должника условиям реструктуризации.

 2. Определение Тюменского Арбитражного суда от 21 декабря 2015 года.Гражданин М. обратился с заявлением о признании его несостоятельным и просил ввести процедуру реализации имущества.

  Общая сумма задолженности банкам «ВТБ-24», «Альфа», «Сбербанк» и «Уралсиб» составила 2 337 633 рубля, неуплата свыше 3-х месяцев. Два кредитора имеют на руках решение о взыскании долга. Несмотря на просьбу заявителя, было вынесено решение о реструктуризации. Причина: в июле 2015 гражданин продал автомобиль за 950 000 рублей, следовательно, располагает денежными средствами.

  Рассмотрение плана назначено на 20 апреля.

Таким образом, в первом случае гражданка достаточно быстро избавилась от своих долгов, и если квартира не была заложена — практически не пострадала. Во втором — все будет сложнее. Вывод: неплатежеспособность должна быть очевидной.

Последствия банкротства физического лица

Со дня вынесения решения о банкротстве: накладывается мораторий на выплаты кредиторам; прекращается начисление штрафов, пени, процентов; отменяется исполнительное производство (снимается арест с имущества).

Банки могут действовать только по утвержденному плану. В него по обращению заинтересованных лиц суд может вносить изменения, но продлить ее срок могут только по ходатайству должника, не больше, чем на 3 года.

Должник не имеет права свершать сделки без разрешения финансового управляющего

При объявлении банкротства не стоит забывать о последствиях. После признания этого факта 5 лет нельзя обратиться с повторным заявлением, и нужно сообщать о нем банку при обращении за кредитом.

 Хотя даже после окончания «штрафного» срока, получить одобрение при такой кредитной истории будет сложно. Три года нельзя занимать руководящие должности в организациях.

За преднамеренное или фиктивное банкротство предусмотрена административная и уголовная ответственность (ущерб в особо крупных размерах).

Резюме. Фактически, у должника есть выбор между двумя вариантами: первый — сохранить имущество, пожертвовав будущими доходами (реструктуризация), и второй — утратить его, но сохранить будущие доходы (реализация). Хотя учитывая последствия банкротства, в дальнейшем будет трудно рассчитывать на успешную коммерческую деятельность.

Источник: https://yakapitalist.ru/finansy/bankrotstvo-ot-dolgov/

Ссылка на основную публикацию